GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
voda
Definiton

Definition is not available.

Scope note

Scope note is not available.

Concepts
 • adsorpce
 • akvadukt
 • amoniak
 • amonifikace
 • analýza látek reziduálních
 • analýza vody
 • bagrování
 • bakterie fekální
 • bažina solná
 • bentos
 • bilance hydrologická
 • biologie mořská
 • biologie vody sladké
 • bioreaktor
 • břeh mořský
 • čára stavu hladiny vody
 • částice tuhá
 • část pobřeží písčitého
 • čerpadlo
 • čerpání
 • čerpání vody
 • cesta vodní
 • chlorace
 • chov ryb v nádržích
 • cirkulace vody v oceánu
 • čištění aerobní
 • čištění anaerobní
 • čištění biologické
 • čištění filtrací půdní
 • čištění fyzikálně chemické
 • čištění fyzikálně chemické
 • čištění fyzikální
 • čištění primární
 • čištění sekundární
 • čištění terciární
 • čištění vod odpadních
 • čištění vod odpadních
 • čištění vod odpadních
 • čištění vod odpadních biologické
 • čištění vod odpadních decentralizované
 • čištění vod odpadních společné
 • čištění vod odpadních u zdroje
 • čištění vod odpadních v lagunách
 • čistírna vod odpadních
 • čistírna vod odpadních
 • čistírna vod odpadních
 • čistota vody
 • cyklus hydrologický
 • deficit kyslíku
 • dekantace
 • delta
 • demineralizace vody
 • denitrifikace
 • depozice kyselá
 • destilace
 • dezinfekce
 • dialýza
 • dílo vodní
 • dno mořské
 • dno plochy vodní
 • doprava lodní obchodní
 • doprava námořní
 • doprava potrubní
 • doprava říční
 • doprava vodní
 • doprava vodní vnitrozemská
 • doúprava vody, dočištění vod odpadních
 • dusičnan
 • ekologie mořská
 • ekosystém mořský
 • ekosystém pobřežní
 • ekosystém sladkovodní
 • ekosystém vodní
 • elektrárna přílivová
 • elektrárna vodní
 • emise znečišťující vodu
 • energie tepelná mořská
 • energie vlnová
 • energie vodní
 • energie vodní
 • energie z vln přílivových
 • eutrofizace
 • fauna mořská
 • filtrace
 • flokuace
 • flotace
 • fluidika
 • fontána
 • fosforečnan
 • fytoplankton
 • havárie ropná
 • havárie ropná
 • hladina moře
 • hladina trofická
 • hladina vodní
 • hladina vody podzemní
 • hnojení nadměrné
 • hodnota AOX
 • hospodářství vodní
 • hospodářství vodní komunální
 • hospodářství závlahové
 • hráz
 • hydraulika
 • hydrobiologie
 • hydrografie
 • hydrologie
 • hydrometrie
 • hydrosféra
 • index saprobní
 • indikátor znečištění
 • induktor malý
 • infiltrace
 • infiltrace vody do podzemí
 • interakce vzduch-voda
 • jezero
 • jezero umělé
 • jímání vody
 • jímání vody podzemní
 • kal
 • kal aktivovaný
 • kal čistírenský
 • kal čistírenský
 • kal odpadní zbytkový
 • kal vyhnilý
 • kal z čištění
 • kanál
 • kanál zavlažovací
 • katastrofa hydrologická
 • kodex IMCO
 • koloid
 • komora plavební
 • komora plavební
 • koncentrace síry
 • kontrola emisí
 • korozivita vody
 • koryto říční
 • kra ledová
 • kritérium kvality prostředí životního
 • kvalita prostředí životního
 • kvalita vod odpadních
 • kvalita vody podzemní
 • květ řas
 • kyslík rozpuštěný
 • laguna
 • laguna stabilizační
 • laguna v útesu korálovém
 • látka adsorbující ropu
 • látka organická
 • látka suspendovaná
 • látka znečišťující vodu
 • lázně veřejné
 • led
 • legislativa ke zdrojům vodním
 • legislativa k ochraně vod
 • legislativa k vodám odpadním
 • limit ohrožení veřejnosti
 • limnologie
 • loď cisternová
 • loď cisternová s mezipalubím
 • loď ke sběru ropy
 • loď s trupem dvojitým
 • lokalita skládky staré
 • mělčina bahnitá
 • měnič iontů
 • mikrofiltrace
 • mlýn vodní
 • mokřad umělý nebo čištění vod odpadních kořenové
 • monitorování biologické
 • monitorování mořské
 • monitorování vody
 • monitorování vody sladké
 • moře
 • moře volné
 • moře volné
 • nádrž
 • nádrž usazovací
 • nádrž usazovací
 • nádrž usazovací
 • nádrž vodní
 • nádrž vyhnívací
 • nádrž záchytná
