GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus

Vodopis

Definiton

Přírodní prvky, včetně mořských oblastí a všech ostatních s nimi souvisejících vodních těles a prvků, včetně povodí a dílčích povodí. Případně v souladu s definicemi uvedenými ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (2), a v podobě sítí.

Scope note:

Scope note is not available.

Concept URL: http://inspire.ec.europa.eu/theme/hy