GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
onečišćenje
Definiton

Definition is not available.

Scope note

Scope note is not available.

Concepts
 • adsorpcija
 • advekcija
 • akronim za razinu (koncentraciju) neprimijećenog učinka, NOEL
 • aktivni mulj
 • Amesov test
 • anaerobna probava
 • anaerobni mulj
 • analiza onečišćujućih tvari
 • analiza ostataka
 • analiza otpadnih plinova
 • anorganska onečišćujuća tvar
 • antropogen
 • antropogeno djelovanje
 • AOX vrijednost
 • apsorpcija onečišćujućih tvari
 • atmosfersko onečišćenje
 • autobus
 • automobilski katalizator
 • azbest
 • bakterijski filter
 • bakteriološko onečišćenje
 • benzinska crpka
 • bezolovni benzin
 • bijeljenje
 • bilježenje i obračunavanje smanjenja emisija (trgovanje emisijama)
 • bioakumulacija
 • bioakumulativni onečišćivač
 • biološka kontaminacija
 • biološka obrada otpada
 • biološka potražnja kisika
 • biološki nerazgradljiva onečišćujuća tvar
 • biološki onečišćivač
 • biološki učinak onečišćenja
 • biološko onečišćenje
 • biološko pročišćavanje otpadnih plinova
 • bioplin
 • biorazgradljivi onečišćivač
 • bioreaktor
 • brodski otpad
 • brtvilo
 • brtvljenje
 • brtvljenje podloge odlagališta
 • brtvljenje površine tla
 • čađa
 • čišćenje otpadnih voda na lokaciji
 • čisto gorivo
 • crvena plima
 • cvjetanje algi
 • degradacija ekosustava
 • degradacija zemljišta
 • dekontaminacija
 • dekontaminacija tla
 • denitrifikacija
 • denitrifikacija otpadnih plinova
 • desalinizacija
 • destilacija
 • difuzan izvor
 • digester?
 • dijaliza
 • direktiva EZ-a o biocidima
 • direktni ispuštač
 • (divlje) odlagalište otpada
 • dopuštena dnevna doza
 • dopuštena granica izloženosti
 • dotok (otpadnih voda)
 • dugotrajni učinak
 • dugotrajni učinak onečišćujućih tvari
 • ekološka posljedica
 • ekološki otisak
 • ekološko ratovanje
 • ekotoksikološka ocjena
 • elektrosmog
 • emisija
 • emisija buke
 • emisija otpadnih plinova
 • emisija stakleničkih plinova
 • emisija zvuka
 • emisije iz avionskih motora
 • emisije iz motornih vozila
 • emisije onečišćujućih tvari
 • emisije u atmosferu
 • emisijski faktor
 • emisijski standard
 • enkapsulacija
 • eutrofikacija
 • faktor biokoncentracije
 • fekalna bakterija
 • filtar
 • financijski poticaji za smanjenje onečišćenja
 • fizikalno-kemijsko pročišćavanje
 • fizikalno mjerenje onečišćenja
 • fizikalno onečišćenje
 • fizikalno onečišćujuće sredstvo
 • flokulacija
 • fotokemijski agens
 • fotokemijski oksidans
 • fotokemijski proizvod
 • fotokemijski smog
 • fotokemijsko onečišćenje
 • gradski promet
 • granica ekosustava
 • gubitak leda
 • halogenirana onečišćujuća tvar
 • identificiranje onečišćujućih tvari
 • imisija
 • imisija buke
 • imisija onečišćujućih tvari
 • imisija prašine
 • imisija zvuka
 • imisijsko opterećenje
 • imobilizacija onečišćujućih tvari
 • industrijska emisija
 • industrijske otpadne vode
 • industrijske otpadne vode
 • industrijski dim
 • industrijski mulj
 • industrijski otpad
 • industrijski otpadni plin
 • industrijsko onečišćenje
 • integrirana kontrola onečišćenja
 • intervencije na kopnu
 • ionska razmjena
 • ispiranje tla
 • ispitivanje karcinogeničnosti
 • ispušni plin iz motornih vozila
 • ispušni plin iz vozila
 • ispuštanje brodskog otpada
 • ispuštanje mutiranih mikroorganizama
