GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
uprava
Definiton

Definition is not available.

Scope note

Scope note is not available.

Concepts
 • administrativna meja
 • agencija/urad za varstvo okolja
 • ASEAN (Zveza držav Jugovzhodne Azije)
 • birokratizacija
 • centralizacija
 • davčna politika
 • decentralizacija
 • demokracija
 • detekcija, odkritje, preiskava
 • dobro gospodarjenje/upravljanje
 • dodatek/nadomestilo za stroške
 • dogovor, sporazum, pogodba
 • dokument o razvoju mesta
 • dostop do morja
 • dostop do upravnih dokumentov
 • dostop do zemljišča
 • dovoljenje
 • dovoljenje za lov
 • dovoljenje za načrtovanje
 • dovoljenje za uvoz odpadkov
 • država
 • državni nadzor
 • državno načrtovanje
 • ekološko označevanje
 • ekonomsko coniranje
 • emisija toplogrednih plinov
 • Evropska agencija za okolje (EEA)
 • Evropska komisija
 • Evropska skupnost za jedrsko energijo
 • Evropska unija
 • Evropske skupnosti
 • Evropski denarni sklad
 • Evropski parlament
 • Evropski svet za okolje
 • Evropsko sodišče pravice
 • finančna pomoč
 • glasovanje
 • gospodarska/ekonomska regija
 • gospodarska javna ustanova
 • gospodarski načrt
 • gospodarsko načrtovanje
 • gradbena politika
 • gradbeni nadzor
 • gradbeno dovoljenje
 • gradbeno dovoljenje
 • humanitarna pomoč
 • industrializacija
 • inšpekcijska služba
 • (inšpekcijski) pregled
 • inštalacije, za katere je potrebno soglasje
 • inštitucionalizacija
 • institucionalna dejavnost
 • institucionalna struktura
 • inštrument ekonomskega upravljanja
 • inštrument politike
 • izboljšanje učinkovitosti
 • izobraževalna ustanova
 • izvajanje politike
 • izvajanje zakona
 • izvozno dovoljenje
 • izvršitev, uveljavitev
 • javna dostopnost površin
 • javna funkcija
 • javna ustanova/inštitucija
 • javna voda
 • javno/državno tožilstvo
 • kazen
 • kazenski ukrep
 • kazen za povzročitev okoljske škode
 • kompenzacijski ukrep
 • komunalna služba/podjetje
 • komunikacijska politika
 • koncesija, dovoljenje, izključna pravica
 • Konferenca Združenih narodov o okolju in razvoju, UNCED
 • kulturna politika
 • lokalna oblast/uprava
 • lokalna politika
 • lokalna uprava
 • mednarodna organizacija
 • mednarodna podpora
 • mednarodna politika
 • mednarodna transakcija, zunanjetrgovinski posel
 • Mednarodni denarni sklad
 • mednarodni konflikt
 • mednarodni odnosi
 • mednarodni okoljski odnosi
 • mednarodni sporazum, mednarodni dogovor
 • mednarodni vodotok
 • mednarodno ravnovesje
 • mednarodno sodelovanje
 • mednarodno sodišče
 • mednarodno usklajevanje
 • metoda vodenja/upravljanja
 • ministrstvo
 • načelo sodelovanja
 • načelo subsidiarnosti
 • nacionalizacija
 • načrtovanje
 • načrtovanje politike
 • načrtovanje (proizvodnje, storitev) z minimalnimi stroški
 • načrtovanje zračnega prometa
 • načrt uravnoteženosti potreb in naravnih virov, bilanca
 • nadomestilo (škode), odškodnina, povračilo, kompenzacija
 • nadzorna pristojnost, upravna pristojnost
 • nadzorni organ
 • nasprotje/nasprotnost ciljev, križanje ciljev
 • nasprotje/nasprotnost interesov, križanje interesov
 • nasvet, obvestilo/sporočilo
 • neformalna pogajanja
 • nevladna organizacija (NVO)
 • obalna straža
 • občina
 • občinska raven
 • občinsko gospodarjenje z vodo
 • oblika vladavine, politična ureditev
 • območno upravljanje
 • obramba, odgovor na tožbo
 • obvestilo, objava, oglas
 • obvestilo o odpremi, odpremnica, paketni list
 • obvezna uporaba/raba
 • obveznost informiranja
 • obveznost označevanja
 • obveznost pridobitve dovoljenja/licence
 • obveznost registracije
 • ocenjevanje/vrednotenje izdelkov
 • odgovornost
 • odgovornost vlade
 • odnosi med Vzhodom in Zahodom
 • odobritev, pooblastilo
 • odobritev, potrditev
 • odškodnina, nadomestilo škode, povračilo škode
 • okoljska licenca (trgovanje z emisijami)
 • okoljska zakonodaja na področju kmetijstva
 • okoljski akcijski program
 • okoljski prostor
 • okoljski zakonodajni proces
 • okoljsko upravljanje
 • okrožje, okraj
 • okrožnica
 • okvir DPSIR
 • okvir politike
 • omejitev/omejevanje rabe
 • omejitev proizvodnje
 • opozorilo o onesnaženosti s smogom
 • organizacija za ohranjanje narave
 • organizacija za varstvo okolja
 • organ oblasti, vladni organ
 • osebna odgovornost
 • osnutek zakona
 • osrednja vlada
 • ovira
