GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus

Hidrografija

Definiton

Hidrografski elementi, uključujući morska područja i sva druga vodena tijela i s njima povezane pojedinosti, uključujući riječne bazene i pod-bazene. Prema potrebi, u skladu s odredbama koje su utvrđene u Direktivi 2000/60/EZ, Europskog parlamenta i Vijeća, od 23. listopada 2000., uspostava okvira za djelovanje Zajednice na području politike voda i u obliku mreža.

Scope note:

Scope note is not available.

Concept URL: http://inspire.ec.europa.eu/theme/hy