 • ispuštanje otpadne topline
 • ispuštanje u rijeke
 • ispuštanje u vodu
 • ispust otpadnih voda
 • ispust u more
 • izljev
 • izljev nafte
 • izloženost ljudi onečišćujućim tvarima
 • izloženost onečišćujućim tvarima
 • izmjenjivač iona
 • iznenadno opterećenje
 • izvan lokacije
 • izvor emisije
 • izvor onečišćenja
 • izvor onečišćenja bukom
 • izvor učinka (na okoliš)
 • izvoz opasnog otpada
 • kakvoća otpadnih voda
 • kaljužne zauljene vode
 • kanalizacija
 • kanalizacija za oborinsku vodu
 • kapacitet asimilacije otpada
 • kapacitet održivosti
 • karcinogen
 • kemijska dekontaminacija
 • kemijska kontaminacija
 • kemijska potreba za kisikom
 • kemijski onečišćivač
 • kemijski otpad
 • kemijsko čišćenje
 • kemijsko mjerenje onečišćenja
 • kemijsko onečišćenje
 • kemikalija u okolišu
 • kisela kiša
 • kisele oborine
 • kombinirano onečišćenje
 • kompenzacijska politika (trgovanje emisijama)
 • kompenzacijski porez
 • komunalna otpadna voda
 • komunalne otpadne vode
 • konačno skladištenje
 • koncentracija onečišćujućih tvari
 • koncentracija onečišćujućih tvari
 • kondenzacija
 • kontaminirano područje
 • kontrola emisija
 • kontrola imisije
 • kontrola onečišćenja
 • kriterij onečišćenja
 • kritična razina
 • kritično opterećenje
 • kruta čestica
 • ksenobiotik
 • laboratorijski otpad
 • leteći pepeo
 • linijski izvor onečišćenja
 • maksimalna koncentracija imisije
 • materijal za oblogu na odlagalištima
 • melioracija
 • metoda za mjerenje ekološkog otiska poslovnog subjekta
 • metoda za mjerenje ekološkog otiska proizvoda
 • mikroonečišćivač
 • miris
 • mjerenje onečišćenja
 • mobilizacija onečišćujućih tvari
 • mokri postupak
 • monitoring onečišćujućih tvari
 • monitoring vode
 • motorno vozilo
 • mulj iz otpadnih voda
 • mutagen
 • načelo "onečišćivač plaća"
 • način pročišćavanje otpadnih voda razbacivanjem po tlu
 • naftna mrlja
 • nagomilavanje onečišćujućih tvari
 • nagrada za smanjenje onečišćenja
 • najviša dopuštena koncentracija
 • naknada za otpadne vode
 • naknadno izgaranje
 • naknadno pročišćavanje
 • napušteno industrijsko postrojenje
 • napušteno vojno područje
 • nastanak onečišćujućih tvari
 • nataložene čestice
 • nekontrolirano odlaganje otpada
 • neodređeni izvor onečišćenja
 • nestanak biotopa
 • neuređeno odlagalište otpada
 • nitrat
 • nizak let
 • norma onečišćenja
 • nosivost
 • obalno onečišćenje
 • obogaćivanje
 • obraštaj (na brodskom trupu)
 • odgovornost za onečišćenje
 • odlagalište komunalnog otpada
 • odlagalište opasnog otpada
 • odlagalište rudarskog otpada
 • odlaganje baterija
 • odlaganje otpada na otvorenom moru
 • odlaganje otpada na zemlju ili u zemlju
 • odlaganje otpada u oceane
 • odlaganje radioaktivnog otpada
 • odstranjivanje hranjivih tvari
 • odsumporavanje
 • odsumporavanje dimnog plina
 • odsumporavanje goriva
 • odvodnja
 • odvojeni kanalizacijski sustav
 • ograničenje imisije
 • onečišćena lokacija
 • onečišćena tvar
 • onečišćenje
 • onečišćenje
 • onečišćenje bukom
 • onečišćenje gradova
 • onečišćenje hrane
 • onečišćenje iz kućanstava
 • onečišćenje iz motornih vozila
 • onečišćenje jezera
 • onečišćenje kadmijem
 • onečišćenje mora
 • onečišćenje mora s kopna
 • onečišćenje naftom
 • onečišćenje neugodnim mirisom
 • onečišćenje okoliša
 • onečišćenje olovom
 • onečišćenje otpadnim vodama
