GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
průmysl
Definiton

Definition is not available.

Scope note

Scope note is not available.

Concepts
 • agroprůmysl
 • akumulace energie
 • akumulace tepla
 • akumulátor
 • analýza procesu
 • armatura potrubní
 • audit ekologický
 • bagrování
 • baterie
 • baterie alkalická
 • baterie elektrická
 • baterie knoflíková
 • bezpečnost průmyslová
 • bezpečnost reaktoru
 • bezpečnost zařízení
 • bilance odpadů
 • biotechnologie
 • biotechnologie zemědělské
 • bubble policy [povolení obchodovatelná emisní]
 • budova průmyslová
 • čerpadlo
 • čerpadlo tepelné
 • čerpadlo vodní
 • čerpání
 • čerpání vody
 • chladnička
 • chlazení
 • chlazení
 • cíl aktivit ekonomických individuálních
 • činnost podnikatelská
 • činnost průmyslová
 • činnost výrobní
 • čištění aerobní
 • čištění anaerobní
 • čištění biologické
 • čištění fyzikálně chemické
 • čištění fyzikálně chemické
 • čištění fyzikální
 • čištění plynu
 • čištění vod odpadních decentralizované
 • čištění vod odpadních společné
 • čistírna vod odpadních
 • čistírna vod odpadních
 • čistírna vod odpadních
 • článek palivový
 • článek sluneční
 • článek [baterie]
 • clonění
 • čtvrcení
 • daň kompenzační
 • dechlorace
 • dekantace
 • demineralizace vody
 • desorpce
 • destilace
 • detektor
 • dezintegrátor [šrédr]
 • dialýza
 • dílo vodní
 • dobývání nerostů
 • dopad biotechnologií socioekonomický
 • doúprava vody, dočištění vod odpadních
 • dozor provozní
 • druh podniku
 • družice pozorovací
 • družice umělá
 • důl
 • ekonomika podniků v oblasti prostředí životního
 • ekonomika průmyslu
 • elektrárna
 • elektrárna
 • elektrárna jaderná
 • elektrárna kombinovaná
 • elektrárna malá
 • elektrárna plynová
 • elektrárna přílivová
 • elektrárna s výrobou tepla
 • elektrárna solární
 • elektrárna spalující odpady
 • elektrárna tepelná
 • elektrárna uhelná
 • elektrárna větrná
 • elektrárna vodní
 • elektrolýza
 • elektrotechnika
 • emise průmyslové
 • emulgace
 • fermentace
 • filtr
 • filtr akustický
 • filtr biologický
 • filtrace
 • filtrace biologická
 • firma
 • firma nadnárodní
 • flokuace
 • flotace
 • fluidizace
 • fotografování
 • galvanizace
 • generátor parní
 • hluk průmyslový
 • hodnocení technologie
 • hodnocení výrobku
 • hospodaření podnikové
 • hospodářství odpadové duální
 • identifikace výrobku
 • industrializace
 • inženýrství biologické
 • izolace akustická
 • izolace [proces]
 • jatka
 • jednotka na třídění odpadů
 • jímání vody podzemní
 • kabel
 • kal průmyslový
 • kamenolom
 • kamna
 • katalyzátor
 • katalyzátor automobilový
 • kategorizace podniků
 • koagulace
 • koláč filtrační
 • kolektor sluneční
 • komprese
 • kompresor
 • koncentrace [proces]
 • kotel
 • kovoprůmysl
 • kožešnictví
 • krystalizace
 • lakovna
 • lampa
 • legislativa k průmyslu
 • leptání
 • lisování
 • lokalizace průmyslu
 • lom podzemní
 • lože fluidizované
 • management environmentální
 • materiál elektronický
 • materiál izolační zvukotěsný
 • materiál průmyslový
 • měnič iontů
 • míchání
 • mikroelektronika
 • mikrofiltrace
 • místo průmyslové opuštěné
 • mletí
 • mlýn
 • mlýn větrný
 • mlýn vodní
 • modernizace
 • modernizace závodů zastaralých
 • montáž zařízení
 • motor
 • motor benzinová
 • motor čtyřtaktní
 • motor dvoutaktní
 • motor naftový
 • motor plynový
 • motor spalovací
 • nádoba hliníková
 • nádrž palivová
 • nádrž pro uhlovodíky akumulační
 • nádrž usazovací
 • nádrž usazovací
 • nádrž vyhnívací
 • náklady na prostředí životní
 • obal
 • obal
 • obal nevratný
 • obal znovu použitelný
 • obchodování s potravinami
 • oblast průmyslová
 • oblast techniky sdělovací
 • oblast těžby důlní
 • obnova zařízení
 • obohacování
 • obor činnosti
 • ochrana
 • ochrana dřeva
 • ochrana prostředí životního v podniku
 • odlučovač kapalin lehkých
 • odlučování
 • odmašťování
 • odpady elektronické
 • odpady farmaceutické
 • odpady průmyslové
 • odpady průmyslové zvláštní
 • odpady původu živočišného
 • odsiřování paliv
 • odsolování vody
 • odstřeďování
 • odvětví lesní a dřevozpracující