 • náhrada fosforečnanů
 • náhražka fosforečnanů
 • nahromadění ker ledových
 • náklady na zajištění vody
 • naplavenina
 • nárůsty živočichů mořských
 • násep
 • nauka o vodách
 • navigace
 • nehoda námořní
 • neutralizace
 • nitrifikace
 • oblast chráněná mořská
 • oblast chráněná mořská
 • oblast rekreační na břehu mořském
 • oblast spádová
 • oblast v ústí řeky chráněná
 • obsah kyslíku
 • obsah soli
 • obsah vápníku
 • obsah živin
 • oceán
 • oceánografie
 • ochrana pobřeží
 • ochrana povodí
 • ochrana před povodněmi
 • ochrana před povodněmi
 • ochrana vody
 • ochrana vody
 • ochrana vody mořské
 • ochrana vody podzemní
 • ochrana vody podzemní
 • ochrana vody sladké
 • ochrana zdrojů vodních
 • odběr vody
 • odběr vody podzemní
 • odkaliště
 • odkrývka
 • odpadky z lodí
 • odsolování
 • odsolování vody
 • odsolování vody mořské
 • odstraňování barev tiskařských
 • odstraňování fosforečnanů
 • odstraňování živin
 • odtok
 • odtok povrchový
 • odtok povrchový
 • odtok povrchový při povodni
 • odtok vody pod hladinu mořskou
 • odvodňování
 • odvodňování
 • odvodňování podpovrchové
 • ohrožení vod
 • ohrožení vod podzemních
 • olej dnový
 • organismus mořský
 • organismus sladkovodní
 • organismus vodní
 • orgán vodohospodářský
 • osmóza reverzní
 • ozonizace
 • parametr celkový
 • park mořský
 • pásmo ochranné vodárenské
 • pásmo ochranné zdroje vody pitné
 • pásmo pobřežní
 • plankton
 • plankton zelený
 • plánování zóny pobřežní
 • plavba námořní
 • plavba vnitrozemská
 • plavba zábavní
 • plocha vodní
 • podmínky aerobní
 • podmínky anaerobní
 • pohyb splavenin
 • poplatek za teplo odpadní
 • poplatek za vypouštění vod odpadních
 • potok
 • potřeba vody
 • potrubí
 • povodeň
 • povodí
 • povodí hydrografické
 • povodí jezera
 • pramen
 • praní prádla
 • právo k vlastnictví průmyslovému
 • právo námořní
 • předpověď emisí
 • přehrada
 • přehrada akumulační
 • přenos [fyzika]
 • přenos hmoty [fyzika]
 • přepad kanalizační
 • přeprava vodní
 • prevence znečišťování vod
 • příchuť vody
 • příkop
 • příliv a odliv
 • příliv červený
 • přístav
 • přístav malý
 • přítok
 • proces bělící
 • projížďka na loďce
 • propustnost
 • prostředí pobřežní
 • prostředí vodní
 • proudění
 • proudění mořské
 • proud mořský
 • provzdušňování
 • provzdušňování vody
 • průsak vody
 • průtok
 • průtok minimální
 • průtok minimální
 • průzkum dna mořského
 • půda zamokřená
 • regenerace vody
 • řeka
 • renaturace
 • resuspenzace
 • rezervace mořská
 • rezervace rybářská
 • rezervace rybářská národní
 • režim hydrologický
 • režim vypouštění
 • řízení kvality vody
 • řízení množství vody
 • řízení povodí
 • řízení zdrojů vodních
 • riziko navigační
 • rostlina vodní
 • rozhraní oceán-ovzduší
 • rozptyl
 • rozsah znečištění
 • rozvodí
 • rozvoj pobřeží
 • rozvoj zdrojů vodních
 • rybník
 • salinita vody
 • samočištění
 • sanace vody
 • saprofyt
 • savec mořský
 • schopnost asimilace odpadů
 • schopnost samočisticí
 • sediment
 • sedimentace [proces průmyslový]
 • sediment v moři volném
 • separátor
 • septik
 • šetření s vodou
 • síť kanalizační
 • síť kanalizační jednotná
 • síť kanalizační oddílná
 • síť říční
 • síť vodovodní
 • sklizeň rostlin vodních
 • škoda způsobená vodou
 • skvrna ropná
 • slatina
 • směrnice ES o ochraně vod
 • směrnice o čistotě vod
 • směrnice o ochraně vod
 • snížení znečištění ropného
 • snižování emisí
 • snižování množství vod odpadních
 • sorpce
 • součást Severního moře
 • spad
 • splach
 • splašky
 • spotřeba kyslíku biochemická
 • spotřeba kyslíku chemická
 • spotřeba vody
 • spotřebič domácí
 • správa říční
 • správa vod povrchových
 • srážení [chemické]
 • stabilizace kalu
 • stanovení vodného
 • statistika vod
 • statistika vod odpadních
 • stavidlo
 • stavitelství lodí
