GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
odpady
Definiton

Definition is not available.

Scope note

Scope note is not available.

Concepts
 • analýza odpadů
 • autovrak
 • bilance odpadů
 • bioplyn
 • bioreaktor
 • burza odpadů
 • cena šrotu
 • chemikálie existující
 • čištění biologické
 • čištění fyzikálně chemické
 • čištění fyzikální
 • čištění vozovek
 • demolice
 • denitrifikace
 • dezintegrátor [šrédr]
 • dřevo odpadní
 • drtič odpadů
 • druh odpadů
 • elektrárna spalující odpady
 • energie z biomasy
 • exkrementy živočichů
 • fermentace
 • halda
 • halda materiálu vyhloubeného
 • hnojivo zelené
 • hnůj
 • hnůj
 • hospodaření s odpady radioaktivními
 • hospodářství odpadové
 • hospodářství odpadové duální
 • inertizace
 • jednotka na třídění odpadů
 • kal
 • kal aktivovaný
 • kal čistírenský
 • kal čistírenský
 • kal odpadní zbytkový
 • kal odvodněný
 • kal průmyslový
 • kal vyhnilý
 • kal z čištění
 • kategorizace odpadů
 • kejda kapalná
 • koláč filtrační
 • kompost
 • kompost z odpadků a kalu
 • kompostování
 • kompostování výrobcem
 • kyselina zředěná
 • legislativa k odpadům
 • legislativa k řízení recyklace a odpadům
 • léky neupotřebené
 • lokalita nebezpečná bývalá
 • lokalita skládky staré
 • materiál recyklovaný
 • materiál těsnicí
 • materiál vybagrovaný
 • minimalizace odpadů
 • mletí
 • močůvka
 • modernizace závodů zastaralých
 • mulč
 • náklady na zneškodňování odpadů
 • obal doplňkový
 • obal nevratný
 • obal znovu použitelný
 • objem odpadů
 • odpadky z lodí
 • odpady
 • odpady chemické
 • odpady domovní
 • odpady elektronické
 • odpady farmaceutické
 • odpady inertní
 • odpady kapalné
 • odpady kompostovatelné
 • odpady komunální
 • odpady kovové
 • odpady minerální
 • odpady nebezpečné
 • odpady nemocniční
 • odpady obtížně zneškodnitelné
 • odpady organické
 • odpady pastovité
 • odpady plastové
 • odpady průmyslové
 • odpady průmyslové zvláštní
 • odpady pryžové
 • odpady původu živočišného
 • odpady radioaktivní
 • odpady reziduální
 • odpady sádrové
 • odpady skleněné
 • odpady sklizňové
 • odpady spotřební
 • odpady stavební
 • odpady toxické
 • odpady tuhé
 • odpady vegetační
 • odpady velkorozměrné
 • odpady vlhké
 • odpady z činnosti obchodní
 • odpady z demolic
 • odpady z jatek
 • odpady z laboratoří
 • odpady z letů kosmických
 • odpady z obalů
 • odpady z operací chirurgických
 • odpady z procesu čištění
 • odpady z těžby
 • odpady zahradní
 • odpady ze zařízení zdravotnických
 • odpady ze zemědělství
 • odpady zvláštní
 • odplyňování odpadů
 • odplyňování skládky
 • odstraňování barev tiskařských
 • olej dnový
 • olej odpadní
 • palivo z odpadků
 • papír odpadový
 • papír recyklovaný
 • pec rotační
 • pesticid reziduální
 • plast recyklovatelný
 • plyn skládkový
 • pneumatika ojetá
 • podmínky aerobní
 • podmínky anaerobní
 • popel
 • popelnice
 • popílek polétavý
 • poplatek z odpadů
 • poplatek za nakládání s odpady
 • potenciál minimalizace odpadů
 • potenciál recyklační
 • povolení dovozu odpadů
 • povolení vývozní
 • předcházení vzniku odpadů
 • předpis o odpadech elektronických
