GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
okoljska politika
Definiton

Definition is not available.

Scope note

Scope note is not available.

Concepts
 • administrativna meja
 • akcijski program urbanega razvoja
 • alternativna/nadomestna tehnologija
 • biološki monitoring
 • biološki rezervat
 • biosferno območje
 • borza odpadkov, borza odpadnih materialov
 • celovit nadzor in preprečevanje onesnaževanja
 • certifikat kakovosti
 • cilji trajnostnega razvoja
 • cilj kakovosti okolja
 • coniranje
 • daljinsko zaznavanje, zaznavanje na daljavo
 • davčna spodbuda
 • dekomisija elektrarne
 • dekontaminacija tal
 • določanje ciljev
 • določanje površin za gospodarsko dejavnost
 • dovoljenje za uvoz odpadkov
 • društvo za varstvo okolja
 • državna meja
 • državni biološki rezervat
 • državni program ohranjanja narave
 • državno ribolovno območje
 • dvojni sistem ravnanja z odpadno embalažo
 • ekološka oznaka EU
 • ekološki razvoj
 • ekonalepka
 • ekonomski inštrument
 • ekonomsko coniranje
 • ekosistem mednarodnega pomena
 • ekotoksikološka ocena
 • emisijski standard
 • energetska politika
 • energijska učinkovitost
 • evropski naravni rezervat
 • Evropsko okoljsko informacijsko in opazovalno omrežje
 • fizikalne meritve onesnaženosti
 • fleksibilen pristop k varstvu okolja
 • gibanje živali
 • globalni vidik
 • gospodarjenje s porečji
 • gospodarjenje s površinskimi vodami
 • gospodarjenje z gorami
 • gospodarjenje z gozdovi
 • gospodarjenje z rekami
 • gospodarjenje z viri
 • gospodarjenje z vodnimi viri
 • gospodarjenje z zemljišči in načrtovanje
 • gospodarska politika
 • gozdarska politika
 • gozdni biološki rezervat
 • gozdni rezervat
 • gradbeno načrtovanje
 • gradbišče
 • imisijska meja
 • industrijska varnost, varnost industrijskih objektov in naprav
 • industrijsko okolje (splošno)
 • inštrument ekonomskega upravljanja
 • inštrument okoljske politike
 • integralno upravljanje
 • integrirana tehnologija varstva okolja
 • izbira/izbor lokacije
 • izboljšanje kakovosti vode
 • izginula vrsta
 • izgradnja prometne poti
 • izredni davek, izredna dajatev
 • izumrle vrste
 • izvajanje ukrepov za ohranjanje pokrajine/krajine
 • jedrska varnost
 • jedrsko tveganje
 • kakovost odpadne vode
 • kakovost okolja
 • kakovost podtalnice
 • kakovost tal
 • kakovost vode
 • kakovost zraka
 • kartiranje lišajev
 • kazalec/indikator kakovosti okolja
 • kazalec/indikator ravnanja z okoljem
 • kazalec/indikator trajnostnega razvoja
 • kemična dekontaminacija
 • kemijska politika
 • kmetijska politika
 • kodeks Medvladne svetovalne organizacije za pomorstvo
 • komasacija
 • kompenzacijska politika (trgovanje z emisijami)
 • krajinsko načrtovanje
 • kreditna politika
 • kriterij kakovosti okolja
 • kriterij monitoringa
 • kriterij okoljske presoje/ocene
 • krožna raba materialov
 • ledena plošča
 • lociranje industrije
 • maksimalna koncentracija imisij
 • manj ogrožene vrste (kategorija ogroženosti po IUCN)
 • masna bilanca ledene plošče
 • mednarodna varnost
 • mednarodno porečje
 • meja ekosistema
 • mejna vrednost
 • mejna vrednost
 • melioracija
 • minimizacija odpadkov
 • monitoring kakovosti zraka
 • monitoring, monitorstvo, spremljanje, opazovanje
 • monitoring morja (spremljanje onesnaženosti morja)
 • monitoring onesnaženja
