GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
industrija
Definiton

Definition is not available.

Scope note

Scope note is not available.

Concepts
 • aerobni proces
 • aerobno čiščenje
 • agroživilska industrija
 • alkalna baterija
 • alternativna/nadomestna tehnologija
 • aluminijast zabojnik
 • anaerobni proces
 • anaerobno čiščenje
 • analitična oprema
 • analiza procesa
 • avtomobilska industrija
 • avtomobilska pnevmatika
 • avtomobilski katalizator
 • bakterijska plast
 • barvarna, lakirnica
 • barvna metalurgija
 • baterija
 • baterija, akumulator
 • baterija v obliki gumba, gumb baterija
 • bazen za usedanje blata
 • beljenje
 • bencinski motor
 • biofiltracija
 • biološko čiščenje odpadnih vod
 • biološko inženirstvo
 • biotehnologija
 • biotehnologija v kmetijstvu
 • brezhrupna tehnologija
 • celovit nadzor in preprečevanje onesnaževanja
 • celulozna industrija
 • celulozna industrija
 • cementna industrija
 • centrifugiranje
 • cev
 • cevovod
 • cilj podjetja
 • čiščenje dimnih plinov
 • čiščenje pitne vode
 • čiščenje vode
 • čiščenje vode
 • čista tehnologija
 • čistilna naprava
 • čistilna naprava
 • čistilna naprava
 • čistilna naprava
 • črna metalurgija
 • črpalka
 • črpanje
 • črpanje nafte
 • črpanje nafte v globokem morju
 • črpanje podtalnice
 • črpanje (pridobivanje) zemeljskega plina
 • črpanje vode
 • dejavnosti za varstvo okolja
 • dekantiranje
 • dekantiranje
 • dekloriranje
 • dekomisija elektrarne
 • demineralizacija vode
 • desorpcija
 • destilacija
 • destilacijska industrija
 • detektor
 • dializa
 • dizelski motor
 • dodatno čiščenje
 • določanje površin za gospodarsko dejavnost
 • določanje velikosti, sortiranje
 • domača tehnologija
 • drobilec
 • družbenogospodarski vpliv biotehnologije
 • dušilec
 • dvojni sistem ravnanja z odpadno embalažo
 • dvotaktni motor
 • ekološka oznaka EU
 • ekonalepka
 • ekstraktivna industrija
 • elektrarna
 • elektrarna
 • elektrarna na odpadke
 • elektrarna na plimovanje
 • elektrarna na veter
 • električni akumulator
 • električni vodi, energetski vodi
 • elektroinženiring
 • elektroliza
 • elektronski material
 • elektronski odpadki
 • elektrotehnična industrija
 • elektrotehnična oprema
 • emulgiranje
 • energetika
 • energetska tehnologija
 • energetske potrebe
 • energetske zaloge
 • energetski proces
 • enostavna tehnologija
 • farmacevtska industrija
 • farmacevtski odpadki
 • farmska reja
 • fermentacija
 • filter
 • filtriranje
 • filtrna pogača
 • fizikalna obdelava
 • fizikalno-kemično čiščenje
 • fizikalno-kemijska obdelava
 • flokulacija
 • flotacija
 • fotografija
 • galvanizacija
 • galvanski člen
 • generator pare
 • gnilišče
 • gospodinjski aparat
 • gozdarstvo
 • gradbena oprema
 • gradbena tehnologija
 • gradbena tehnologija
 • gradbene dejavnosti
 • gradbeništvo
 • gradnja z recikliranim materialom
 • gramoznica
 • grelec
 • gumarska industrija
 • hidroelektrarna
 • hitri reaktor
 • hladilna industrija
 • hladilnik
 • hladilni stolp
 • hlajenje
 • hlajenje
 • hotelska dejavnost
 • impaktor
 • industrializacija
 • industrija
 • industrija aluminija
 • industrija električnih izdelkov
 • industrija gradbenega materiala
 • industrija maščob in olj
 • industrija motornih vozil
 • industrija motornih vozil
 • industrija oblačil, konfekcijska industrija
 • industrija/proizvodnja kovinskih izdelkov, kovinska industrija