 • stavitelství lodní
 • stavitelství vodní
 • stěna norná
 • stratifikace
 • studna
 • studna
 • systém kanalizační oddílný
 • systém odvodňovací
 • systém odvodňovací umělý
 • systém odvodňování přirozeného
 • systém vodovodní rozvodný komunální
 • tanker ropný
 • teplo odpadní
 • teplota oceánu
 • těsnění
 • těsnění tělesa skládky
 • těžba na moři volném
 • těžba ve vodách pobřežních
 • tok vodní
 • tůň
 • tvorba kanálů
 • tvrdost vody
 • uhlík organický
 • uhlík organický celkový
 • uhlík organický rozpuštěný
 • úhyn ryb
 • ukládání odpadů do moře
 • ukládání odpadů pod vodou
 • ukládání odpadu v moři volném
 • ultrafiltrace
 • únik kapaliny
 • únosnost zátěže
 • úprava kalu
 • úprava vody
 • úprava vody
 • úprava vody pitné
 • úpravna vody
 • usazování
 • ústí řeky
 • útes
 • útes korálový
 • utěsnění
 • uvolnění mikroorganismů zmutovaných
 • vegetace dna mořského
 • věž chladicí
 • vlastnictví cest vodních veřejné
 • vliv chovu ryb na prostředí životní
 • vliv rybolovu na prostředí životní
 • vlna mořská
 • vlna přílivová vysoká
 • vlny mořské
 • voda brakická
 • voda chladicí
 • voda dnová
 • voda [hmota]
 • voda ke koupání
 • voda ke koupání [mořská]
 • voda ke koupání [sladká]
 • voda minerální
 • voda mořská
 • voda na pozemku soukromém
 • voda na pozemku veřejném
 • voda pitná
 • voda pobřežní
 • voda podzemní
 • voda použitá
 • voda povrchová
 • voda pramenitá
 • voda přílivová
 • voda prosakující
 • voda pro účely zemědělské
 • voda provozní
 • voda průsaková
 • voda průsaková ze skládky
 • voda říční
 • vodárna
 • voda sladká
 • voda slaná
 • voda surová
 • voda tekoucí
 • voda teplá
 • voda termální
 • voda užitková
 • vodopád
 • vodstvo
 • vody odpadní
 • vody odpadní
 • vody odpadní domovní
 • vody odpadní kombinované
 • vody odpadní městské
 • vody odpadní průmyslové
 • vody odpadní průmyslové
 • vody odpadní z činnosti obchodní
 • vody odpadní zemědělské
 • vody odpadní ze zpracování odpadů
 • vody vnitrozemské
 • vrchol přílivu
 • vrstva vodonosná
 • vyhnívání kalu
 • vyhnívání kalu
 • vyluhování
 • vyluhování z půdy
 • výměna iontů
 • výpar
 • vypouštění do řek
 • vypouštění vod odpadních
 • vypouštění vod odpadních do moře
 • vypouštění vod odpadních do oceánu
 • využití oblasti mořské společné
 • využití oceánu
 • využití pesticidů
 • využití tepla odpadního
 • využití vody
 • vývoj koryta říčního
 • zabahnění
 • zahušťování
 • zákal
 • zákaz aplikace kalu půdní
 • zákon o kontrole imisí
 • záliv
 • záliv
 • záplava
 • záplavové území
 • zařízení čisticí
 • zařízení odsolovací
 • zásobování venkova vodou
 • zásobování vodou
 • zásobování vodou pitnou
 • zasolování vody
 • zatížení kovy těžkými
 • zatížení náhlé
 • zatížení solí
 • zatížení vodami odpadními
 • zavlažování
 • zdroje vody pitné ve městech
 • zdroj mořský
 • zdroj mořský biologický
 • zdroj říční
 • zdroj vody
 • zdroj vody sladké
 • zdroj vypouštění vod odpadních nepřímý
 • zdrž dešťová
 • zdrž dešťová
 • zhoršení kvality vody sladké
 • živočich vodní
 • zlepšení kvality vody
 • změkčování
 • změna [limnologie]
 • znečištění jezera
 • znečištění moře z pevniny
 • znečištění mořské
 • znečištění pobřeží
 • znečištění přeshraniční
 • znečištění řeky
 • znečištění ropné
 • znečištění tepelné
 • znečištění vodami odpadními
 • znečištění vody
 • znečištění vody podzemní
 • znečištění vody sladké
 • znečištění v ústí řeky
 • znečišťovatel přímý
 • zneškodňování odpadů v půdě
 • zneškodňování odpadů z lodí
 • zneškodňování prostředků bojových
 • zneškodňování vod odpadních
 • znovuvyužití vody
 • zóna bentická
 • zóna odlivu pobřežní
 • zóna pobřežní
 • zóna pobřežní
 • zpevnění hráze
 • zpracování chemické
 • zvýšení hladiny moře
 • zvyšování hladiny moře
Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/theme/40