GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
efnafræði
Definiton

Definition is not available.

Scope note

Scope note is not available.

Concepts
 • áburður
 • afklórun
 • afmengun
 • afsog
 • afsöltun
 • afsöltun á vatni
 • aktín
 • aktiníð
 • ákvörðunaraðferð
 • ál
 • álag af völdum þungmálma
 • alifatískt efnasamband
 • alifatískt vetniskolefni
 • álinnihald
 • alisýklískt efnasamband
 • alisýklískt vetniskolefni
 • alkan
 • alkóhól
 • alkóhóleldsneyti
 • alkýlefnasamband
 • almenn efnafræði
 • amalgam
 • Ames-prófun
 • amín
 • amínósýra
 • ammoníak
 • ammoníaksmyndun
 • ammóníum
 • andverkun
 • arómatískt efnasamband
 • arómatískt vetniskolefni
 • arsen
 • asbest
 • asbestsement
 • ásog
 • ásættanleg, dagleg inntaka
 • ásættanlegt áhættustig
 • athugun á úrgangsgasi
 • atrasín
 • aukaverkanir lyfja
 • aukaverkun
 • aukefni
 • auðgun
 • bakteríueyðir
 • baríum
 • basaástand
 • basi (efnafræðilegur)
 • bensen
 • bensín
 • bensópýran
 • beryllíum
 • bindill
 • blaðgræna
 • bleikiefni
 • bleiking
 • blöndunarhæfni
 • blý
 • blýinnihald í blóði
 • blýlaust bensín
 • blýsamband
 • bór
 • brennanleiki
 • brennisteinn
 • brennisteinsinnihald
 • brennisteinsmónoxíð
 • brennisteinsoxíð
 • brennisteinssýra
 • brennisteinstvíoxíð
 • brennisteinsvetni
 • bróm
 • búnaður til að draga úr mengun
 • DDT
 • díoxín
 • dregið úr mengun
 • dreifing
 • dreifð upptök
 • efnaafmengun
 • efnaáhætta
 • efnaásog
 • efnafræði
 • efnafræði lofthjúps
 • efnafræðileg afoxun
 • efnafræðileg bygging
 • efnafræðileg meðhöndlun
 • efnafræðileg mæling á mengun
 • efnafræðileg súrefnisþörf
 • efnafræðilegt mengunarefni
 • efnafræðilegt niðurbrot
 • efnafræðilegur eiginleiki
 • efnagreining
 • efnagreining
 • efnahvarf
 • efnaiðnaður
 • efnaleifagreining
 • efnamengun
 • efnamengun
 • efnasamsetning
 • efnaskipti varnarefna
 • efnastöð
 • efnaúrgangur
 • efnavara
 • efnaverksmiðja
 • efnavinnsla
 • efnavopn
 • efnaæting
 • efni sem brotnar ekki auðveldlega niður
 • efni sem eru hættuleg umhverfinu
 • efnisþáttur lofthjúps
 • eiming
 • eitraður málmur
 • eitraður úrgangur
 • eitrun
 • eitruð vara
 • eitur
 • eitur
 • eiturefnafræðileg prófun
 • eiturefnafræðilegt mat
 • eiturefni
 • eiturhrif
 • eiturhrif
 • eiturhrif á fisk
 • eldfimt efni
 • endurheimt olíuleifa
 • ensím
 • erfðaeiturhrif
 • etanól
 • eter
 • eðlisefnafræði
 • eðlisefnafræðileg greining
 • eðlisefnafræðilegt ferli
 • fenól
 • ferómón
 • fitusækið efni
 • fjarlæging fosfats
 • fjarlæging steinefna úr vatni
 • fjölbrómað bífenýl
 • fjölhringa vetniskolefni
 • fjölhringa, arómatísk vetniskolefni
 • fjölklórað bífenýl
 • fjölklórað díbensó-p-díoxín
 • fjölklórað díbensófúran
 • fjölklórað terfenýl
