GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
kemija
Definiton

Definition is not available.

Scope note

Scope note is not available.

Concepts
 • addition polymer?
 • adicija
 • aditiv
 • adsorpcija
 • aerobni proces
 • akronim za razinu (koncentraciju) neprimijećenog učinka, NOEL
 • aktinidi
 • aktinij
 • aktivni ugljen
 • alergen
 • aliciklički spoj
 • aliciklički ugljikovodik
 • alifatski spoj
 • alifatski ugljikovodik
 • alkan
 • alkilni spoj
 • alkohol
 • alkohol kao gorivo
 • aluminij
 • aluminijev oksid
 • amalgam
 • Amesov test
 • amin
 • aminokiselina
 • amonifikacija
 • amonij
 • amonijak
 • anaerobni proces
 • analitička kemija
 • analitička metoda
 • analitička oprema
 • analiza ostataka
 • analiza otpada
 • analiza otpadnih plinova
 • analiza tla
 • anion
 • anorganska kemija
 • anorganska onečišćujuća tvar
 • anorganska tvar
 • anorgansko gnojivo
 • antibiotik
 • AOX vrijednost
 • apsorpcija
 • aromatski spoj
 • aromatski ugljikovodik
 • arsen
 • atmosferska kemija
 • atmosferski ozon
 • atrazin
 • azbest
 • azbestni cement
 • bakar
 • baktericid
 • barij
 • baza
 • bazičnost
 • benzen
 • benzin
 • benzopiren
 • berilij
 • bezolovni benzin
 • bijeljenje
 • bioakumulacija
 • biocid
 • biokemija
 • biokemijska metoda
 • biokemijska tvar
 • biokemijski proces
 • biološka potražnja kisika
 • biološki nerazgradljiva onečišćujuća tvar
 • biološki učinak onečišćenja
 • biorazgradljivi onečišćivač
 • biorazgradljivost
 • biorazgradnja
 • biosinteza
 • bjelančevina
 • bor
 • brom
 • čađa
 • čelik
 • celuloza
 • cezij
 • cijanat
 • cijanid
 • cijev
 • cink
 • DDT (diklor-difenil-trikloretan)
 • dekontaminacija
 • demineralizacija vode
 • denitrifikacija
 • denitrifikacija otpadnih plinova
 • desalinizacija
 • desorpcija
 • destilacija
 • deterdžent
 • dezinfekcijsko sredstvo
 • difuzan izvor
 • dijaliza
 • dioksin
 • direktiva EZ-a o biocidima
 • disperzija
 • djelomično halogenirani klorofluorougljikovodik
 • dodaci za gnojiva u poljoprivrednoj proizvodnji
 • dodatak gorivu
 • dopuštena dnevna doza
 • dopuštena granica izloženosti
 • doza
 • doza
 • dušik
 • dušikov dioksid
 • dušikovi oksidi
 • dušikov monoksid
 • dušikovo gnojivo
 • dušikov spoj
 • ekološki otisak
 • ekotoksičnost
 • eksploziv
 • ekstrakcija
 • elektroliza
 • element 1. skupine (alkalijski metali)
 • element 2. skupine (zemnoalkalijski metali)
 • element 3. skupine
 • element 4. skupine
 • element 5. skupine
 • element 6. skupine
 • element 7. skupine
 • element skupine 0
 • element u tragovima
 • emulgiranje
 • enzim
 • etanol
 • eter
 • evidentiranje tvari
 • faktor biokoncentracije
 • farmaceutska industrija
 • farmaceutski otpad
 • farmakokinetika
 • fenol
 • fermentacija
 • feromon
 • fiksacija dušika
 • filtriranje
 • fizikalna kemija
 • fizikalno-kemijska analiza
 • fizikalno-kemijski proces
 • flokulacija
 • flokulant
 • flotacija
 • fluor
 • fluoriranje
 • fosfat
 • fosfatno gnojivo
 • fosfor
 • fotokemijska reakcija
 • fotokemijski agens
 • fotokemijski oksidans
 • fotokemijski proizvod
 • fotokemijski učinak
 • fotokemijsko onečišćenje
 • fotorazgradljivost
 • fotosinteza
 • freon
 • fungicid
 • funkcionalna tvar
 • furan
 • galvanizacija
 • genotoksičnost
 • gnojivo
 • granična vrijednost
 • gumarska industrija
 • gustoća
 • haloform
 • halogenirana onečišćujuća tvar
 • halogenirani bifenil
 • halogenirani fenol
 • halogenirani spoj
 • halogenirani terfenil
 • halogenirani ugljikovodik
 • herbicid
 • heterociklički spoj
 • hidroliza
 • hlapljiva tvar
 • hlapljivi organski spoj
 • hlapljivost
 • imisija onečišćujućih tvari
 • industrija celuloze
 • inhibitor korozije
 • insekticid
 • intoksikacija
 • ion
 • ionska razmjena
 • ispitivanje karcinogeničnosti
 • ispitivanje kemikalija