 • industrija sintetičnih materialov
 • industrija sintetičnih vlaken
 • industrija sladkorja
 • industrija steklenih izdelkov
 • industrijska dejavnost
 • industrijska družba
 • industrijska gošča
 • industrijska lokacija
 • industrijska odpadna voda
 • industrijska oprema
 • industrijska politika
 • industrijska proizvodnja
 • industrijska proizvodnja
 • industrijska varnost, varnost industrijskih objektov in naprav
 • industrijska združba
 • industrijske emisija, emisije iz industrije
 • industrijski hrup
 • industrijski izdelek, industrijski proizvod
 • industrijski material
 • industrijski obrat
 • industrijski odpadki
 • industrijski odpadni plin
 • industrijski proces
 • industrijski/proizvodni obrat
 • industrijski razvoj
 • industrijsko gospodarstvo
 • industrijsko območje
 • industrijsko okolje (splošno)
 • industrijsko onesnaženje
 • industrijsko poslopje
 • informacijska tehnologija
 • informacijska tehnologija (dejavnost)
 • integralno upravljanje
 • integrirana tehnologija varstva okolja
 • inženirsko delo
 • inženirstvo precizne tehnike
 • ionska izmenjava
 • ionski izmenjevalec
 • iskanje nafte
 • iskanje zemeljskega plina
 • izbor tehnologije
 • izdelava inštrumentov
 • izdelava in uporaba inštrumentov
 • izhlapevanje, evaporacija
 • izkopavanje, izkop (proces)
 • izkoriščanje morskega dna
 • izlužitev, ekstrakcija
 • izolacija
 • izpiranje
 • izpuh
 • izsuševanje
 • jedkanje
 • jedrska elektrarna
 • (jedrske) gorivne palice
 • jedrski obrat
 • jedrski reaktor
 • jeklarstvo
 • kabel
 • kamnolom
 • katalizator
 • kemična industrija
 • kemična obdelava
 • kemična obdelava odpadkov
 • kemična tovarna
 • keramična industrija
 • klasifikacija podjetij
 • klavnica
 • kmetijska proizvodnja biogoriv
 • kogeneracija električne energije
 • kompenzacijska politika (trgovanje z emisijami)
 • kompenzacijski davek
 • kompresor
 • komunalna služba/podjetje
 • komunikacije (dejavnost)
 • koncentracija (proces)
 • kondenzacija (proces)
 • kosmičenje
 • kotel, grelec
 • kozmetična industrija
 • kristalizacija
 • krznarstvo
 • ladjedelništvo
 • ločevalec delcev
 • ločevanje snovi
 • lociranje industrije
 • lovilec olj
 • luč, svetilka
 • majhna elektrarna
 • majhna in srednje velika podjetja
 • majhna peč
 • mehčanje
 • merilni instrument
 • mešanje
 • metalurgija, kovinarstvo
 • mikroelektronika
 • mikrofiltracija
 • minimizacija odpadkov
 • mlečna industrija
 • mletje, drobljenje
 • mlin
 • mlin
 • mlin na veter
 • mokri postopek
 • motor z notranjim zgorevanjem
 • način poslovanja
 • načrt oskrbe z opremo
 • načrtovanje industrijskih dejavnosti
 • načrt (projekt)
 • nadzor nad nameščanjem
 • naftna industrija
 • naftna vrtina
 • naftovod
 • naknadno opremljanje
 • naknadno zgorevanje
 • namočenje, prepojitev
 • napeljava inštalacij
 • naprava za prečiščevanje pitne vode
 • nesreča pri delu
 • neuporabno industrijsko zemljišče
 • nevarne naprave/objekti
 • nevračljiva embalaža
 • notranji sistem zbiranja, obdelave in ponovne rabe odpade vode
 • nova naprava/oprema, nov objekt
 • nova tehnologija
 • obdelava kavčuka
 • obdelava kovin
 • obdelava odpadkov
 • obdelava, predelava
 • objekt/naprava za obdelavo odpadkov
 • obnova, regeneracija
 • obnova, restavriranje (zgradb)
 • obogatitev
 • obrat kemične proizvodnje
 • obrat za dekapiranje
 • obrat za razsoljevanje
 • obrt
 • obrt