 • fjölliða
 • fjölliðun
 • fjölsetra samanburður
 • fleyting
 • flöt upptök (losun)
 • flúor
 • flúrblöndun
 • flutningur á hættulegu efni
 • fosfat
 • fosfatáburður
 • fosfór
 • freon
 • freyðiefni
 • frumefni
 • frumefni í flokki 0
 • frumefni í flokki I (alkalímálmar)
 • frumefni í flokki II (jarðalkalímálmar)
 • frumefni í flokki III
 • frumefni í flokki IV
 • frumefni í flokki V
 • frumefni í flokki VI
 • frumefni í flokki VII
 • fræmeðhöndlun
 • fúran
 • fyrirliggjandi íðefni
 • galvanhúðun
 • gasgreining
 • gegndreypiefni
 • gegndræpi
 • geislavirk kjarnategund
 • geislavirkt efni
 • geislavirkt efni
 • geislavirkt sporefni
 • gerjun
 • gifs
 • gildi áseygra, lífrænna halógensambanda
 • greining á úrgangi
 • greiningaraðferð
 • greiningarbúnaður
 • gróðurhindrandi efni
 • gufuþrýstingur
 • gúmmívinnsluiðnaður
 • hálfhalógenað klórflúorvetniskolefni
 • hálfmálmur
 • hálfunnin vara
 • halóform
 • halógenað bífenýl
 • halógenað efnasamband
 • halógenað fenól
 • halógenað mengunarefni
 • halógenað terfenýl
 • halógenað vetniskolefni
 • hámarksstyrkur viðtöku
 • hátt sýrustig
 • hegðun efna
 • heildarbreyta
 • heildarmagn lífræns kolefnis
 • helmingunartími
 • heturhringað efnasamband
 • himna
 • himnuflæði
 • himnusíun
 • himnuskiljun
 • hitasundrun
 • hliðarmálmur (frumefni)
 • hlutleysing
 • hnatfelliefni
 • hnatfelling
 • hraðafræði efnahvarfa
 • hreinsun brennisteins
 • hreinsun brennisteins í eldsneyti
 • hreinsunarstöð
 • hverfa
 • hvötun
 • hætta af völdum mengunarefna
 • hættulegt efni
 • hættulegur varningur
 • íblöndunarefni í eldsneyti
 • illgresiseyðir
 • íðefnalög
 • íðefni
 • íðefni í landbúnaði
 • íðefni í umhverfi
 • íðefni til heimilisnota
 • íðefni til sérstakra nota
 • íðefni unnið úr jarðolíu eða jarðgasi
 • járn
 • járnlaus málmur
 • jarðefnaauðlind
 • jarðolíu- og jarðgasiðnaður
 • jarðvegsefnafræði
 • jarðvegsgreining
 • jarðvegssteindafræði
 • jón
 • jónaskipti
 • jónaskiptir
 • joð
 • kadmíum
 • kalíumáburður
 • kalk
 • kalksteinn
 • kalsíum
 • kalsíuminnihald
 • karbónat
 • kísill
 • kjarnsýra
 • kljúfur
 • klór
 • klórað vetniskolefni
 • klóretýlen
 • klórfenól
 • klórflúrkolefni
 • klóríð
 • klórun
 • kóbalt
 • köfnunarefni
 • köfnunarefnisáburður
 • köfnunarefnisbinding
 • köfnunarefnismónoxíð
 • köfnunarefnisoxíð
 • köfnunarefnisoxíð
 • köfnunarefnistvíoxíð
 • kolagösun
 • kolahreinsun
 • kolefni
 • kolsýringur
 • koltvísýringur
 • kolvetni
 • kopar
 • krabbameinsvaldur
 • kristöllun
 • króm
 • kvikasilfur
 • kvikasilfursmengun
 • leyfileg viðmiðunarmörk fyrir váhrif
 • leyfilegur hámarksstyrkur
 • leysir
 • leysni
 • lífbrjótanlegt mengunarefni
 • lífbrjótanleiki
 • lífefnafræði
 • lífefnafræðileg aðferð
