GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
znečištění
Definiton

Definition is not available.

Scope note

Scope note is not available.

Concepts
 • absorpce látky znečišťující
 • acidifikace půdy
 • adsorpce
 • advekce
 • aktivita antropogenní
 • aktivita na pevnině
 • akumulace látky znečišťující
 • analýza látek reziduálních
 • analýza látek znečišťujících
 • analýza plynů odpadních
 • antropogenní
 • autobus
 • automobil soukromý
 • azbest
 • bakterie fekální
 • bankovnictví pro snižování emisí
 • benzín bezolovnatý
 • bioakumulace
 • bioplyn
 • bioreaktor
 • boj ekologický
 • částice tuhá
 • chemikálie v prostředí životním
 • činidlo fotochemické
 • činitel koncentrace biologické
 • čištění aerobní
 • čištění anaerobní
 • čištění biologické
 • čištění chemické
 • čištění filtrací půdní
 • čištění fyzikálně chemické
 • čištění fyzikálně chemické
 • čištění pláže
 • čištění plynu
 • čištění plynů odpadních biologické
 • čištění primární
 • čištění sekundární
 • čištění terciární
 • čištění vod odpadních
 • čištění vod odpadních
 • čištění vod odpadních
 • čištění vod odpadních biologické
 • čištění vod odpadních decentralizované
 • čištění vod odpadních společné
 • čištění vod odpadních u zdroje
 • čištění vod odpadních v lagunách
 • čištění vzduchu odpadního
 • čistírna vod odpadních
 • čistírna vod odpadních
 • daň kompenzační
 • data emisní
 • degradace
 • dekontaminace
 • dekontaminace chemická
 • dekontaminace půdy
 • dekontaminace radioaktivní
 • denitrifikace
 • denitrifikace plynu odpadního
 • depozice kyselá
 • desertifikace
 • deště kyselé
 • destilace
 • dialýza
 • dopad na prostředí životní
 • doprava městská
 • doúprava vody, dočištění vod odpadních
 • dráha
 • dráha látky znečišťující
 • dráha pesticidů
 • dusičnan
 • elektrosmog
 • emise
 • emise do ovzduší
 • emise hlukové
 • emise látky znečišťující
 • emise plynů odpadních
 • emise prachu
 • emise průmyslové
 • emise radioaktivní
 • emise z dopravy
 • emise z dopravy letecké
 • emise znečišťující vodu
 • emise z vozidel motorových
 • emise zvuku
 • eutrofizace
 • expozice člověka vůči látkám znečišťujícím
 • faktor emisní
 • filtr
 • filtrace biologická
 • filtr biologický
 • filtr biologický
 • flokuace
 • halda
 • havárie ropná
 • hladina kritická
 • hladina olova v krvi
 • hladina trofická
 • hluk z dopravy
 • hnojení nadměrné
 • hodnocení látky znečišťující
 • hodnocení toxikologické
 • hodnota AOX
 • identifikace látek znečišťujících
 • identifikace zdroje látky znečišťující
 • imise
 • imise hlukové
 • imise látky znečišťující
 • imise zvuku
 • imobilizace látky znečišťující
 • index saprobní
 • indikátor znečištění
 • inertizace
 • investice ke snižování znečištění
 • jed
 • jímka látky znečišťující
 • kal aktivovaný
 • kal čistírenský
 • kal průmyslový
 • kal vyhnilý
 • kal z čištění
 • karcinogen
 • katalyzátor automobilový
 • koncentrace imisí maximální
 • koncentrace látky znečišťující
 • koncentrace maximální přípustná
 • kontaminace
 • kontaminace biologická
 • kontaminace krmiv
 • kontaminace potravin
 • kontrola emisí
 • kontrola imisí
 • kouření
 • kritérium znečištění
 • kvalita vod odpadních
 • květ řas
 • látka adsorbující ropu
 • látka mikroznečišťující
 • látka mutagenní
 • látka odbouratelná obtížně