 • optimalizace zařízení
 • organizace obchodní
 • osmóza reverzní
 • oxygenace
 • ozonizace
 • pec
 • pec malá
 • pec rotační
 • pec vysoká
 • pískovna
 • plánování průmyslové
 • plyn odpadní průmyslový
 • plynárna
 • plynovod
 • pneumatika pro automobil osobní
 • podnik ekologický
 • podnik elektrárenský
 • podnik neekologický
 • podnik služeb veřejných
 • pokovování galvanické
 • politika kompenzační [povolení emisní obchodovatelná]
 • politika obchodní
 • politika průmyslová
 • politika průmyslu ekologická
 • politika slučování [povolení emisní obchodovatelná]
 • politika společnosti
 • politika výrobní
 • polotovar
 • polotovar
 • polovodič
 • porážka zvířat
 • porovnání výrobku
 • postup při evidenci
 • postup při podávání zpráv
 • potřeba energie
 • potrubí
 • povinnost ohlašovací
 • práce stavební
 • předcházení vzniku odpadů
 • předpis ES o řízení ekologickém a auditu
 • přenos technologie
 • přepracování paliva jaderného
 • přijetí technologie
 • příprava výrobků pro trh
 • přístroj dýchací
 • přístroj měřicí
 • přístroj pro měření dopadů
 • proces aerobní
 • proces anaerobní
 • proces bělící
 • proces energetický
 • proces hloubení
 • proces mokrý
 • proces přetržitý (diskontinuální)
 • proces průmyslový
 • proces technologický
 • proces zpracování dřeva
 • proces zpracování ropy
 • produktivita
 • projekce
 • prosévání
 • prostředí průmyslové [obecně]
 • provoz chemický
 • provoz s lázněmi mořicími
 • provoz zkušební
 • provzdušňování
 • průmysl
 • průmysl automobilový
 • průmysl báňský
 • průmysl báňský
 • průmysl celulózy
 • průmysl celulózy
 • průmysl cementárenský
 • průmysl chemický
 • průmysl chladírenský
 • průmysl cukrovarnický
 • průmysl dřevařský
 • průmysl ekologický
 • průmysl elektrárenský
 • průmysl elektromateriálu
 • průmysl elektrotechnický
 • průmysl energetický
 • průmysl farmaceutický
 • průmysl gumárenský
 • průmysl hliníku
 • průmysl hmot stavebních
 • průmysl hutnický
 • průmysl hutnictví železa
 • průmysl hutnictví železa a oceli
 • průmysl keramický
 • průmysl kosmetický
 • průmysl kovů barevných
 • průmysl kožedělný
 • průmysl lihovarský
 • průmysl malý a střední
 • průmysl materiálů syntetických
 • průmysl mlékárenský
 • průmysl nábytkářský
 • průmysl obalový
 • průmysl ocelářský
 • průmysl oděvní
 • průmysl papírenský
 • průmysl petrochemický
 • průmysl pivovarský
 • průmysl polygrafický
 • průmysl potravinářský
 • průmysl potravinářský zpracovatelský
 • průmysl prvků betonových
 • průmysl recyklační
 • průmysl ropný
 • průmysl rybářský
 • průmysl sklářský
 • průmysl strojní
 • průmysl surovin nerostných
 • průmysl technologií informačních
 • průmysl textilní
 • průmysl těžební
 • průmysl tukový
 • průmysl uhelný
 • průmysl vláken syntetických
 • průmysl vozidel motorových
 • průmysl výroby vozidel
 • průmysl využívající vakuum
 • průmysl železářský
 • průzkum dna mořského
 • průzkum ložisek plynu zemního
 • průzkum ložisek ropy
 • purifikace
 • pyrolýza
 • radar
 • rafinace
 • rafinace ropy
 • rafinérie
 • rafinérie ropy
 • reaktor
 • reaktor jaderný
 • reaktor rychlý
 • regenerace krajiny
 • regenerace rozpouštědla
 • řemeslo
 • řemeslo umělecké
 • rezidua ze spalování
 • řízení integrované
 • řízení znečištění integrované
 • ropovod
 • rozpouštění
 • rozvoj průmyslový
 • rozvoj technologický
 • sběr odpadů u zdroje
 • sdružení odborné
 • sdružení průmyslové
 • sedimentace [proces průmyslový]
 • separátor
 • separátor částic
 • silo
 • síť plynárenská
 • síť trubní
 • skladiště cisteren
 • skládkování odpadů průmyslových
 • skladování v podzemí
 • skladování v zemědělství
 • skladování [proces]
 • slinování
 • služby hotelové
 • snímač
 • snižování emisí
 • snižování hlučnosti
 • souprava vrtací
 • spalování
 • spalování dodatečné
 • spalování přídavné
 • spalování společné
 • specifikace zařízení
 • společnost elektrárenská
 • společnost plynárenská
 • společnost poskytující služby
 • společnost průmyslová
 • spotřebič domácí
 • srážení
 • statistika výroby průmyslové
 • stav techniky
 • stavebnictví
 • stavitelství lodí
