GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
naravna območja, pokrajina, ekosistemi
Definiton

Definition is not available.

Scope note

Scope note is not available.

Concepts
 • aluvialna ravnica
 • angleški vrt
 • antarktični ekosistem
 • antropološki rezervat, antropološko zavarovano območje
 • arboretum
 • arktični ekosistem
 • barje
 • barje
 • bentoški ekosistem
 • bentoško območje
 • biološki monitoring
 • biološki rezervat
 • biosferno območje
 • biotop
 • blatna ravnica
 • botanični vrt
 • breg
 • čer
 • čezmerna paša
 • čezmerno gnojenje
 • čiščenje/trebljenje zemljišča
 • daljinsko zaznavanje, zaznavanje na daljavo
 • degradacija okolja
 • degradacija tal
 • delta
 • deževni gozd
 • dolina
 • drevesnica
 • državni biološki rezervat
 • državni gozd
 • državni rezervat
 • ekologija kopnega
 • ekološka civilizacija
 • ekološka niša
 • ekološki parameter
 • ekološki razvoj
 • ekološko občutljivo območje
 • ekološko območje, ekocona
 • ekološko ravnovesje
 • ekosistem
 • ekosistem hladnega pasu
 • ekosistem mednarodnega pomena
 • ekosistem polsušnih območij
 • ekosistem rečnega ustja
 • ekosistemske storitve
 • ekosistem sušnih območij
 • ekosistem tropskega gozda
 • ekosistem v permafrostu
 • ekosistem zmernega pasu
 • ekotip
 • ekotoksičnost
 • ekotoksikološka ocena
 • evidentirano zavarovano območje
 • evropski naravni rezervat
 • fotogrametrija
 • francoski vrt
 • gariga, sredozemsko grmičevje
 • gibanje živali
 • gnezdišče
 • gora
 • gorato območje
 • gorovje
 • gorski ekosistem
 • gorsko zavetišče
 • gospodarjenje s porečji
 • gospodarjenje z gorami
 • gospodarjenje z rekami
 • gospodarjenje z viri
 • gospodarjenje z zemljišči in načrtovanje
 • gozd
 • gozd
 • gozdarska enota
 • gozdni biološki rezervat
 • gozdni ekosistem
 • gozdni ekosistem
 • gozdni požar
 • gozdni rezervat
 • gozdni škodljivec
 • gozdni vir
 • gozd zmernega pasu
 • gozd zmernega pasu
 • grajene površine
 • gramoznica
 • grič
 • grm, grmičje
 • grmovje
 • habitat, življenjski prostor
 • hišni vrt
 • iglasti gozd
 • iglasti gozd
 • industrijsko območje
 • izčrpani rudnik
 • izguba ledu
 • izraba pokrajine
 • izsekavanje, krčenje gozdov
 • izvajanje ukrepov za ohranjanje pokrajine/krajine
 • jama
 • jarek
 • javni park
 • jez
 • jezero
 • jezerska kotanja
 • kamnina
 • kamnolom
 • kamp, urejen prostor za taborjenje
 • kanjon
 • kazalec/indikator ravnanja z okoljem
 • klif
 • klimaks
 • kmetijska pokrajina
 • komasacija
 • kontaminirano območje
 • kopenski ekosistem
 • kopno območje
 • kopno okolje
 • koralni greben
 • koralni greben
 • krajinska arhitektura
 • krajinsko načrtovanje
 • kras
 • kriterij okoljske presoje/ocene
 • laguna
 • laguna za koralnim grebenom
 • ledena gora
 • ledena plošča
 • ledenik
 • ledeniški pokrov
 • lesnoproizvodni gozd
 • listavec
 • listopadni gozd
 • lovski rezervat
 • makija
 • mangrovsko močvirje
 • masna bilanca ledene plošče
 • mednarodno porečje
 • meja ekosistema
 • melioracija
 • mešani gozd
 • mestna pokrajina
 • mestno naselje
 • mesto izkopa
 • mikroekosistem
 • mlaka
 • močvirje
 • mokrišče
 • mokriščni ekosistem
 • morska obala
 • morski rezervat
 • morsko dno
 • morsko okolje
 • morsko rastlinje
 • morsko zavarovano območje
 • mreža biotopov
 • načrtovalski ukrep
 • načrtovanje rabe tal