 • látka organická
 • látka organická nerozložitelná
 • látka partikulární usazená
 • látka suspendovaná
 • látka xenobiotická
 • látka znečištěná
 • látka znečišťující
 • látka znečišťující anorganická
 • látka znečišťující bioakumulativní
 • látka znečišťující biologická
 • látka znečišťující biologicky neodbouratelná
 • látka znečišťující biologicky odbouratelná
 • látka znečišťující chemická
 • látka znečišťující fyzikální
 • látka znečišťující halogenovaná
 • látka znečišťující hluková
 • látka znečišťující organická
 • látka znečišťující potraviny
 • látka znečišťující prostředí městské
 • látka znečišťující půdu
 • látka znečišťující radioaktivní
 • látka znečišťující vodu
 • legislativa k chemikáliím v prostředí životním
 • legislativa ke znečišťování
 • letadlo
 • let ve výšce nadmořské velmi nízké
 • limit imisní
 • limit vystavení přípustného
 • loď ke sběru ropy
 • loď s trupem dvojitým
 • lokalita nebezpečná bývalá
 • lokalita skládky staré
 • materiál těsnicí
 • měnič iontů
 • měření znečištění
 • měření znečištění chemické
 • měření znečištění fyzikální
 • migrace látky znečišťující
 • místo průmyslové opuštěné
 • místo znečištěné
 • množství látky znečišťující
 • mobilizace látky znečišťující
 • mokřad umělý nebo čištění vod odpadních kořenové
 • monitorování kvality ovzduší
 • monitorování látky znečišťující
 • monitorování vody
 • monitorování znečištění
 • mutagen
 • nádrž vyhnívací
 • náhrada fosforečnanů
 • náhrada sloučenin halogenovaných
 • náhražka fosforečnanů
 • náklady na odstranění znečištění
 • nánosy
 • nárůsty živočichů mořských
 • nebezpečí pro prostředí životní
 • nehoda námořní
 • NOEL
 • norma emisní
 • norma znečištění přípustného
 • oblast ohrožená využíváním nadměrným
 • obohacování
 • obsah soli
 • obsah živin
 • odbourávání látky znečišťující
 • odlistění
 • odpadky z lodí
 • odpady chemické
 • odpady nebezpečné
 • odpady průmyslové
 • odpady průmyslové zvláštní
 • odpady radioaktivní
 • odpady toxické
 • odpady z laboratoří
 • odpady zvláštní
 • odplyňování skládky
 • odsiřování
 • odsiřování paliv
 • odsolování
 • odstraňování barev tiskařských
 • odstraňování fosforečnanů
 • odstraňování látky znečišťující
 • odstraňování živin
 • off-site [mimo lokalitu]
 • ohrožení vod
 • ohrožení vod podzemních
 • olej dnový
 • omezování znečištění
 • opatření ke snižování znečištění
 • opatření ochrany krajiny
 • osmóza reverzní
 • oxidant fotochemický
 • oxid dusíku
 • palivo neznečišťující
 • perifyton
 • pesticid reziduální
 • plankton zelený
 • plyn odpadní
 • plyn odpadní průmyslový
 • plyn odpadní průmyslový
 • plyn skleníkový
 • plyn výfukový z vozidel
 • plyn výfukový z vozidel motorových
 • pohyb splavenin
 • pojištění proti riziku znečištění
 • politika kompenzační [povolení emisní obchodovatelná]
 • politika slučování [povolení emisní obchodovatelná]
 • popílek polétavý
 • poplatek za teplo odpadní
 • poplatek za vypouštění vod odpadních
 • poškození ozónu stratosférického
 • poškození porostu lesního
 • poškození vrstvy ozónové
 • potenciál poškození vrstvy ozónové
 • prach
 • pračka vzduchu za mokra
 • praní prádla
 • předpověď imisí
 • prémie za snížení znečištění
 • přenos hmoty [fyzika]
 • přepad kanalizační
 • přeprava letecká
 • přeprava nákladů těžkých