 • ispitivanje mutagenosti
 • ispitivanje sredstava za zaštitu bilja
 • isušivanje
 • izloženost onečišćujućim tvarima
 • izmjenjivač iona
 • izomer
 • izotop
 • izvor emisije
 • izvor onečišćenja
 • izvoz opasnih kemikalija
 • jaka kiselost
 • jetkalo
 • jetkanje
 • jod
 • kadmij
 • kalcij
 • kalijevo gnojivo
 • karbonat
 • karcinogen
 • kataliza
 • kation
 • katran
 • kemija
 • kemija okoliša
 • kemija tla
 • kemijska analiza
 • kemijska dekontaminacija
 • kemijska industrija
 • kemijska kontaminacija
 • kemijska obrada
 • kemijska politika
 • kemijska potreba za kisikom
 • kemijska razgradnja
 • kemijska reakcija
 • kemijska redukcija
 • kemijska struktura
 • kemijska tvornica
 • kemijski antagonizam
 • kemijski element
 • kemijski onečišćivač
 • kemijski otpad
 • kemijski proces
 • kemijski proizvod
 • kemijski rizik
 • kemijski sastav
 • kemijsko čišćenje
 • kemijsko mjerenje onečišćenja
 • kemijsko onečišćenje
 • kemijsko oružje
 • kemijsko postrojenje
 • kemijsko svojstvo
 • kemikalija
 • kemikalija u okolišu
 • kemikalija za upotrebu u kućanstvu
 • kemisorpcija
 • kiselina
 • kiselost
 • kisik
 • klor
 • kloretilen
 • klorfenol
 • klorid
 • klorirani ugljikovodik
 • kloriranje
 • klorofil
 • klorofluorougljikovodik
 • klorovodična kiselina
 • koagulacija
 • kobalt
 • kolorimetrija
 • koncentracija sumpora
 • koncentracija (vrijednost)
 • koncentriranje (proces)
 • kontrola imisije
 • kontrola onečišćenja
 • korozija
 • korozivnost
 • korozivnost vode
 • kositar (element)
 • kozmetička industrija
 • kreda
 • kristalizacija
 • kritična vrijednost
 • krom
 • kromatografija
 • kromatografska analiza
 • ksenobiotik
 • laboratorijski pokus
 • laboratorijsko istraživanje
 • legura
 • linijski izvor onečišćenja
 • lipid
 • lipofilna tvar
 • ljepilo
 • maksimalna koncentracija imisije
 • marker?
 • međulaboratorijska usporedba
 • metabolit
 • metabolizam pesticida
 • metal
 • metalni mineral
 • metalni oksid
 • metan
 • metoda odlučivanja
 • metoda za mjerenje ekološkog otiska poslovnog subjekta
 • metoda za mjerenje ekološkog otiska proizvoda
 • mikrofiltracija
 • mineral
 • mineralizacija
 • mineralna tvar
 • mineralni resurs
 • mineralogija tla
 • miris
 • mješljivost
 • molekularna biologija
 • monitoring onečišćujućih tvari
 • mramor
 • mutagen
 • mutagenost
 • najviša dopuštena koncentracija
 • nedostatak kisika
 • nehlapljiva tvar
 • nemetal
 • nemetalni mineral
 • neodređeni izvor onečišćenja
 • netopiva tvar
 • neurotoksičnost
 • neutralizacija
 • nikal
 • nitrat
 • nitrifikacija
 • nitrit
 • nitrozamin
 • norma onečišćenja
 • nukleinska kiselina
 • nuspojava
 • nuspojave lijekova
 • obilježivač
 • obogaćivanje
 • obojeni metali
 • odnos doze i učinka
 • odsoljavanje vode
 • odsumporavanje
 • odsumporavanje dimnog plina
 • odsumporavanje goriva
 • odvajač (separator) ulja i lakih tekućina
 • oksid
 • oksidacija
 • oksidacija-redukcija
 • oksidans
 • oksigenacija
 • olovni spoj
 • olovo
 • omekšavanje
 • omekšivač
 • onečišćenje hrane
 • onečišćenje stočne hrane
 • onečišćenje u rudarstvu
 • onečišćenje živom
 • onečišćivač hrane
 • onečišćivač vode
 • opasna roba
 • opasna tvar
 • opasnost od onečišćujućih tvari
 • opasnost za okoliš
 • opća kemija
 • opna
 • oprema za smanjenje onečišćenja
 • opterećenje teškim metalima
 • organodušikov spoj
 • organofosforni spoj
 • organohalogeni spoj
 • organoklorov spoj
 • organokositrov spoj
 • organoleptičko svojstvo
 • organometalni spoj
 • organosilicijev spoj
 • organosumporni spoj
 • organska kemija
 • organska onečišćujuća tvar
 • organska tvar
 • organski dušik
 • organski kisikov spoj
 • organski ugljik
 • organsko otapalo
 • osmoza
 • ostaci pesticida
 • oštećenje ozonskog omotača
 • otapalo
 • otapanje
 • otopljeni kisik