 • onečišćenje podzemnih voda
 • onečišćenje riječnih ušća
 • onečišćenje rijeka
 • onečišćenje slatke vode
 • onečišćenje stočne hrane
 • onečišćenje tla
 • onečišćenje tla
 • onečišćenje u rudarstvu
 • onečišćenje vode
 • onečišćenje živom
 • onečišćenje zraka
 • onečišćenje zraka u zatvorenim prostorima
 • onečišćeno tlo
 • onečišćivač hrane
 • onečišćivač vode
 • onečišćujuća tvar
 • onečišćujuća tvar u tlu
 • onečišćujuća tvar u urbanim sredinama
 • opasni otpad
 • opasnost od onečišćujućih tvari
 • opasnost za okoliš
 • oporaba otapala
 • oporaba otpada
 • oprema za kontrolu onečišćenja
 • oprema za smanjenje onečišćenja
 • opterećenje na tlo
 • opterećenje onečišćenjem
 • opterećenje onečišćujućih tvari
 • opterećenje otpadnom vodom
 • opterećenje teškim metalima
 • organska onečišćujuća tvar
 • organska otpadna voda
 • organska tvar
 • organsko onečišćenje
 • osnivanje (trgovačkog društva)
 • ostaci pesticida
 • oštećenje ozonskog omotača
 • oštećenje ozonskog omotača
 • otpadanje lišća
 • otpadna toplina
 • otpadne vode
 • otpadne vode
 • otpadni plin
 • otpadni zrak
 • otpadno brodsko ulje
 • otplinjavanje odlagališta
 • otrov
 • perifiton
 • plovilo za skupljanje nafte
 • plutajuća barijera za sprječavanje razlijevanja nafte
 • podaci o emisijama
 • podizanje razine mora
 • područje mogućeg onečišćenja
 • pohranjivanje otpada
 • pokazatelj onečišćenja
 • pokrov na odlagalištu
 • politika netiranja/saldiranja (trgovanje emisijama)
 • poljoprivredni otpad
 • poljoprivredno onečišćenje
 • pomor ribe
 • pomorska nesreća
 • ponašanje onečišćujućih tvari
 • ponovna mobilizacija onečišćujućih tvari
 • poseban otpad
 • postojanost pesticida
 • postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda
 • potencijal oštećenja ozona
 • površinsko ispiranje
 • praćenje onečišćenja
 • pranje i glačanje
 • prašina
 • predviđanje imisija
 • prekogranično onečišćenje
 • prekomjerna ispaša
 • prekomjerna upotreba gnojiva
 • prekomjerno iskorištavanje krajobraza
 • prenosivi efekt
 • prevelika visina dimnjaka
 • prihvatljiva razina rizika
 • prijenos mase
 • prijenos sedimenata
 • priručnik za inventar emisija onečišćujućih tvari u zraku
 • privatni automobil
 • privremeno skladište
 • proces širenja
 • pročišćavanje
 • pročišćavanje dimnih plinova
 • pročišćavanje kroz tlo
 • pročišćavanje otpadne vode
 • pročišćavanje otpadnih voda
 • pročišćavanje otpadnog zraka (plin)
 • pročišćavanje zbirnih otpadnih voda
 • procjeđivanje
 • procjeđivanje vode
 • procjedna voda
 • procjedne vode s odlagališta
 • procjena onečišćujućih tvari
 • produkt razgradnje
 • prometna buka
 • prometna emisija
 • promet vozila za teške terete
 • promjena u okolišu
 • promjene klime koje je izazvao čovjek
 • propadanje šuma
 • propisi o onečišćenju
 • propisi o prisutnosti kemikalija u okolišu
 • propis o kontroli onečišćenja
 • prostorna raspodjela
 • prozračivanje vode
 • pušenje
 • puštanje organizama u prirodu
 • putanja
 • put onečišćujućih tvari
 • put pesticida
 • radioaktivna onečišćujuća tvar
 • radioaktivne emisije
 • radioaktivne padaline
 • radioaktivni otpad
 • radioaktivno onečišćenje
 • rasprostranjenost onečišćujućih tvari
 • raspršeno onečišćenje
 • raspršivanje onečišćujućih tvari
 • razgradnja
 • razgradnja mulja
 • razgradnja onečišćujućih tvari