 • prevence kouření
 • prevence znečištění
 • prevence znečišťování vod
 • příjem denní přijatelný
 • příliv červený
 • princip "znečišťovatel platí"
 • přítok
 • proces bělící
 • proces mokrý
 • proces šíření
 • proces termoselektivní
 • produkt fotochemický
 • produkt rozkladu
 • prostor vojenský bývalý
 • prostředí vnitřní
 • provzdušňování vody
 • průsak vody
 • půda kontaminovaná
 • purifikace
 • působení látky znečišťující
 • reakce látky znečišťující
 • redukce látky znečišťující
 • regenerace rozpouštědla
 • registr znečištění emisemi
 • rekultivace
 • rekultivace půdy
 • rekultivace půdy v oblastech horských
 • remobilizace látky znečišťující
 • resuspenzace
 • řízení znečištění integrované
 • riziko z látek znečišťujících
 • riziko znečištění
 • rozložení látky znečišťující prostorové
 • rozložení prostorové
 • rozptýlení plynu odpadního
 • rozptyl látky znečišťující
 • rozsah znečištění
 • salinita půdy
 • salinizace
 • samočištění
 • sanace vody
 • saze
 • schopnost asimilace odpadů
 • schopnost samočisticí
 • schopnost substituce
 • septik
 • síť kanalizační
 • síť kanalizační oddílná
 • situace emisní
 • skládka hlušiny
 • skládka neřízená
 • skládka odpadů domovních
 • skládka odpadů nebezpečných
 • skládkování odpadů
 • skladování přechodné
 • škoda ekologická
 • škoda na poli
 • škoda způsobená imisemi
 • skvrna ropná
 • sloučení
 • směrnice ES o biocidech
 • směrnice ke snižování znečištění
 • smog fotochemický
 • snížení znečištění ropného
 • snižování emisí
 • snižování plynů odpadních
 • snižování znečištění
 • spad
 • spad
 • spad atmosférický
 • spad chemický
 • spad látek znečišťujících při dešti
 • spad radioaktivní
 • spalování
 • spalování dodatečné
 • spalování kalu
 • spalování odpadů
 • spalování přídavné
 • spásání pastvin nadměrné
 • splach
 • splašky
 • spotřeba kyslíku biochemická
 • spotřeba kyslíku chemická
 • srážení [chemické]
 • stálost pesticidů
 • stanice čerpací hmot pohonných
 • stanice monitorovací
 • statistika vod odpadních
 • stěna norná
 • stimul ke snížení znečištění
 • syndrom budovy nezdravé
 • systém kanalizační oddílný
 • systém pro recirkulaci výparů
 • systém smogový varovný
 • technologie ke snižování znečištění
 • teplo odpadní
 • teratogen
 • těsnění
 • těsnění tělesa skládky
 • test Ames
 • test karcinogenity
 • testování toxikologické
 • tok látky znečišťující
 • toxicita ryb
 • tvorba látky znečišťující
 • typ znečištění
 • úbytek biotopů
 • účinek dlouhodobý
 • účinek kombinovaný
 • účinek látek znečišťujících dlouhodobý
 • účinek toxický
 • účinek znečištění biologický
 • uhlík organický celkový
 • úhor v důsledku činnosti průmyslové předchozí
 • úhyn ryb
 • ukládání látky znečišťující
 • ukládání odpadů
 • ukládání odpadů do moře
 • ukládání odpadů pod vodou
 • ukládání odpadů radioaktivních
 • ukládání odpadu v moři volném
 • ultrafiltrace
 • únik kapaliny
 • únik organismů havarijní
 • únosnost zátěže
 • úroveň rizika přijatelná
 • uskladnění konečné
 • utěsnění
 • uvolnění mikroorganismů zmutovaných
 • území znečištěné
 • území znečištění potenciálního
 • vitirifikace
 • vliv chovu ryb na prostředí životní
 • vliv dopravy na prostředí životní
 • vliv energetiky na prostředí životní
 • vliv na prostředí životní