 • načrtovanje rabe zemljišč
 • načrt rabe tal
 • nadmorska višina
 • nahajališče soli
 • naključno sproščanje GS organizmov
 • naravna pokrajina
 • naravna regeneracija
 • naravna vrednota
 • naravni gozd
 • naravni gozd
 • naravni park
 • naravni rezervat
 • naravni spomenik
 • naravno območje
 • naravno okolje
 • narodni park
 • nasip
 • nepozidano območje
 • neuporabno industrijsko zemljišče
 • nizko barje
 • obala
 • obalna erozija
 • obalni ekosistem
 • obalno območje
 • obalno okolje
 • občutljivo naravno območje
 • občutljivo območje
 • občutljivo okolje
 • oblikovanje površja
 • oblikovanje regionalne politike, regionalno planiranje in usklajevanje
 • območje čistega zraka
 • območje integralnega varstva narave, strogi naravni rezervat
 • območje katastrofe/nesreče
 • območje nadzorovanega lova
 • območje, ozemlje
 • območje plavajočega/skladastega ledu na morski gladini
 • območje plimovanja
 • območje plimovanja, litoral
 • območje, potrebno prostorske ureditve
 • območje razširjenosti
 • območje svetovne dediščine
 • območje tveganja
 • območje usklajene večnamenske rabe
 • območje varovanja pitne vode, vodovarstveno območje
 • območje zavarovane narave
 • obnova vegetacije
 • obrežna vegetacija
 • obrežno območje, obrežje
 • obsežnejši poseg v krajino
 • ocena ekoloških razmer
 • ocena naravne dediščine
 • ocena (razpoložljivih) virov
 • odlagališče rudniških odpadkov
 • odprta jasa
 • odprti/dnevni kop
 • ognjenik, vulkan
 • ognjeniško/vulkansko območje
 • ogrožena vrsta
 • ohranjanje narave
 • ohranjanje naravnih virov
 • ohranjanje okolja
 • ohranjanje pokrajine/krajine
 • ohranjanje/varovanje virov
 • ohranjanje/varstvo površin
 • okoljska neoporečnost
 • okoljska nezgoda/nesreča
 • okoljska presoja/ocena
 • okoljski koncept
 • okoljski kriterij
 • okoljski monitoring, spremljanje stanja v okolju
 • okoljski pregled (v podjetju)
 • onesnaženje obale
 • onesnaženje rečnih ustij
 • onesnaženje tal
 • onesnažen predel
 • opuščena industrijska lokacija
 • opuščeno vojaško območje
 • osrednje območje parka
 • otok
 • otoški ekosistem
 • ovrednoteni element ekosistema
 • ozara
 • panjevec
 • panjevec s semenjaki, srednji gozd
 • parcelacija
 • paša
 • pašnik
 • peščena plitvina
 • peščena sipina
 • peščena sipina
 • peskokop
 • pešpot
 • plaža
 • pobočje
 • počitniški tabor, počitniško naselje
 • podeželski habitat
 • podeželsko območje
 • podeželsko okolje
 • podnebni pas
 • podnebni vpliv
 • pogozdovanje
 • pogozdovanje
 • pojavi na zemeljskem površju
 • pokrajina, krajina
 • pokrajinska ekologija
 • pokrajinski/krajinski element
 • polarni ekosistem
 • polarno območje
 • polder
 • politika ohranjanja
 • politika ohranjanja pokrajine/krajine
 • polje
 • ponovna naselitev rastlinskih vrst
 • ponovna naselitev živalskih vrst
 • poslabšanje/uničenje ekosistema
 • potencialno onesnaženo območje
 • potok
 • povodje
 • povodje, porečje
 • površine v prahi
 • požigalništvo
 • preobremenjeno območje
 • preprečevanje gozdnih požarov
 • preprečevanje širjenja puščav
 • preprečevanje vplivov (na okolje)
 • presoja vplivov na okolje
 • preusmerjanje vodotokov
 • pribežališče, refugij
 • pridobivanje šote
 • primestno območje
 • produktivnost virov
 • program ohranjanja narave
 • propadanje gozdov
 • prostorski razvoj
 • prostorsko načrtovanje