 • označevanje izdelkov
 • parlamentarna razprava
 • parlament, skupščina
 • partnerstvo med javnim in zasebnim sektorjem
 • podnebna politika
 • podpora pri sprejemanju odločitev
 • pogodba o upravljanju, individualna pogodba za vodilne delavce
 • policija
 • policija
 • politična doktrina
 • politična moč
 • politična organizacija
 • politična stranka
 • politično svetovanje
 • politika
 • politika EU
 • politika nudenja pomoči
 • politika povezovanja/vključevanja
 • politika širitve
 • politika sodelovanja
 • politika, usmeritev, strategija
 • pomoč/podpora javnosti
 • pooblastilo, ukaz, naročilo
 • poročilo ministru
 • poročilo o vplivih na okolje
 • posebno pooblastilo
 • pospeševanje trgovine in industrije
 • postopek registracije
 • posvetovanje, konzultacija
 • povračilo/nadomestilo škode, odškodnina
 • požarna služba
 • pravica do emisije
 • pravica do lastništva, lastninska pravica
 • pravica do odškodnine
 • pravica do peticije/vloge
 • pravica dostopa
 • pravica industrijske lastnine (patenti, zaščiteni modeli, blagovne znamke)
 • pregled poslovnih knjig
 • prenos odgovornosti na podrejene
 • prepoved
 • prepoved uporabe CFC in halonov
 • presoja vplivov na okolje
 • primerjava izdelkov
 • pripis
 • pristojnost ministra
 • privatizacija
 • proces informiranja/obveščanja/poročanja
 • proces odločanja
 • prometna politika
 • prostorska politika
 • provinca, pokrajina
 • PVO (presoja vplivov na okolje)
 • ravnanje z odpadki
 • ravnanje z okoljem
 • raziskovalna politika
 • razvojna politika
 • razvojna pomoč
 • razvojno načrtovanje
 • razvojno sodelovanje
 • razvrstitev (klasifikacija) rabe tal
 • regija
 • regionalna oblast/uprava
 • regionalna oblast/uprava
 • regionalna struktura
 • regionalni razvoj
 • regionalno načrtovanje
 • registracija, vpis v register, prijava
 • reševalna služba
 • ribolovno dovoljenje
 • sankcija, kazen
 • sklep, odločitev, resolucija
 • skupna/enotna carinska politika
 • skupna/enotna trgovinska politika
 • skupna kmetijska politika
 • Small Islands (politična geografija)
 • smernica za politiko
 • sodelovanje
 • sodišče
 • sodišče
 • Sodišče Evropskih skupnosti, Evropsko sodišče
 • sodni organ
 • spodnji dom, poslanska zbornica
 • sporna uporaba/raba
 • študija vplivov na okolje
 • svarilo, opomin
 • Svet Evropske unije
 • Svet ministrov Evropske unije
 • svetovalni organ vlade
 • teorija države blaginje
 • tolmačenje upravnih aktov
 • trgovinski odnosi
 • tržljivo dovoljenje
 • učinkovitost politike
 • uporaba prisilnih ukrepov
 • uprava za vode
 • upravljanje in načrtovanje podeželja
 • upravljanje mest
 • upravljanje naselij
 • upravljanje s prenosom pooblastil
 • upravljanje, vodenje, gospodarjenje, ravnanje
 • upravljanje, vodenje, uprava, administracija
 • upravljanje živalskih odpadkov
 • upravna dejavnost
 • upravna inštitucija/organ za okolje
 • upravna javna ustanova
 • upravna odredba
 • upravna organizacija/organiziranost
 • upravna pristojnost
 • upravna usposobljenost, upravna pristojnost
 • upravni akt/dokument/listina
 • upravni napotki
 • upravni organ
 • upravni postopek
 • upravno pravo
 • upravno sodišče
 • uradna dolžnost
 • urbanistično načrtovanje
 • uskladitev zakonodaje
 • usklajevanje, koordinacija
 • uveljavljanje okoljske zakonodaje
 • uvozno dovoljenje
 • varstvo/varovanje podatkov
 • večstranski (multilateralni) sporazum
 • vlada (kabinet)
 • vladna politika
 • vladna stavba/palača, sedež vlade
 • vzdrževanje miru, mirovne operacije
 • začasna odločitev
 • zahtevek za povračilo
 • zakonita pravica
 • zakonodajna oblast
 • zakonodajna pristojnost, zakonodajna kompetenca
 • zakonodajni postopek
 • zakonodajni postopek
 • zakonodajno telo
 • zakon o krmi
 • zakon o uporabi umetnih gnojil
 • zakonsko določen javni organ
 • zakonsko dopolnilo, novela/amandma (zakona)
 • zapisnik
 • zaprtje
 • zaprtje podjetja
 • zasebna voda
 • zaseg, odvzem, konfiskacija
 • zaseg, začasni odvzem, sekvestracija
 • zastopanje
 • Združeni narodi
 • zemljiška knjiga, kataster
 • zemljiška politika
 • zemljiški kataster
 • zgornji dom (v parlamentu)
 • znanstvena komisija
 • znanstvena politika
 • znanstveno sodelovanje
 • zunanja politika
 • zvezna uprava, upravni organ
 • zvezna vlada
Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/theme/1