 • obveznost registracije
 • ocenjevanje/vrednotenje izdelkov
 • odlaganje industrijskih odpadkov
 • odprti/dnevni kop
 • odprti kop
 • odstranjevanje odpadkov
 • odstranjevanje odpadkov iz jedrske elektrarne
 • odvzem vode
 • ogrevanje
 • ohranjanje gozdov
 • ohranjanje, konzerviranje
 • okisičenje, oksigenacija
 • okoljska ekonomika podjetij
 • okoljska ocena (okoljski pregled)
 • okoljska politika v industriji
 • okoljska tehnologija
 • okoljski stroški
 • okolju neprilagojeno podjetje
 • okolju primerna tehnologija
 • onesnaževalec z neposrednim izpustom
 • opazovalni satelit
 • opazovanje Zemlje
 • oprema
 • oprema za monitoring
 • oprema za omejevanje onesnaževanja
 • oprema za zmanjševanje onesnaženja
 • optimizacija objektov in naprav
 • opuščena industrijska lokacija
 • ostanek pri zgorevanju
 • označevanje
 • označevanje izdelkov
 • ozonizacija
 • papirna industrija
 • peč
 • peč
 • peskokop
 • petrokemična industrija
 • pilotni obrat
 • piroliza
 • pivovarstvo
 • plavž
 • plinarna
 • plinarna
 • plinovod
 • plinovodno omrežje
 • plinska elektrarna
 • plinski motor
 • podjetje, firma
 • podjetje za okoljsko svetovanje
 • podjetje za proizvodnjo in distribucijo električne energije
 • podjetje za proizvodnjo in distribucijo električne energije
 • podzemni kamnolom
 • podzemno skladišče
 • poglabljanje (morskega, rečnega) dna
 • pohištvena industrija, industrija pohištva
 • politika mehurčka (trgovanje z emisijami)
 • politika mreženja (trgovanje z emisijami)
 • politika podjetja/družbe
 • polizdelek
 • polizdelki
 • polprevodnik
 • ponovna uporaba vode
 • posebni industrijski odpadki
 • poslovna dejavnost
 • poslovna ekonomija/ekonomika
 • poslovna organizacija
 • poslovna politika
 • posodabljanje zastarelih obratov
 • postopek registracije
 • povratna embalaža
 • površinska obdelava
 • površinska obdelava kovin
 • površinska obdelava kovin
 • prečiščevanje, čiščenje
 • predelava nafte
 • predelava odpadkov
 • predelava odpadkov
 • predelava premoga
 • predelava za ponovno uporabo
 • predelava železa in jekla
 • predpis EU o okoljskem upravljanju in pregledih v podjetjih
 • prehrambna industrija
 • prehrambna tehnologija
 • prekritje
 • premogovništvo
 • premogovništvo
 • prenos tehnologije
 • presejevanje, presejevalno preskušanje
 • prezračevanje
 • pridobivanje gramoza
 • pridobivanje kamene soli
 • pridobivanje kamna
 • pridobivanje lignita
 • pridobivanje mineralov
 • pridobivanje nekovinskih mineralnih surovin
 • pridobivanje peska
 • pridobivanje šote
 • primerjava izdelkov
 • priobalno črpanje nafte
 • priobalno črpanje nafte
 • priprava za vstop na trg
 • proces informiranja/obveščanja/poročanja
 • procesna tehnologija
 • proizvodna dejavnost
 • proizvodna oprema
 • proizvodna politika
 • proizvodnja betonskih izdelkov
 • proizvodnja cementa
 • proizvodnja električne energije
 • proizvodnja embalaže
 • proizvodnja energije
 • proizvodnja katrana
 • proizvodnja lesa
 • proizvodnja pijač
 • proizvodnja strojev, strojegradnja
 • proizvod z znakom za okolje
 • raba katrana
 • rabljeno blago
 • radar
 • rafinerija
 • rafinerija nafte
 • rafiniranje
 • rafiniranje nafte
 • rafiniranje premoga
 • ravnovesje odpadkov
 • razčetverjenje
 • razgradnja blata
 • razkroj, raztopitev
 • razmaščevanje
 • razsoljevanje vode
 • razžvepljevanje/odžvepljevanje goriva
 • reaktor
 • reaktorska varnost
