GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
půda
Definiton

Definition is not available.

Scope note

Scope note is not available.

Concepts
 • acidifikace půdy
 • adsorpce
 • amonifikace
 • analýza látek reziduálních
 • analýza půdy
 • azbest
 • bagrování
 • bahno [sediment]
 • biologie půdy
 • bioreaktor
 • bitumen
 • břidlice ropná
 • chemie půdy
 • čištění biologické
 • čištění filtrací půdní
 • čištění fyzikálně chemické
 • čištění fyzikální
 • čistírna vod odpadních
 • cyklus biogeochemický
 • degradace půdy
 • dekontaminace půdy
 • denitrifikace
 • depozice kyselá
 • dezinfekce
 • dno mořské
 • dno plochy vodní
 • dóm solný
 • dusičnan
 • edafologie
 • ekologie půdy
 • eroze
 • eroze půdy
 • erupce sopečná
 • fixace dun písečných
 • fixace dusíku
 • fosforečnan
 • funkce půdy
 • geologie
 • geomorfologie
 • halda
 • havárie ropná
 • havárie ropná
 • hladina vody podzemní
 • hnojení nadměrné
 • hnojení půdy
 • hnojivo anorganické
 • hnojivo přírodní
 • hnojivo zelené
 • hornina
 • humus
 • in situ [na místě]
 • indikátor znečištění
 • infiltrace
 • infiltrace vody do podzemí
 • jáma vyhloubená
 • jíl
 • kal
 • kámen
 • kejda kapalná
 • koloid
 • kontrola emisí
 • koryto říční
 • krajina alkalická
 • křída
 • kritérium kvality prostředí životního
 • kultivace půdy
 • kůra zemská
 • kvalita prostředí životního
 • kvalita půdy
 • látka adsorbující ropu
 • látka minerální
 • látka organická
 • látka suspendovaná
 • látka znečišťující půdu
 • legislativa k ochraně půdy
 • litosféra
 • lokalita nebezpečná bývalá
 • lokalita skládky staré
 • lom podzemní
 • ložisko surovin nerostných
 • lysimetrie
 • mapa půdní
 • mechanika půdy
 • mineralogie
 • mineralogie půdy
 • místo hloubení
 • místo tajné
 • mokřad umělý nebo čištění vod odpadních kořenové
 • mramor
 • mráz
 • mulč
 • námraza
 • nánosy
 • naplavenina
 • naplaveniny
 • nerost
 • nitrifikace
 • nížina naplaveninová
 • obdělávání půdy
 • oblast sopečná
 • oblast těžby důlní
 • obnova místa těžby
 • obsah hliníku
 • obsah soli
 • obsah vápníku
 • obsah živin
 • ochrana protierozní
 • ochrana půdy
 • odkrývka
 • odtok
 • odtok povrchový
 • odvodňování
 • odvodňování podpovrchové
 • off-site [mimo lokalitu]
 • ohrožení vod podzemních
 • opatření ochrany krajiny
 • organismus půdní
 • pedosféra
 • písek
 • písek roponosný
 • plocha vodní
 • plocha zastavěná
 • podloží
 • podmínky půdní
 • pozemek stavební
 • právo horní
 • právo předkupní
 • přenos [fyzika]
 • přidělování půdy
 • proces geologický
 • proces geomorfologický
 • proces hloubení
 • proces půdní
 • profil půdní
 • propustnost
 • průsak vody
 • půda
 • půda alkalická
 • půda kontaminovaná
 • půda okrajová
 • půda zamokřená
 • půdoznalství
 • purifikace
 • rekultivace
 • rekultivace půdy
 • rekultivace půdy
 • rekultivace půdy v oblastech horských
 • režim hydrologický
 • režim vlhkosti půdní
 • režim vypouštění
 • rozložení obyvatelstva
 • rozptyl
 • rozsah znečištění
 • salinita půdy
 • samočištění
 • schopnost samočisticí
 • sedání
 • sediment
 • sediment v moři volném
 • sedimentace [geologie]
 • sedimentologie
 • sedimenty mořské
 • sednutí půdy
 • sesuv
 • skládka
 • skládka hlušiny
 • skládka neřízená
 • skládka odpadů domovních
 • skládka řízená
 • skládka šrotu
 • skládkování odpadů
 • skládkování v dolech bývalých
 • skladování přechodné
 • skladování v podzemí
 • škoda na půdě
 • složení půdy
 • snížení znečištění ropného
 • sorpce
 • souprava vrtací
 • spad
 • splach
 • stabilita půdy
 • stabilizace půdy
 • stabilizátor minerální
 • stálost pesticidů
 • staveniště
 • sterilizace [proces]
 • štěrkopísek
 • stratifikace
 • struktura půdní
 • suroviny nerostné
 • suroviny nerudní
 • suroviny rudní
 • systém odvodňovací umělý
 • technologie čistá
 • těsnění
 • těsnění tělesa skládky
 • těžba rašeliny
 • těžba štěrkopísku
 • těžba štěrku
 • těžba surovin nerostných
 • tvorba krajiny
 • tvorba půdy
 • typ půdní
 • ukládání odpadů
 • únik kapaliny
 • únosnost půdy
 • únosnost území
 • úrodnost půdy
 • usazování půdy
 • utěsnění
 • území znečištění potenciálního
 • vápenec
 • vápno
 • vlhkost
 • vlhkost půdní
 • voda podzemní
 • voda prosakující
 • voda průsaková
 • voda průsaková ze skládky
 • voda v půdě
 • vrstva půdní
 • vrstva vodonosná
 • vrt ropný
 • vrtání
 • vyluhování
 • vyluhování z půdy
 • využití pesticidů
 • využití půdy
 • využití půdy
 • vzduch půdní
 • zákon báňský
 • zákon o kontrole imisí
 • zařízení čisticí
 • zasolování půdy
 • zatížení kovy těžkými
 • zatížení půdy
 • zatížení solí
 • zdroj půdní
 • zdroj říční
 • zhutnění povrchu půdy
 • zhutnění půdy
 • zhutňování
 • zlom
 • znečištění pozemku
 • znečištění půdy
 • znečištění ropné
 • znehodnocení prostředí životního
 • zneškodňování odpadů v podzemí
 • zneškodňování odpadů v půdě
 • zneškodňování prostředků bojových
 • znovuzískávání ropy z havárií
 • zóna bentická
 • zpracování chemické
Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/theme/35