GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
zakonodaja
Definiton

Definition is not available.

Scope note

Scope note is not available.

Concepts
 • 1) dejanje, ravnanje 2) odredba, dekret, zakon, odlok, (pod)zakonski akt
 • akt Skupnosti
 • bilateralna konvencija
 • carinske dajatve
 • carinski predpis
 • certifikat kakovosti
 • cilj visoke kakovosti
 • civilno/zasebno pravo, rimsko pravo
 • človekove pravice
 • davčna zakonodaja
 • delovna zakonodaja
 • direktiva o habitatih
 • direktiva o nitratih
 • direktiva o odlaganju odpadkov na odlagališčih
 • direktiva o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov
 • Direktiva o upravljanju kakovosti kopalnih voda
 • direktive o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo
 • dogovor, sporazum
 • doktrina
 • dopustna meja izpostavljenosti
 • dostop do sodišč, dostop do sodnega varstva
 • družinsko pravo
 • državljanske pravice
 • državna zakonodaja
 • državno naročilo
 • ekonomske/gospodarske pravice
 • emisijski standard
 • energetska zakonodaja
 • evropski standard/normativ
 • globa, denarna kazen
 • gozdarska zakonodaja
 • gradbeni predpis
 • homologacija
 • hranjenje dokazov
 • informacije o zakonodaji, pravne informacije
 • INSPIRE
 • ISO standard
 • izdajanje dovoljenj/licenc
 • izvedbeni zakon
 • izvršna odredba/uredba
 • javna obravnava
 • javna pogodba
 • javne vode
 • javno morje
 • javno pravo
 • jurisdikcija, pravna/sodna pristojnost
 • kazen
 • kazenska odgovornost
 • kazenski postopek
 • kazensko pravo
 • kaznivo dejanje na področju varstva okolja
 • kmetijska zakonodaja
 • kodeks Medvladne svetovalne organizacije za pomorstvo
 • kodeks, pravila obnašanja
 • kodeks, zbirka pravil/zakonov, zakonik
 • kodifikacija
 • konflikt, spor
 • konvencija, mednarodni sporazum
 • kriminaliteta
 • kršitev (zakona, pogodbe), zloraba (pravice)
 • lastništvo
 • maksimalna koncentracija imisij
 • meddržavni sporazum
 • mednarodna konvencija
 • mednarodna standardizacija
 • mednarodni gospodarski zakon
 • mednarodno javno pravo
 • mednarodno pravo
 • mednarodno zasebno pravo
 • ministrska odredba, odlok, odločba
 • načelo "onesnaževalec plača"
 • načelo, po katerem plača skupnost
 • načelo povoda za zaskrbljenost
 • nadzor
 • najem, zakup
 • najvišja dopustna koncentracija
 • naravni zakon
 • naslednja uredba
 • nedoločenost (v pogodbah, sporazumih itd.)
 • nedopustno/nezakonito dejanje
 • nezakonito dejanje vlade
 • normalizacija
 • norma, pravilo, standard, normativ
 • normativ onesnaženja
 • občinska zakonodaja
 • obdobje prilagajanja
 • oblika posesti
 • obsodba, sodba, razsodba, sklep sodišča
 • obvestilo, prijava, notifikacija
 • odgovornost proizvajalca
 • odgovornost za izdelke
 • odgovornost za onesnaženje
 • odgovornost za pomorske nesreče
 • odgovornost za povzročitev jedrske škode
 • odločitev
 • odločitev Skupnosti
 • odredba, dekret, odlok, odločba
 • odredba/uredba o varstvu okolja
 • odredba, uredba, ukaz
 • okoljska odgovornost
 • okoljska zakonodaja
 • okoljska zakonodaja na področju kmetijstva
 • okoljski kriminal
 • okoljski kriminal
 • okoljski zakonodajni proces
 • okoljsko kazensko pravo
 • okolju neustrezno ravnanje
 • okvir DPSIR
 • okvirna direktiva o morski strategiji
 • okvirna direktiva o vodah
 • okvirna zakonodaja
 • omejevanje trgovine, omejevanje konkurence
 • organizacija
 • organiziranost pravnega sistema
 • osnutek zakonodaje
 • parlamentarno poročilo
 • patent
 • Pogodba o Evropski skupnosti
 • pogodba, sporazum
 • (pogodbena) obveznost, odgovornost
 • pomorsko pravo
 • poročilo o vplivih na okolje
 • posebni zakon
 • postopek izdaje dovoljenj/licenc, postopek licenciranja
 • pravica do informacij
 • pravica narave do neokrnjenosti
 • pravice
 • pravice posameznika
 • pravice živali
 • pravičnost/zakonitost, pravosodje/sodstvo/sodna oblast
 • pravna oblika organizacij
 • pravna osnova, zakonska podlaga
 • pravna pomoč
 • pravni dokument
 • pravni postopek
 • pravni predpis
 • pravni sistem
 • pravni sistem Skupnosti
 • pravniški poklic, pravna stroka
 • pravni spor, proces, pravdni/sodni postopek
 • pravno sredstvo
 • pravo
 • pravo
 • predhodno obvestilo o prevozu nevarnih odpadkov
 • predkup, predkupna pravica
 • predpis EU
 • predpis EU o obstoječih kemikalijah
 • predpis EU o okoljskem upravljanju in pregledih v podjetjih
 • predpisi o okolju
 • predpisi o varstvu pri delu
 • predpisi s področja varstva okolja
 • predpis o elektronskih odpadkih