 • přepracování paliva jaderného
 • přeprava odpadů
 • procento recyklace
 • proces termoselektivní
 • produkce odpadů
 • produkt vedlejší
 • průmysl recyklační
 • pyrolýza
 • recyklace
 • recyklace látek reziduálních
 • recyklace odpadů
 • recyklovatelnost
 • regenerace rozpouštědla
 • rekultivace
 • rezidua ze spalování
 • řízení cyklu životního
 • sběr odpadů
 • sběr odpadů u zdroje
 • sběr separovaný
 • schopnost asimilace odpadů
 • skládka
 • skládka hlušiny
 • skládka komunální
 • skládka neřízená
 • skládka odpadů domovních
 • skládka odpadů nebezpečných
 • skládka podzemní
 • skládka řízená
 • skládka šrotu
 • skládkování
 • skládkování odpadů
 • skládkování odpadů podpovrchové
 • skládkování odpadů průmyslových
 • skládkování v dolech bývalých
 • skladování přechodné
 • škvára
 • slinování
 • složení odpadů
 • služby opravářské
 • služby technické komunální
 • směrnice ES o obalech
 • směrnice ES o zneškodňování odpadů
 • snižování odpadů
 • spalování
 • spalování dodatečné
 • spalování kalu
 • spalování odpadů
 • spalování společné
 • šrot
 • šrot kovový
 • šrot železný
 • stabilizace kalu
 • statistika odpadů
 • stav odpadů
 • stelivo
 • sterilizace [proces]
 • syrovátka
 • technologie konverze odpadů
 • teplárna a elektrárna spalující odpady
 • teplárna spalující odpady
 • těsnění tělesa skládky
 • textil starý
 • toky městské [zdroje]
 • trh se šrotem
 • třídění odpadů
 • třídění u zdroje
 • třídění u zdroje
 • trosky
 • ukládání odpadů
 • ukládání odpadů do moře
 • ukládání odpadů pod vodou
 • ukládání odpadů radioaktivních
 • ukládání odpadu v moři volném
 • úprava kalu
 • uskladnění konečné
 • utěsnění
 • území znečištění potenciálního
 • víčko lahve
 • vináza
 • vitirifikace
 • voda dnová
 • voda průsaková ze skládky
 • vody odpadní z lisovny oleje olivového
 • vody odpadní ze zpracování odpadů
 • vozidlo opuštěné
 • vůz na odvoz odpadků
 • vyhnívání kalu
 • vyluhování
 • vypouštění do řek
 • výstavba využívající materiály recyklované
 • využití materiálů opětné
 • využití odpadů
 • využití odpadů jako materiálu
 • využití odpadů jako zdroje energie
 • využití odpadů opětné
 • vývoz odpadů
 • vývoz odpadů nebezpečných
 • zahušťování
 • zákaz aplikace kalu půdní
 • zákon o odpadech
 • zálohování obalů
 • zapouzdření
 • zařízení na spalování odpadů
 • zásoby
 • zastřešení skládky
 • závod na zneškodňování odpadů
 • závod na zpracování odpadů
 • závod na zpracování odpadů
 • zboží použité
 • zbytky z drcení
 • zbytky ze spalování
 • zbytky ze zpracování
 • zbytky zvířat
 • zhodnocení odpadů
 • zhutňování
 • zneškodňování baterií
 • zneškodňování odpadů
 • zneškodňování odpadů jaderných
 • zneškodňování odpadů jatečních
 • zneškodňování odpadů tuhých
 • zneškodňování odpadů v podzemí
 • zneškodňování odpadů v půdě
 • zneškodňování odpadů z lodí
 • zneškodňování prostředků bojových
 • znovuzískávání ropy z havárií
 • zplyňování
 • zpracování chemické
 • zpracování odpadů
 • zpracování odpadů biologické
 • zpracování odpadů chemické
 • zpracování tepelné
Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/theme/39