GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
ovzduší
Definiton

Definition is not available.

Scope note

Scope note is not available.

Concepts
 • aerobiologie
 • aerosol
 • aerosol atmosférický
 • amoniak
 • analýza plynů odpadních
 • atmosféra
 • azbest
 • azbest rozprašovaný
 • azbestocement
 • bankovnictví pro snižování emisí
 • benzín bezolovnatý
 • bouře
 • bouřka
 • částice látek atmosféry
 • částice tuhá
 • chemie atmosféry
 • činidlo fotochemické
 • čištění biologické
 • čištění chemické
 • čištění plynu
 • čištění plynů odpadních biologické
 • čištění vzduchu odpadního
 • čistírna vod odpadních
 • daň z oxidu uhličitého
 • deficit kyslíku
 • denitrifikace plynu odpadního
 • déšť
 • deště kyselé
 • doprava zboží
 • dráha
 • dusík
 • efekt skleníkový
 • elektrosmog
 • emise do ovzduší
 • emise plynů odpadních
 • emise prachu
 • emise z dopravy
 • emise z dopravy letecké
 • emise z vozidel motorových
 • filtr biologický
 • filtrace biologická
 • fluidizace
 • freon
 • fyzika atmosféry
 • hladina kritická
 • hluk přenášený vzduchem
 • indikátor znečištění
 • interakce vzduch-voda
 • inverze
 • inverze atmosférická
 • ionosféra
 • kamna
 • katalyzátor automobilový
 • komín
 • koncentrace imisí maximální
 • koncentrace maximální přípustná
 • koncentrace síry
 • kontrola emisí
 • kontrola imisí
 • kontrola kvality ovzduší
 • kouř
 • kouř
 • kouř tabákový
 • kouření
 • kritérium kvality prostředí životního
 • kvalita ovzduší
 • kvalita prostředí životního
 • kyslík
 • látka chladicí
 • látka organická těkavá
 • látka plynná znečišťující ovzduší
 • látka suspendovaná
 • látka těkavá
 • látka znečišťující ovzduší
 • let ve výšce nadmořské velmi nízké
 • limit imisní
 • limit ohrožení veřejnosti
 • limit vystavení přípustného
 • lože fluidizované
 • model atmosféry
 • monitorování atmosféry
 • monitorování kvality ovzduší
 • motor benzinová
 • motor čtyřtaktní
 • motor naftový
 • motor plynový
 • motor spalovací
 • náhrada sloučenin halogenovaných
 • nánosy
 • NOEL
 • oblast s ovzduším čistým
 • obsah kyslíku
 • odplyňování odpadů
 • odplyňování skládky
 • odsiřování paliv
 • odstraňování prachu
 • olfaktometrie
 • oxid dusičitý
 • oxid dusíku
 • oxid dusný
 • oxid siřičitý
 • oxid uhelnatý
 • oxid uhličitý
 • oxidant fotochemický
 • oxidy dusíku
 • ozón
 • ozón atmosférický
 • ozón troposférický
 • palivo motorové
 • palivo neznečišťující
 • parametr celkový
 • pec malá
 • pec rotační
 • peroxyacetyldusičnan
 • plyn odpadní
 • plyn odpadní
 • plyn odpadní průmyslový
 • plyn odpadní průmyslový
 • plyn skleníkový
 • plyn výfukový
 • plyn výfukový z vozidel
 • plyn výfukový z vozidel motorových
 • plyn zemní
 • popílek polétavý
 • poplatek za teplo odpadní
 • poškození ozónu stratosférického
 • poškození vrstvy ozónové
 • potenciál poškození vrstvy ozónové
 • prach
 • prach jemný
 • pračka vzduchu za mokra
 • předpověď emisí
 • předpověď imisí
 • přenos hmoty [fyzika]
 • přenos [fyzika]
 • přístroj dýchací
 • proces atmosférický
 • proces mokrý
 • proces šíření
 • prostředí vnitřní
 • proudění
 • proudění atmosférické
 • proudění vzduchu
 • provzdušňování
 • purifikace
 • reakce fotochemická
 • regenerace rozpouštědla
 • registr znečištění emisemi
 • řízení kvality ovzduší
 • rozhraní oceán-ovzduší
 • rozptyl
 • rozptýlení plynu odpadního
 • rozsah znečištění
 • saze
 • schopnost samočisticí
 • separátor částic
 • sirovodík
 • škoda způsobená imisemi
 • složení atmosféry
 • složky atmosféry
 • směs plynů
 • smog
 • smog fotochemický
 • sníh
 • snižování emisí
 • snižování plynů odpadních
 • sorpce
 • spad
 • spad
 • spad atmosférický
 • spad látek znečišťujících při dešti
 • spaliny
 • spalování
 • spalování dodatečné
 • spalování kalu
 • spalování odpadů
 • spalování přídavné
 • srážení
 • srážky atmosférické
 • stav plynný
 • stratifikace
 • stratosféra
 • struktura atmosféry
 • systém pro recirkulaci výparů
 • systém smogový varovný
 • technologie čistá
 • těkavost
 • teplo odpadní
 • teplota vzduchu
 • těsnění
 • tlak par vodních
 • tornádo
 • troposféra
 • uhlovodík chlorfluorovaný
 • uhlovodík chlorfluorovaný částečně halogenovaný
 • úprava plynů
 • věda o ovzduší
 • větrání
 • věž chladicí
 • vítr
 • vlhkost
 • vlhkost atmosférická
 • voda dešťová
 • vozidlo ekologické
 • vrstva inverzní
 • vrstva mezní
 • vrstva ozónová
 • vrstvy atmosférické
 • vykuřování
 • vypalování
 • výpočet rozptylu
 • výška komína nadměrná
 • výška komínu
 • využití tepla odpadního
 • vzduch
 • vzduch odpadní
 • zákal
 • zákon o kontrole imisí
 • zápach
 • zařízení čisticí
 • zařízení k odvádění látek odpadních
 • zařízení na spalování odpadů
 • zatížení kritické
 • zdroj emisí
 • zdroj energie neznečišťující
 • znečištění atmosféry
 • znečištění fotochemické
 • znečištění látkami pachovými
 • znečištění ovzduší
 • znečištění ovzduší vnitřního
 • znečištění přeshraniční
 • znečištění tepelné
 • znečištění zapříčiněné vozidly motorovými
Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/theme/3