 • predpis o nevarnem blagu
 • predpis o omejevanju onesnaževanja
 • predpis o prevozu/transportu
 • predpis o rudarski dejavnosti
 • predpis o zračnem prometu
 • predpis, ukrep, uredba
 • prehodni dogovor, prehodni sporazum
 • preliminarni postopki
 • prepoved uporabe blata iz čistilne naprave (za kmetijstvo)
 • prepoved uporabe CFC in halonov
 • presoja vplivov na okolje
 • prestopništvo
 • prevzem smernice
 • primerjalno pravo
 • priporočilo
 • priposestvovanje
 • pritožba, priziv
 • pritožbeni/prizivni postopek
 • privolitev na podlagi predhodnih informacij
 • procesno pravo
 • prometni predpis
 • protipotresni predpis
 • protokol
 • razlastitev
 • regionalna konvencija
 • regionalni predpis
 • regionalni zakon
 • regionalni zakon, regionalna zakonodaja
 • regulativna zakonodaja
 • regulativni nadzor
 • scoping, javna razprava
 • širši družbeni interes
 • škoda
 • skupinska tožba
 • skupni dogovor
 • služnost, služnostna pravica
 • smernica, direktiva
 • smernica/direktiva EU
 • smernica/direktiva EU o biocidih
 • smernica/direktiva EU o embalaži
 • smernica/direktiva EU o odlaganju odpadkov
 • smernica/direktiva EU o varstvu vode
 • smernica/direktiva o kakovosti vode
 • smernica/direktiva o varstvu vode
 • smernica o PVO (presojah vplivov na okolje)
 • sodna razglasitev zapadlosti hipoteke
 • sodni akt
 • sodni postopek, kazenskopravni pregon, tožba
 • sodni proces, sodna obravnava
 • sodni sistem
 • sodno pravilo, pravna norma
 • splošna upravna odredba
 • standardi v gradbeništvu
 • standardizacija, normiranje
 • standard kakovosti
 • standard kakovosti stanovanj
 • standard, normativ
 • standard/normativ zdravega življenjskega okolja
 • standard za izdelke
 • standard za nadzor nad pesticidi
 • stanovanjska zakonodaja
 • študija vplivov na okolje
 • svetovno srečanje, svetovni sporazum
 • tehnični predpis
 • tehnični predpisi za ravnanje z nevarnimi snovmi
 • tehnični pregled vozila
 • trgovinsko pravo, gospodarsko pravo
 • trojica načel
 • ugovor, nasprotovanje
 • upravljanje, vladanje
 • upravni akt/dokument/listina
 • upravni napotki
 • upravno pravo
 • uradna izjava
 • uradno besedilo
 • uradno zaslišanje
 • uredba o biotopih
 • uredba o taksonomiji
 • uredba, predpis, odredba
 • usklajevanje interesov
 • ustavno pravo, ustavni zakon
 • uveljavljanje okoljske zakonodaje
 • varnostni predpis
 • varnostni standardi za gradnjo
 • varnostni standard/normativ
 • varovanje lastnine
 • veja prava
 • vrsta zahtevka
 • zakonodaja
 • zakonodaja, ki ureja prisotnost kemikalij v okolju
 • zakonodaja o genskem inženirstvu
 • zakonodaja o najvišjih dopustnih mejah
 • zakonodaja o nevarnih snoveh
 • zakonodaja o odpadni vodi
 • zakonodaja o ohranjanju narave
 • zakonodaja o onesnaževanju okolja
 • zakonodaja o prevzemu odgovornosti
 • zakonodaja o razvoju mest
 • zakonodaja o upravljanju kakovosti kopalnih voda
 • zakonodaja o varovanju tal
 • zakonodaja o varstvu vode
 • zakonodaja Skupnosti
 • zakonodaja s področja hrupa
 • zakonodaja s področja industrije
 • zakonodaja s področja jedrske energije
 • zakonodaja s področja odlaganja odpadkov
 • zakonodaja s področja odpadkov
 • zakonodaja s področja (prostorskega) načrtovanja
 • zakonodaja s področja vodnih virov
 • zakonodaja, (vsi) zakoni, pravni predpisi
 • zakonodajna oblast
 • zakonodajna pristojnost, zakonodajna kompetenca
 • zakonodajni postopek
 • zakonodajni postopek
 • zakonodajno telo
 • zakon o financah
 • zakon o gozdarstvu
 • zakon o izrednih razmerah
 • zakon o kemikalijah
 • zakon o krmi
 • zakon o nevarnem blagu
 • zakon o obdelavi podatkov
 • zakon o odstranjevanju odpadkov
 • zakon o omejevanju konkurence
 • zakon o podeželju
 • zakon o policiji
 • zakon o prevozu oseb in blaga
 • zakon o PVO (presojah vplivov na okolje)
 • zakon o recikliranju in odpadkih
 • zakon o ribištvu
 • zakon o rudarstvu
 • zakon o soseskah/mestnih četrtih
 • zakon o uporabi umetnih gnojil
 • zakon o vsebnosti svinca v bencinu
 • zakon o zaporih
 • zakon o zaščiti pred sevanjem
 • zakon o zmanjševanju imisij
 • zakon o zračnem prometu
 • zakon o zračnem prometu
 • zakon s področja varstva okolja
 • zakon, zakonitost
 • zapisnik
 • zaščita pred sosedi
 • zasebna lastnina
 • zasebno pravo
 • zaslišanje, obravnava
 • zastaranje
 • zastava ugodnosti
 • zbiranje dokazov
 • zdravstvena zakonodaja
 • zdravstveni predpisi
 • zločin, kaznivo dejanje
 • zvezni zakon
Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/theme/21