 • vliv na prostředí životní
 • vliv přenosu
 • vliv průmyslu na prostředí
 • vliv zemědělství na prostředí životní
 • vliv znečištění
 • voda dnová
 • voda použitá
 • voda průsaková
 • voda průsaková ze skládky
 • vody odpadní
 • vody odpadní
 • vody odpadní domovní
 • vody odpadní městské
 • vody odpadní průmyslové
 • vody odpadní průmyslové
 • vody odpadní zemědělské
 • vody odpadní ze zpracování odpadů
 • vozidlo motorové
 • vozidlo terénní
 • vyčerpání zdrojů úplné
 • vyhnívání kalu
 • vyhnívání kalu
 • vyhodnocení ekotoxikologické
 • vyluhování
 • vyluhování z půdy
 • výměna iontů
 • vypouštění do řek
 • vypouštění organismů
 • vypouštění vod odpadních
 • vypouštění vod odpadních do moře
 • výška komína nadměrná
 • výška komínu
 • využití odpadů opětné
 • využití pesticidů
 • využívání krajiny
 • vývoj látky znečišťující
 • vývoz odpadů nebezpečných
 • vzduch odpadní
 • vztah struktura-působení
 • zákal
 • zákon o kontrole imisí
 • zápach
 • zapouzdření
 • zařízení čisticí
 • zařízení na snižování znečištění
 • zařízení na snižování znečištění
 • zařízení na spalování odpadů
 • zasolování půdy
 • zasolování vody
 • zastřešení skládky
 • zátěž imisní
 • zatížení kovy těžkými
 • zatížení kritické
 • zatížení látkou znečišťující
 • zatížení náhlé
 • zatížení půdy
 • zatížení solí
 • zatížení trvalé
 • zatížení vodami odpadními
 • zbytky ze spalování
 • zbytky ze zpracování
 • zdroj dopadů negativních
 • zdroj emisí
 • zdroj přímý
 • zdroj znečištění
 • zdroj znečištění bodový
 • zdroj znečištění rozptýlený
 • zdroj znečištění rozptýlený
 • zhoršení ekosystému
 • zhoršení kvality lesů
 • zhutnění povrchu půdy
 • změna fyzikální
 • změna klimatická v důsledku činnosti lidské
 • změna prostředí životního
 • znečištění
 • znečištění atmosféry
 • znečištění bakteriologické
 • znečištění biologické
 • znečištění chemické
 • znečištění chemické
 • znečištění fotochemické
 • znečištění fyzikální
 • znečištění hlukové
 • znečištění jezera
 • znečištění kadmiem
 • znečištění kombinované
 • znečištění látkami minerálními
 • znečištění látkami pachovými
 • znečištění měst
 • znečištění moře z pevniny
 • znečištění mořské
 • znečištění náhodné
 • znečištění olovem
 • znečištění organické
 • znečištění ovzduší
 • znečištění ovzduší vnitřního
 • znečištění pobřeží
 • znečištění pozemku
 • znečištění přeshraniční
 • znečištění prostředí životního
 • znečištění průmyslové
 • znečištění půdy
 • znečištění radioaktivní
 • znečištění řeky
 • znečištění ropné
 • znečištění rozptýlené
 • znečištění rtutí
 • znečištění tepelné
 • znečištění toxické
 • znečištění vodami odpadními
 • znečištění vody
 • znečištění vody podzemní
 • znečištění vody sladké
 • znečištění v ústí řeky
 • znečištění zápachem
 • znečištění zapříčiněné vozidly motorovými
 • znečištění z domácností
 • znečištění zemědělské
 • znečišťovatel přímý
 • znehodnocení prostředí životního
 • zneškodňování baterií
 • zneškodňování odpadů
 • zneškodňování odpadů v půdě
 • zneškodňování odpadů z lodí
 • zneškodňování prostředků bojových
 • zneškodňování vod odpadních
 • zničení biotopu
 • zničení panorámy
 • zodpovědnost za znečištění
 • zpracování odpadů biologické
 • zpracování tepelné
 • zvýšení hladiny moře
Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/theme/26