 • sterilizace [proces]
 • štěrkovna
 • strojírenství přesné
 • struktura podniku
 • struktura průmyslu
 • sušení
 • sváření
 • systém pro recirkulaci výparů
 • systém rozvodu energetického
 • tavení
 • technika pohonu
 • technika přístrojová
 • technika stavební
 • technologie
 • technologie alternativní
 • technologie bezhlučná
 • technologie čistá
 • technologie ekologická
 • technologie energetická
 • technologie energie sluneční
 • technologie informační
 • technologie ke snižování znečištění
 • technologie konverze odpadů
 • technologie materiálů
 • technologie na ochranu prostředí životního
 • technologie nová
 • technologie ochrany prostředí životního integrované
 • technologie plazmová
 • technologie potravinářská
 • technologie předčištění vod odpadních před vypouštěním
 • technologie procesu
 • technologie původní
 • technologie s úrovní nízkou
 • technologie stavební
 • technologie stavební
 • technologie uhelná
 • technologie vhodná
 • těleso topné
 • teplárna
 • teplárna a elektrárna spalující odpady
 • teplárna centrální
 • teplárna spalující odpady
 • těsnění
 • těžba
 • těžba lignitu
 • těžba na moři volném
 • těžba písku
 • těžba plynu zemního
 • těžba povrchová
 • těžba povrchová
 • těžba rašeliny
 • těžba ropy
 • těžba ropy v moři volném
 • těžba soli kamenné
 • těžba štěrkopísku
 • těžba štěrku
 • těžba surovin nerostných
 • těžba uhlí
 • těžba ve vodách pobřežních
 • těžba ze dna mořského
 • tiskárna
 • tlumič hluku
 • třídění materiálů
 • turbína
 • tvorba kanálů
 • typ vedení podniku
 • údržba
 • úhor v důsledku činnosti průmyslové předchozí
 • ultrafiltrace
 • úprava kovů povrchová
 • úprava plynů
 • úprava povrchová
 • úprava uhlí
 • úprava vody
 • úprava vody
 • úprava vody pitné
 • úpravna vody
 • úraz pracovní
 • usazování
 • utěsnění
 • vedení elektrické
 • velikost podniku
 • velkochov
 • velkovýroba zemědělská
 • větrání
 • věž chladicí
 • vibrace mechanické
 • víčko lahve
 • vináza
 • vliv průmyslu na prostředí
 • voda pro účely průmyslové
 • voda provozní
 • voda užitková
 • vodárna
 • vody odpadní průmyslové
 • vrt ropný
 • vrtání
 • vsakování
 • vulkanizace
 • vybavení přístrojové
 • výběr technologie
 • vyhnívání kalu
 • vykuřování
 • výměna iontů
 • vypalování
 • výpar
 • vyplavování
 • vyřazení elektrárny z provozu
 • výroba cementu
 • výroba dehtu
 • výroba energie
 • výroba nápojů
 • výroba nástrojů
 • výroba průmyslová
 • výroba průmyslová
 • výroba řemeslná
 • výroba řemeslná
 • výroba rukodělná
 • výroba strojní
 • výrobek průmyslový
 • vysoušení
 • výstavba využívající materiály recyklované
 • vytápění
 • vytápění solární
 • vytavování kovů
 • využití dehtu
 • zajištění kvality
 • zařízení analytické
 • zařízení čisticí
 • zařízení elektrotechnické
 • zařízení jaderné
 • zařízení k odvádění látek odpadních
 • zařízení mechanické
 • zařízení monitorovací
 • zařízení na snižování znečištění
 • zařízení na snižování znečištění
 • zařízení nebezpečné
 • zařízení nové
 • zařízení ochranné
 • zařízení odsolovací
 • zařízení podniku strojně technologické
 • zařízení přetlakové
 • zařízení průmyslové
 • zařízení průmyslové
 • zařízení spalovací
 • zařízení strojní
 • zařízení tepelné
 • zařízení zastaralé
 • zásoby
 • závod chemický
 • závod na zneškodňování odpadů
 • závod na zpracování odpadů
 • závod na zpracování odpadů
 • závod průmyslový [budova]
 • závod spalovací velký
 • závod strojírenský
 • zboží použité
 • zhutňování
 • zkapalňování plynů
 • zkapalňování uhlí
 • změkčování
 • změna technologická
 • značení
 • značení ekologické ES
 • značka ekologická
 • znečištění průmyslové
 • znečišťovatel přímý
 • zneškodňování odpadů jaderných
 • zneškodňování příznivé pro prostředí životní
 • znovuvyužití vody
 • znovuzískávání ropy z havárií
 • zóna průmyslová
 • zónování průmyslové
 • zplyňování
 • zplyňování uhlí
 • zpracování
 • zpracování chemické
 • zpracování kovů
 • zpracování odpadů
 • zpracování odpadů chemické
 • zpracování pryže
 • zpracování tepelné
Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/theme/19