 • otopljeni organski ugljik
 • otrov
 • ozon
 • ozonizacija
 • patogen
 • pentaklorofenol
 • perkloroetilen
 • peroksiacetilnitrat, PAN
 • pesticid
 • petrokemijska industrija
 • piralen
 • piroliza
 • pjenilo
 • platina
 • plinska kromatografija
 • plutonij
 • pokazatelj
 • pokus na živim organizmima
 • polibromirani bifenil
 • policiklički aromatski ugljikovodik, PAH
 • policiklički ugljikovodik
 • polietilen tereftalat (PET)
 • poliklordibenzo-p-dioksin
 • poliklorirani bifenil, PCB
 • poliklorirani dibenzofuran
 • poliklorirani terfenil
 • polimer
 • polimerizacija
 • polivinil klorid
 • poljoprivredne kemikalije
 • polumetal
 • poluživot
 • ponašanje tvari
 • postojanost
 • postojanost pesticida
 • postojeća kemikalija
 • potaša
 • potencijal oštećenja ozona
 • potrošnja gnojiva
 • površinski aktivna tvar
 • praćenje onečišćenja
 • prihvatljiva razina rizika
 • prijelazni element
 • procjeđivanje
 • produkt raspadanja
 • produkt razgradnje
 • propisi o opasnim tvarima
 • propisi o prisutnosti kemikalija u okolišu
 • propis o opasnoj robi
 • propusnost
 • purin
 • radioaktivna tvar
 • radioaktivni element
 • radioaktivni obilježivač (tracer)
 • radionuklid
 • radon
 • rafinerija
 • rafinerija nafte
 • rafiniranje ugljena
 • raskuživanje sjemena? seed dressing?
 • razgradljivost
 • razgradnja
 • razina olova u krvi
 • razrijeđena kiselina
 • reakcijska kinetika
 • reaktor
 • rekuperacija naftnih ostataka
 • resorpcija
 • reverzna osmoza
 • sadra
 • sadržaj aluminija
 • sadržaj hranjivih tvari
 • sadržaj kalcija
 • sadržaj kisika
 • sadržaj soli
 • sastav goriva
 • sastavnica atmosfere
 • selen
 • silicij
 • sinergijski učinak
 • sinergijski učinak otrovnih tvari
 • sinergizam
 • sirova voda
 • skladištenje onečišćenja
 • škrob
 • skupni parametar
 • slana voda
 • slanost vode
 • smanjenje onečišćenja
 • sol
 • sorpcija
 • spektroskopija
 • sprječavanje onečišćenja
 • srebro
 • sredstvo protiv obraštanja
 • sredstvo za impregnaciju
 • sredstvo za izbjeljivanje
 • sredstvo za kompleksiranje
 • sredstvo za vezanje ulja
 • sredstvo za zaštitu bilja
 • standard kontrole pesticida
 • steroid
 • šteta izazvana imisijama
 • stroncij
 • stupanj kiselosti
 • sulfat
 • sulfid
 • sumpor
 • sumporna kiselina
 • sumporni dioksid
 • sumporni monoksid
 • sumporni oksid
 • sumporovodik
 • supstitutivnost
 • talij
 • taloženje
 • taloženje (kemijsko)
 • taloženje kemikalija
 • tanin
 • tehnički propis za opasne tvari
 • teratogen
 • teratogenost
 • termodinamika
 • teški metal
 • teško razgradljiva tvar
 • titan
 • titanov dioksid
 • tlak pare
 • točkasti izvor onečišćenja
 • toksičan otpad
 • toksičan proizvod
 • toksična tvar
 • toksični metal
 • toksični učinak
 • toksično onečišćenje
 • toksičnost
 • toksičnost ribe
 • toksikološka ocjena
 • toksikološko ispitivanje
 • toksin
 • topljivost
 • triazin
 • tricij
 • troposferski ozon
 • tvar opasna za okoliš
 • tvorba kompleksa
 • tvrdoća vode
 • ugljična neutralnost
 • ugljični dioksid
 • ugljični monoksid
 • ugljik
 • ugljikohidrat
 • ugljikovodik
 • ukapljivanje ugljena
 • uklanjanja fosfata
 • ukupni organski ugljik
 • ultrafiltracija
 • umjetno gnojivo
 • uništavač algi
 • uplinjavanje ugljena
 • uran
 • uredba EZ-a o postojećim tvarima
 • uredba/propis o najvećim dopuštenim ograničenjima
 • uzajamno djelovanje pesticida
 • vanadij
 • vapno
 • veza između kemijske strukture i karcinogenosti
 • viskozitet
 • vitamin
 • voda (tvar)
 • vodik
 • vrelište
 • zakiseljenje
 • zakiseljivanje tla
 • zakon o kemikalijama
 • zakon o opasnoj robi
 • zakon o sadržaju olova u benzinu
 • zamjena halogeniranih spojeva
 • zamjena za fosfate
 • zapaljiva tvar
 • zapaljivost
 • zaštita drva
 • željezo
 • živa
Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/theme/6