 • prostorsko načrtovanje na obalnih območjih
 • prostovoljni naravni rezervat
 • prvotni gozd, naravni gozd
 • ptičji rezervat
 • puščava
 • raba tal
 • raba tal
 • raba zemljišč
 • ranljivost ekosistema
 • rastlinski pokrov
 • ravnica, ravnina, ravan
 • razglašeno zavarovano območje
 • razvoj obalnih območij
 • razvoj obrežja
 • razvoj porečja
 • razvrstitev (klasifikacija) rabe tal
 • rečna struga
 • rečno ustje, estuar
 • regijski naravni park
 • regionalni načrt
 • reka
 • rekreacijsko območje
 • reliefna oblika
 • renaturacija
 • resava
 • revitalizacija/sanacija pokrajine
 • rezervat
 • rezervoar za padavinsko vodo
 • ribnik
 • ribolovni rezervat
 • robno območje parka
 • rudarska pokrajina/krajina
 • rudarsko območje
 • sanacija lokacije
 • sanacija opuščenega rudnika
 • sanacija tal v gorskih območjih
 • sanacija tal za rabo
 • sanacijski poseg v naravo in pokrajino
 • sedimentna kotanja
 • sekundarni biotop
 • širjenje puščavskih razmer, širjenje puščav
 • širjenje urbanih območij
 • sistem zaprtih polj
 • škoda, ki jo povzroči nevihta
 • škoda, ki jo povzroči sevanje
 • škoda na polju
 • škoda v gozdovih
 • slani travnik
 • slano močvirje
 • slap
 • smučišče
 • spreminjanje pokrajine/krajine
 • spuščanje vode iz akumulacije
 • sredozemski gozd
 • sredozemski gozd, makija
 • subtropski ekosistem
 • suhi travnik
 • sušno območje
 • terasasti vrt
 • terasirana pokrajina
 • travišče
 • traviščni ekosistem
 • traviščni požar
 • travnik
 • tropi, tropski pas
 • tropski deževni gozd
 • tropski ekosistem
 • tropski gozd
 • tundra
 • turistična pot
 • turistično območje
 • ukrepanje na kopnem
 • umetno jezero
 • umik ledenikov
 • uničenje habitata
 • uničenje silhuete mesta
 • uničevanje gozdov
 • urbani/mestni ekosistem
 • urbani/mestni habitat
 • uredba o biotopih
 • utrjevanje nasipov
 • utrjevanje peščenih sipin
 • varstvo biotopa
 • varstvo čebel
 • varstvo gora
 • varstvo gozdov
 • varstvo narave
 • varstvo naravnih območij
 • varstvo obale
 • varstvo obrežij
 • varstvo podtalnice
 • varstvo podtalnice, varovanje podtalnice
 • varstvo pokrajine/krajine
 • varstvo porečja
 • vegetacijski pas
 • vetrolom
 • višinski ekosistem
 • višinski gozd
 • visoka gora
 • vnašanje rastlinskih vrst
 • vnašanje živalskih vrst
 • vode na kopnem
 • vodni park
 • vodno okolje
 • vodotok
 • vodovarstveno območje
 • vpliv gozdarstva na okolje
 • vpliv sevanja
 • vres, vresišče, pušča
 • vrsta ekosistema
 • vrt
 • vzajemno delovanje ekosistema
 • vzpostavitev prvotne vegetacije
 • Waddenovo morje
 • zabaviščni park
 • zadrževalnik
 • zaliv
 • zalivček
 • zaliv, rokav
 • zaloga ogljika
 • zaloge virov
 • zaščita/varstvo lokacije
 • zasebni gozd
 • zasipavanje rudnikov
 • zavarovana pokrajina/krajina
 • zavarovano krajinsko območje
 • zavarovano območje
 • zavarovano območje rečnega ustja
 • zavetje
 • zbirno območje
 • zelena območja v mestih
 • zelene površine
 • zeleni koridor
 • zeleni pas
 • zemeljska kosa, sipina
 • zemeljski plaz
 • zemlja, površje, zemljišče
 • zemlja v prahi
 • zemljišče z mejno donosnostjo
 • zemljiška knjiga, kataster
 • zemljiškoposestno razmerje
 • zimsko letovišče
 • živalski habitat
 • živalski vrt
 • živica, živa meja
 • zmanjševanje vplivov, minimizacija vplivov
Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/theme/23