GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus

Hydrografie

Definiton

Hydrografische elementen, waaronder mariene gebieden en alle andere waterlichamen en daarmee verband houdende elementen, met inbegrip van stroomgebieden en deelstroomgebieden, in voorkomend geval volgens de omschrijvingen vermeld in Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid (2) en in de vorm van netwerken.

Scope note:

Scope note is not available.

Concept URL: http://inspire.ec.europa.eu/theme/hy