 • lífefnafræðilegt efni
 • lífefnafræðilegt ferli
 • lífframandi efni
 • líffræðileg áhrif mengunar
 • lífniðurbrot
 • lífræn efnafræði
 • lífræn súrefnisþörf
 • lífrænn leysir
 • lífrænt brennisteinssamband
 • lífrænt efni
 • lífrænt fosfórsamband
 • lífrænt halógensamband
 • lífrænt kísilsamband
 • lífrænt klórsamband
 • lífrænt köfnunarefni
 • lífrænt köfnunarefnissamband
 • lífrænt kolefni
 • lífrænt málmsamband
 • lífrænt mengunarefni
 • lífrænt súrefnissamband
 • lífrænt tinsamband
 • lífþéttnistuðull
 • límefni
 • línuleg upptök
 • lípíð
 • litmæling
 • litrófsgreining
 • litskiljugreining
 • litskiljun
 • ljósefnafræðileg áhrif
 • ljósefnafræðilega virkt efni
 • ljósefnafræðilegar afurðir
 • ljósefnafræðilegavirk mengun
 • ljósefnahvarf
 • ljósoxandi efni
 • ljóssundrun
 • ljóstillífun
 • loftfirrt ferli
 • loftháð ferli
 • lög um blý í bensíni
 • lög um hættulegan varning
 • löggjöf um hættuleg efni
 • löggjöf um íðefni sem eru  notuð í umhverfinu
 • lyfjahvarfafræði
 • lyfjaiðnaður
 • lyfjaúrgangur
 • lykt
 • málmblanda
 • málmlaus
 • málmlaust jarðefni
 • málmoxíð
 • málmsteind
 • málmur
 • marmari
 • mengun af völdum eiturefna
 • mengun af völdum jarðefna
 • mengun fóðurjurta
 • mengun matvæla
 • mengunarefni í matvælum
 • mengunarefni í vatni
 • mengunareftirlit
 • mengunareftirlitsráðstöfun
 • mengunarstaðall
 • mengunarvarnir
 • mengunarviðtaki
 • mengunarvöktun
 • merkiefni
 • metan
 • metanvinnsla
 • mínusjón
 • mörk um engin merkjanleg áhrif (NOEL)
 • mýking
 • mýkingarefni
 • myndun flókins efnasambands
 • nám
 • nikkel
 • nítrat
 • nítrateyðing
 • nítrateyðing í úrgangslofti
 • nítrít
 • nítróefnasamband
 • nítrósamín
 • nítrun
 • niðurbrjótanleiki
 • niðurbrot
 • niðurbrot
 • niðurbrotsefni
 • nytjavatn
 • næringarefnainnihald
 • ofanfall
 • ofanfall (efni)
 • ofnæmisvaldur
 • óleysanlegt efni
 • ólífbrjótanlegt mengunarefni
 • ólífræn efnafræði
 • ólífrænn áburður
 • ólífrænt efni
 • ólífrænt mengunarefni
 • olíubindiefni
 • olíuhreinsunarstöð
 • opinber neyðarástandsmörk
 • órokgjarnt efni
 • örsíun
 • óson
 • óson í lofthjúp
 • óson í veðrahvolfinu
 • ósónering
 • ósoneyðingarmáttur
 • oxandi efni
 • oxíð
 • oxun
 • oxun-afoxun
 • pentaklórfenól
 • perklóretýlen
 • peroxýasetýlnítrat
 • pH-gildi
 • platína
 • plöntuverndarvara
 • plúsjón
 • plúton
 • pólýetýlentereþalat
 • pólývínýlklóríð
 • pottaska
 • prófun á íðefnum
 • prófun á krabbameinsvaldandi eiginleikum
 • prófun á plöntuverndarvörum
 • prófun á stökkbreytandi hrifum
 • prótín
 • punktupptök
 • púrín
 • pýralen
 • radon
 • rafgreining
 • rannsókn á rannsóknarstofu
 • rannsókn í glasi
 • rannsókn í lífi
 • reglugerð Evrópusambandsins um fyrirliggjandi íðefni