 • rekuperacija topil
 • respirator
 • reverzna osmoza
 • rezervoar za gorivo
 • rezervoar za ogljikovodike
 • ribiška industrija
 • rokodelska/obrtna dejavnost
 • rokodelstvo, obrt
 • rotacijska peč
 • rudarjenje na morskem dnu
 • rudarsko območje
 • rudarstvo
 • rudarstvo
 • rudnik
 • sejanje
 • senzor
 • separacija
 • separator
 • serijski proces
 • sežigalnica
 • sežiganje
 • sežig odpadnih plinov
 • silos
 • sintranje
 • sistem čiščenja odplak
 • sistem rekuperacije plinov
 • sistem vodov
 • sistem za distribucijo energije
 • skladiščenje
 • skladiščenje
 • skladiščenje kmetijskih pridelkov
 • skladiščenje toplote
 • skladišče tekočin in plinov
 • skupno čiščenje odpadne vode
 • sonaravna preskrba
 • sonaravno ravnanje z okoljem
 • sončna celica
 • sončna elektrarna
 • sončni zbiralnik
 • sončno/solarno ogrevanje
 • sortirnica odpadkov
 • sosežig
 • sprejetje tehnologije
 • statistični podatki o industrijski proizvodnji
 • sterilizacija (proces)
 • štiritaktni motor
 • stiskanje
 • stiskanje, kompresija
 • storilnost, produktivnost
 • storitveno podjetje
 • stroji
 • stroj, motor
 • strojna industrija
 • strojna/mehanska oprema
 • strokovna skupnost
 • struktura industrije
 • struktura podjetja
 • sušenje
 • taljenje kovin
 • tehnika gibanja
 • tehnika pretvorbe odpadkov
 • tehnologija
 • tehnologija odpravljanja posledic
 • tehnologija plazme
 • tehnologija snovi
 • tehnologija sončne energije
 • tehnologija za zmanjševanje onesnaževanja
 • tehnološka priprava plinov
 • tehnološka sprememba
 • tehnološka voda
 • tehnološki proces
 • tehnološki razvoj
 • tekstilna industrija
 • termalna oprema
 • termoelektrarna
 • termoelektrarna
 • termoelektrarna-toplarna
 • tesnilo
 • tiskanje
 • tiskarstvo
 • tlačna oprema
 • toplarna
 • toplarna
 • toplarna in elektrarna na odpadke
 • toplarna na odpadke
 • topljenje
 • toplotna črpalka
 • toplotna obdelava
 • tresenje
 • trgovina s hrano
 • trgovina za namen proizvodnje
 • turbina
 • ukrepi za varstvo okolja v podjetju
 • ultrafiltracija
 • umetni satelit
 • uplinjanje
 • uplinjanje premoga
 • usedalni bazen
 • usedanje (industrijski proces)
 • usedlina pri destilaciji melase
 • usnjarska industrija
 • ustrezna tehnologija
 • utekočinjanje premoga
 • utekočinjenje plina
 • vakuumska industrija
 • varjenje
 • varnostni zaslon
 • varnost strojev in naprav
 • večnacionalna družba, multinacionalka
 • velika zgorevalna naprava
 • veliki kmetijski obrati
 • velikost podjetja
 • veriga proizvodnje lesa
 • voda za industrijsko rabo
 • voda za porabo
 • vodna črpalka
 • vodnogospodarski objekt
 • vodovodna napeljava
 • vpliv industrije na okolje
 • vrednotenje tehnologije
 • vrsta dejavnosti
 • vrsta podjetja
 • vrtalna naprava
 • vrtanje
 • vrtinčenje
 • vulkanizacija
 • vzdrževanje (opreme, strojev)
 • zabojnik, kontejner
 • zadnje stanje tehničnega razvoja
 • zagotavljanje kakovosti
 • zakol živali
 • zakonodaja s področja industrije
 • zamašek
 • zaplinjevanje
 • zastarel obrat
 • zatesnitev
 • zbiranje odpadkov na izvoru
 • zbiranje ostankov nafte
 • železarstvo in jeklarstvo
 • žganje
 • zgoščevanje, kompaktiranje
 • živalski odpadki
 • živilskopredelovalna industrija
 • zmanjšanje emisij
 • zmanjšanje hrupa
 • zračenje
 • zvočna izolacija
 • zvočni filter
 • zvočnoizolacijski material
 • zvrtinčena plast
Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/theme/19