 • razina emisije
 • razina olova u krvi
 • razvoj onečišćujuće tvari
 • registar emisija
 • reverzna osmoza
 • rizik od onečišćenja
 • sadržaj hranjivih tvari
 • sadržaj soli
 • samopročišćavanje
 • sanacija zemljišta
 • saprobni indeks
 • septička jama
 • sindrom bolesne zgrade
 • sinergijski učinak
 • širenje onečišćujuće tvari
 • širenje pustinja
 • skladištenje onečišćenja
 • slanost tla
 • slučajno ispuštanje živih modificiranih organizama u okoliš
 • slučajno onečišćenje
 • smanjenje emisija
 • smanjenje količine dostupnih prirodnih resursa
 • smanjenje onečišćenja
 • smanjenje onečišćenja naftom
 • smanjenje onečišćujućih tvari
 • smanjenje otpadnih plinova
 • smrad
 • spalionica otpada
 • spaljivanje
 • spaljivanje mulja
 • spaljivanje otpada
 • spaljivanje otpadnih procesnih plinova
 • sposobnost samočišćenja
 • sprječavanje nastajanja dima
 • sprječavanje onečišćenja
 • sredstvo za vezanje ulja
 • stabilizacija otpada
 • staklenički plin
 • stalno opterećenje
 • stanica za praćenje
 • stanje na području emisija
 • staro odlagalište otpada
 • statistički podaci o otpadnoj vodi
 • šteta izazvana imisijama
 • šteta na polju
 • šteta prouzročena u okolišu
 • suho taloženje
 • supstitutivnost
 • suspendirane čestice
 • sustav oporabe benzinskih para
 • sustav trgovanja emisijama
 • sustav trgovanja emisijama EU-a
 • sustav za pročišćavanje otpadnih voda
 • suzbijanje onečišćenja vode
 • taloženje
 • taloženje
 • taloženje (kemijsko)
 • taloženje kemikalija
 • taloženje lebdećih čestica iz atmosfere
 • taloženje onečišćujućih tvari
 • tanker s dvostrukim dnom
 • tehnologija za smanjenje onečišćenja
 • teratogen
 • terensko vozilo
 • termoselektivni proces
 • teško razgradljiva tvar
 • točkasti izvor onečišćenja
 • tok onečišćujuće tvari
 • toksičan otpad
 • toksični učinak
 • toksično onečišćenje
 • toksičnost ribe
 • toksikološka ocjena
 • toksikološko ispitivanje
 • toplinska obrada
 • toplinsko onečišćenje
 • trofička razina
 • troškovi zbog onečišćenja
 • učinak na okoliš
 • učinak na okoliš
 • učinak onečišćenja
 • ugrožavanje podzemnih voda
 • ugrožavanje vode
 • uklanjanja fosfata
 • uklanjanje onečišćujućih tvari
 • uklanjanje radioaktivnog onečišćenja
 • uklanjanje tiskarske tinte i boje
 • ukupni organski ugljik
 • ulaganja u suzbijanje onečišćenja
 • ultrafiltracija
 • uništavanje obrisa mjesta
 • uništavanje šumskog pokrova
 • unutarnji okoliš
 • unutarnji sustav prikupljanja
 • upotreba pesticida
 • upozorenje o onečišćenosti smogom
 • uređaj za čišćenje dimnih plinova mokrim postupkom
 • uređaj za pročišćavanje
 • utjecaj akvakulture na okoliš
 • utjecaj energije na okoliš
 • utjecaj industrije na okoliš
 • utjecaj poljoprivrede na okoliš
 • utjecaj prometa na okoliš
 • utvrđivanje izvora onečišćenja
 • veza između kemijske strukture i karcinogenosti
 • visina dimnjaka
 • vrsta onečišćenja
 • zakiseljivanje tla
 • zakon o smanjenju imisija
 • zamjena fosfata
 • zamjena halogeniranih spojeva
 • zamjena za fosfate
 • zamućenost
 • zaslanjenost
 • zasoljavanje
 • zasoljavanje tla
 • zasoljavanje vode
 • zbrinjavanje i gospodarenje ratnim otpadom
 • zbrinjavanje otpada
 • zbrinjavanje otpadnih voda
 • zbrinjavanje otpadnih voda
 • zelena plima
 • zračni prijevoz
 • zrakoplov
Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/theme/26