 • reglugerð um leyfilegt hámark
 • reglur um hættulegan varning
 • rokgirni
 • rokgjarnt efni
 • rokgjarnt, lífrænt efnasamband
 • rör
 • salt
 • saltinnihald
 • saltsýra
 • saltvatn
 • sameindalíffræði
 • samsetning eldsneytis
 • samsett áhrif
 • samsæta
 • samverkandi áhrif eiturefna
 • samverkun
 • seigja
 • selen
 • sellulósaiðnaður
 • sellulósi
 • sérvirkt efni
 • sesíum
 • silfur
 • sindurafurð
 • sink
 • síun
 • sjúkdómsvaldur
 • skammtur
 • skilja fyrir létta vökva
 • skömmtun
 • skordýraeitur
 • skráning efna
 • skynmatseinkenni
 • smásíun
 • snefilefni
 • snyrtivöruiðnaður
 • sog
 • sót
 • sótthreinsiefni
 • sporefni
 • sprengifimt efni
 • stál
 • staðgengni
 • staðgönguefni fyrir fosfat
 • staðlar fyrir eftirlit með varnarefnum
 • stefna í íðefnamálum
 • steinefni
 • steinefni
 • steingerving
 • steri
 • sterkja
 • stökkbreytandi efni
 • stökkbreytandi hrif
 • stökkbreytivaldur
 • storknun
 • strontíum
 • styrking (ferli)
 • styrkur (gildi)
 • súlfat
 • súlfíð
 • súrál
 • súrefni
 • súrefnisinnihald
 • súrefnismettun
 • súrefnisskortur
 • súrleiki
 • súrnun
 • súrnun jarðvegs
 • suðumark
 • sveppaeyðir
 • sýanat
 • sýaníð
 • sýkladrepandi efni
 • sýra
 • sýrustig
 • sæfiefni
 • tannín
 • taugaeiturhrif
 • tengsl milli skammts og áhrifa
 • tilbúinn áburður
 • tillífun
 • tilskipun Evrópusambandsins um sæfiefni
 • tin
 • títan
 • títandíoxíð
 • tjara
 • tjón vegna viðtöku
 • tríasín
 • tæknileg regla fyrir hættuleg efni
 • tæring
 • tæringartálmi
 • umbrotsefni
 • umhverfisefnafræði
 • umhverfishætta
 • uppleysing
 • uppleyst súrefni
 • uppleyst, lífrænt kolefni
 • uppsöfnun í lífverum
 • uppsog
 • upptaka (váhrif)
 • upptök losunar
 • upptök mengunar
 • uppþurrkun
 • úran
 • útfelling
 • útflutningur á hættulegu íðefni
 • útskipting halógenaðra efnasambanda
 • útskolun
 • váhrif af völdum mengunarefnis
 • vanadíum
 • vansköpunarvaldandi efni
 • vansköpunarvaldur
 • vansköpunvirkni
 • varmafræði
 • varnarefnaleif
 • varnarefni
 • vatn (efni)
 • vatnsharka
 • vatnsrof
 • vatnsselta
 • vensl efnabyggingar og virkni
 • vetni
 • vetniskolefni
 • virkt kolefni
 • vísir
 • visteiturhrif
 • vítamín
 • víxlverkun varnarefna
 • viðarvörn
 • viðbótarfjölliða
 • viðbótarhvarf
 • viðmiðunargildi
 • viðtaka mengunarefnis
 • viðtökuvarnaraðgerðir
 • vöktun mengunarefnis
 • yfirborðsvirkt efnasamband
 • yfirborðsvirkt efni
 • ýrumyndun
 • ætandi efni
 • ætandi eiginleikar vatns
 • æting
 • þallíum
 • þétting kola í vökva
 • þéttleiki
 • þörungaeyðir
 • þrávirkni
 • þrávirkni varnarefna
 • þrívetni
 • þungmálmur
 • þurrhreinsun
 • þvotta- og hreinsiefni
 • þynnt sýra
Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/theme/6