 • monitoring ozračja, spremljanje stanja v ozračju
 • monitoring (spremljanje, opazovanje) onesnaževanja
 • morski rezervat
 • možnosti za recikliranje
 • mreža biotopov
 • mreža okoljskih informacij
 • načelo previdnosti
 • načelo trajnosti
 • načrt
 • načrt izpostavljenosti hrupu
 • načrt oskrbe z opremo
 • načrtovalski ukrep
 • načrtovanje industrijskih dejavnosti
 • načrtovanje prometa
 • načrtovanje prometnih poti
 • načrtovanje rabe tal
 • načrtovanje rabe vodnih virov
 • načrtovanje rabe zemljišč
 • načrtovanje zračnega prometa
 • načrtovan urbani razvoj
 • načrt ponovne vzpostavitve, revitalizacijski/sanacijski načrt
 • načrt rabe tal
 • načrt ravnanja v primeru ekoloških nesreč
 • načrt spremljanja
 • načrt upravljanja, načrt gospodarjenja
 • načrt uravnoteženosti potreb in naravnih virov, bilanca
 • načrt varstva okolja
 • nadzor/kontrola prometa
 • nadzor nad življenjskim ciklom izdelka
 • nadzorni ukrep, nadzor
 • najvišja dopustna koncentracija
 • naravna vrednota
 • naravni park
 • naravni rezervat
 • narodni park
 • nasvet/priporočilo na področju varovanja/zaščite okolja
 • nepozidano območje
 • normativ onesnaženja
 • notranja meja
 • nova tehnologija
 • občinska okoljska politika
 • občinski okoljski načrt
 • občinsko gospodarjenje z vodo
 • občutljivo naravno območje
 • občutljivo območje
 • oblikovanje regionalne politike, regionalno planiranje in usklajevanje
 • območje integralnega varstva narave, strogi naravni rezervat
 • območje, potrebno prostorske ureditve
 • območje različne rabe
 • območje s predkupno pravico
 • območje varovanja pitne vode, vodovarstveno območje
 • območje v razvoju
 • območje zavarovane narave
 • obnova, restavriranje (zgradb)
 • obnova, restavriranje zgradb
 • obnova vegetacije
 • obnovitveni/sanacijski ukrep
 • ocena ekoloških razmer
 • ocena gozdnih virov
 • ocena naravne dediščine
 • ocena okoljskega tveganja
 • ocena (razpoložljivih) virov
 • ocena tehnologije
 • ocena vplivov okolja na zdravje
 • odstranjevanje odpadkov
 • ogrožena rastlinska vrsta
 • ogrožena vrsta
 • ogrožena vrsta (IUCN)
 • ogrožena živalska vrsta
 • ohranitev vrst
 • ohranjanje ex situ
 • ohranjanje genskih virov
 • ohranjanje gozdov
 • ohranjanje naftnih virov
 • ohranjanje narave
 • ohranjanje naravnih virov
 • ohranjanje okolja
 • ohranjanje pokrajine/krajine
 • ohranjanje prostoživečih vrst
 • ohranjanje sladkovodnih virov
 • ohranjanje spomenikov
 • ohranjanje/varovanje morskih virov
 • ohranjanje/varovanje tal
 • ohranjanje/varovanje virov
 • ohranjanje/varstvo površin
 • okoljska banka vzorcev/primerkov
 • okoljska bilanca
 • okoljska etika
 • okoljska kultura
 • okoljska licenca (trgovanje z emisijami)
 • okoljska neoporečnost
 • okoljska ocena (okoljski pregled)
 • okoljska ozaveščenost
 • okoljska politika v industriji
 • okoljska presoja/ocena
 • okoljska prioriteta
 • okoljska psihologija
 • okoljska sanacija
 • okoljska subvencija
 • okoljska tehnologija
 • okoljska zgodovina
 • okoljske informacije
 • okoljski akcijski program
 • okoljski cilj
 • okoljski davek
 • okoljski informacijski sistem
 • okoljski kazalec, okoljski indikator
 • okoljski koncept
 • okoljski kriterij
 • okoljski monitoring, spremljanje stanja v okolju
 • okoljski pregled
 • okoljski program
 • okoljski prostor
 • okoljski vidik naselij
 • okoljsko certificiranje
 • okoljsko izobraževanje
 • okoljsko izobraževanje
 • okoljsko načrtovanje
 • okoljsko poročilo
 • okoljsko računovodstvo
 • okoljsko usposabljanje, usposabljanja na področju varstva okolja
 • okolju neprilagojeno podjetje
 • okolju prijazen
 • okolju primeren (sonaraven) izdelek
 • okolju primerna tehnologija
 • okvir DPSIR
 • okvirni kmetijski načrt
 • omejevanje emisij
 • opazovalna postaja
 • opazovanje/monitoring vode, spremljanje stanja vode
 • opazovanje vremena
 • opozorilo o onesnaženosti s smogom
 • oprema za monitoring
 • oprema za zmanjševanje onesnaženja
 • optimizacija objektov in naprav
 • parcelacija
 • parkirni prostor
 • pilotni projekt
 • podatki o emisijah
 • podatki o okolju
 • podatki o stanju okolja
 • podatki, pridobljeni z monitoringom
 • področna ocena
 • pogozdovanje
 • pojavi na zemeljskem površju
 • politična ekologija
 • politika mehurčka (trgovanje z emisijami)
 • politika mreženja (trgovanje z emisijami)
 • politika ohranjanja
 • politika ohranjanja narave
 • politika ohranjanja pokrajine/krajine
 • politika varstva okolja, okoljska politika
 • ponor
 • ponovna naselitev rastlinskih vrst
 • ponovna naselitev živalskih vrst
 • ponovna vzpostavitev naravnega stanja
 • ponovno uvajanje/naseljevanje
 • ponovno uvajanje/naseljevanje vrst
 • poročilo o stanju okolja
 • poročilo o vplivih na okolje
 • potenciali za minimizacijo odpadkov
 • potrdilo
 • potresni monitoring (zbiranje potresnih podatkov)
 • pregled (finančnega poslovanja), revizija
 • prehod za živali
 • prenosljiva pristojbina/taksa
 • prenos tehnologije
 • prenova mest
 • preobrat/sprememba vplivov
 • preprečevanje erozije
 • preprečevanje onesnaževanja
 • preprečevanje onesnaževanja vode
 • preprečevanje širjenja puščav
 • preprečevanje vplivov (na okolje)
 • presoja vplivov na okolje
 • presoja vplivov na okolje
 • preverjanje trajnosti
 • previsoki dimniki
 • proces/sistem načrtovanja, programiranja in predračunavanja
 • produktivnost virov
 • program ohranjanja narave
 • program razvoja mestne četrti/soseske
 • program samopomoči
 • program širitve
 • program stanovanjske izgradnje
 • program strukturnega prilagajanja
 • program za varovanje/ohranjanje vrst
 • prometna politika
 • prostorski razvoj
 • prostorsko načrtovanje
 • prostorsko načrtovanje na obalnih območjih
 • prostovoljni naravni rezervat
 • ptičji rezervat
 • PVO (presoja vplivov na okolje)
 • raba naravnih virov
 • raba tal
 • raba tal
 • raba zemljišč
 • radioaktivna dekontaminacija
 • ranljiva vrsta (IUCN)
 • ravnanje z odpadki
 • ravnanje z okoljem
 • ravnanje z radioaktivnimi odpadki
 • razprave o jedrski energiji
 • razvoj mest
 • razvoj na področju varstva okolja
 • razvojni načrt
 • razvojno načrtovanje
 • razvoj obalnih območij
 • razvoj porečja
 • razvrstitev/klasifikacija odpadkov
 • razvrstitev (klasifikacija) rabe tal
 • redka vrsta
 • regijski naravni park
 • regionalna statistika
 • regionalni načrt
 • renaturacija
 • reševanje okoljskih problemov
 • revitalizacija/sanacija pokrajine
 • rezervat
 • ribolovna politika
 • ribolovni rezervat
 • samoopazovanje
 • sanacija
 • sanacija lokacije
 • sanacija opuščenega rudnika
 • sanacija tal v gorskih območjih
 • sanacija tal za rabo
 • sanacijski poseg v naravo in pokrajino
 • scoping, javna razprava
 • seznam okoljske literature
 • sklad za spodbude
 • skupna izvedba (konferenca v Riu)
 • skupna kmetijska politika
 • skupna količina odpadkov
 • sonaravna preskrba
 • sonaravna rešitev
 • sonaravno ravnanje z okoljem
 • spremljanje kakovosti zraka
 • spuščanje vode iz akumulacije
 • standard/normativ zdravega življenjskega okolja
 • stanje razvoja
 • statistični podatki o odpadkih
 • statistični podatki o odpadni vodi
 • statistični podatki o okolju
 • statistični podatki o vodi
 • struktura mesta
 • študija vplivov na okolje
 • tehnologija odpravljanja posledic
 • tehnološka sprememba
 • tehnološki razvoj
 • telemetrija
 • toksikološka ocena/presoja
 • trajnostna raba
 • trajnostni razvoj
 • trajnostno gospodarjenje z gozdovi
 • trojica načel
 • tržljivo dovoljenje
 • ukrepanje na kopnem
 • ukrepi za varstvo okolja
 • ukrepi za varstvo okolja v podjetju
 • ukrepi za varstvo zraka
 • ukrepi za zmanjšanje onesnaženja z nafto
 • ukrepi za zmanjševanje hrupa
 • ukrepi za zmanjševanje imisij
 • ukrepi za zmanjševanje onesnaženja
 • ukrep za preprečevanje onesnaževanja
 • upravljanje obalnih območij
 • upravljanje živalskih odpadkov
 • urbanistična politika
 • urbanistični načrt
 • urbanistični prostorski načrt
 • urbanistično načrtovanje
 • urbani tokovi (viri)
 • uredba o biotopih
 • urejanje okolja cestnega omrežja
 • usklajevanje interesov
 • uspešnost poslovanja z vidika okolja
 • ustrezna tehnologija
 • utrjevanje peščenih sipin
 • uvozna dajatev glede na emisije ogljikovega dioksida
 • varčevanje z vodo
 • varovanje ptic
 • varovanje vode
 • varovanje vrst
 • varovanje/zaščita okolja
 • varstvo biotopa
 • varstvo čebel
 • varstvo gora
 • varstvo gozdov
 • varstvo morske vode
 • varstvo narave
 • varstvo naravnih območij
 • varstvo obale
 • varstvo obrežij
 • varstvo/ohranjanje vodnih virov
 • varstvo podnebja
 • varstvo podtalnice
 • varstvo podtalnice, varovanje podtalnice
 • varstvo pokrajine/krajine
 • varstvo porečja
 • varstvo pred poplavami
 • varstvo prostoživečih živali in rastlin
 • varstvo vode
 • varstvo živali
 • višina dimnika
 • vodno gospodarstvo, gospodarjenje z vodo
 • vodovarstveno območje
 • vrednotenje tehnologije
 • vzdrževanje/ohranjanje okolja
 • vzorec rasti mest
 • vzpostavitev prvotne vegetacije
 • zadnje stanje tehničnega razvoja
 • zagotavljanje kakovostne pitne vode
 • zagotavljanje zadostnih količin pitne vode
 • zakonodaja o varovanju tal
 • zakonodaja s področja industrije
 • zakonodaja s področja odlaganja odpadkov
 • zakon o vsebnosti svinca v bencinu
 • zaloge virov
 • zaščita rastlin
 • zaščita/varstvo lokacije
 • zasipavanje rudnikov
 • zavarovana pokrajina/krajina
 • zavarovana vrsta
 • zavarovano krajinsko območje
 • zavarovano morsko območje
 • zavarovano območje
 • zavest o naravi
 • zavest o tveganju
 • zazidalno območje
 • zazidljivo zemljišče
 • zaznavanje okolja
 • zbiranje ostankov nafte
 • zdravstveni načrt
 • zelene površine
 • zeleni koridor
 • zemljiškoposestno razmerje
 • živalski koridor
 • zmanjševanje hrupa
 • zmanjševanje količine odpadkov
 • zmanjševanje količine odpadkov, minimizacija odpadkov
 • zmanjševanje odpadnih plinov
 • zmanjševanje onesnaženja
 • zmanjševanje prometnega hrupa
 • zmanjševanje škode
 • zmanjševanje tveganja
 • zmanjševanje vplivov, minimizacija vplivov
Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/theme/11