GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
onesnaževanje
Definiton

Definition is not available.

Scope note

Scope note is not available.

Concepts
 • absorbent olja
 • absorpcija onesnaževal
 • adsorpcija
 • advekcija
 • aerobno čiščenje
 • aktivno blato
 • aktivno blato
 • aktivnost na kopnem
 • akumulacija onesnaževal
 • Amesov preskus
 • anaerobna presnova, gnitje
 • anaerobno čiščenje
 • analiza odpadnih plinov
 • analiza onesnaževal
 • analiza ostankov
 • anorgansko onesnaževalo
 • antropogen
 • avtobus
 • avtomobilski katalizator
 • azbest
 • bakterijska plast
 • bakteriološko onesnaženje
 • beleženje zmanjšanja emisij (trgovanje z emisijami)
 • beljenje
 • bencinska črpalka
 • bioakumulacija
 • bioakumulacijsko onesnaževalo
 • biofiltracija
 • biološka kontaminacija
 • biološka obdelava odpadkov
 • biološka potreba po kisiku
 • biološki vpliv/učinek onesnaženja
 • biološko čiščenje odpadnih plinov
 • biološko čiščenje odpadnih vod
 • biološko čiščenje odpadnih vod
 • biološko nerazgradljivo onesnaževalo
 • biološko onesnaženje
 • biološko onesnaževalo
 • bioplin
 • biorazgradljivo onesnaževalo
 • bioreaktor
 • blato s čistilne naprave
 • celovit nadzor in preprečevanje onesnaževanja
 • čezmejno onesnaženje
 • čezmerna paša
 • čezmerno gnojenje
 • čiščenje dimnih plinov
 • čiščenje dimnih plinov z mokrim postopkom
 • čiščenje obale
 • čiščenje odpadne vode
 • čiščenje odpadne vode
 • čiščenje odpadne vode na lokaciji
 • čiščenje preko kamnov
 • čiščenje skozi tla
 • čiščenje z laguno
 • čistilna naprava
 • čistilna naprava
 • človekova dejavnost
 • cvetenje alg
 • degradacija okolja
 • degradacija tal
 • dekontaminacija
 • dekontaminacija tal
 • denitrifikacija
 • denitrifikacija odpadnih plinov
 • deponijske izcedne vode
 • destilacija
 • dializa
 • disperzija odpadnega plina
 • dodatno čiščenje
 • dokončno uskladiščenje
 • dolgotrajni učinek/vpliv, dolgotrajna posledica
 • dolgotrajni vpliv onesnaževal
 • dopustna dnevna doza
 • dopustna meja izpostavljenosti
 • dotok meteorne vode (kanalizacija)
 • dušikov oksid
 • dvig morske gladine
 • ekotoksikološka ocena
 • elektrofiltrski pepel
 • elektrosmog
 • emisija
 • emisija odpadne toplote
 • emisija odpadnih plinov
 • emisija toplogrednih plinov
 • emisije hrupa
 • emisije iz motorjev zračnih plovil
 • emisije motornih vozil
 • emisije onesnaževal
 • emisije prometa
 • emisije v vodo
 • emisije v zrak
 • emisijski faktor
 • emisijski standard
 • emisijski vir
 • enkapsulacija
 • evtrofikacija
 • faktor biokoncentracije
 • faktor škodljivosti za ozon
 • fekalna bakterija
 • filter
 • finančni inštrumenti za zmanjševanje onesnaževanja
 • fizikalna sprememba
 • fizikalne meritve onesnaženosti
 • fizikalno-kemično čiščenje
 • fizikalno-kemijska obdelava
 • fizikalno onesnaženje
 • fizikalno onesnaževalo
 • flokulacija
 • fotokemični agens
 • fotokemični oksidant
 • fotokemični produkt
 • fotokemični smog
 • fotokemično onesnaženje
 • gibanje/tok onesnaževal
 • gnilišče
 • gorivo, ki ne onesnažuje
 • greznica
 • halogenirano onesnaževalo
 • identifikacija onesnaževal
 • identifikacija vira onesnaženja
 • imisija
 • imisija hrupa
 • imisija prahu
 • imisije onesnaževal
 • imisijska meja
 • imobilizacija onesnaževal
 • industrijska gošča
 • industrijska odpadna voda
 • industrijske emisija, emisije iz industrije
 • industrijske odplake
 • industrijski dim, industrijski hlapi
 • industrijski odpadki
 • industrijski odpadni plin
 • industrijsko onesnaženje
 • ionska izmenjava
 • ionski izmenjevalec
 • izčrpavanje naravnega vira
 • izguba ledu
 • izpiranje
 • izpiranje tal/prsti
 • izpostavljenost (ljudi) onesnaževalom
 • izpostavljenost onesnaževalom
 • izpušni plin iz motornega vozila
 • izpušni plin iz vozila
 • izpust odpadnih voda
 • iztok iz čistilne naprave
 • iztok v morje
 • izvoz nevarnih odpadkov
 • kajenje
 • kakovost odpadne vode
 • kalnost, motnost
 • kalužna voda
 • kanalizacija, kanalizacijski sistem
 • kanalizacija za meteorno vodo
 • kazalec/indikator onesnaženja
 • kemična dekontaminacija
 • kemična kontaminacija
 • kemična potreba po kisiku
 • kemične meritve onesnaženosti
 • kemični odpadki
 • kemično čiščenje
 • kemično onesnaženje
 • kemično onesnaževalo
 • kisel dež
 • kisle padavine
 • kombinirano onesnaženje
 • kompenzacijska politika (trgovanje z emisijami)
 • kompenzacijski davek
 • komunalna odpadna voda
 • koncentracija onesnaževal
 • koncentracija onesnaževal
 • kondenzacija
 • kontaminirano območje
 • Kratica za "raven brez opaznih vplivov"
 • kriterij za onesnaženje
 • kritična koncentracija
 • kritična obremenitev
 • laboratorijski odpadki
 • ladijska nesreča
 • ladijski odpadki
 • lebdeči delci v fluidu
 • linijski vir (onesnaženja)
 • ločeni sistem kanalizacije
 • maksimalna koncentracija imisij
 • maksimalna obremenitev, nosilnost
 • meja ekosistema
 • melioracija
 • meritve onesnaženja
 • mestna odpadna voda
 • mestni onesnaževalec
 • mestni promet
 • metoda okoljskega odtisa izdelka
 • metoda okoljskega odtisa organizacije
 • mikroonesnaževalo
 • mobilizacija onesnaževal
 • mobilizacija sedimentov, transport sedimentov
 • mokri postopek
 • monitoring kakovosti zraka
 • monitoring onesnaženja
 • monitoring (spremljanje, opazovanje) onesnaževanja
 • moteč smrad
 • motorno vozilo
 • mutagen
 • mutagena snov
 • načelo "onesnaževalec plača"
 • nadomeščanje fosfatov
 • nadomeščanje halogeniranih spojin
 • nadomestek za fosfate
 • nadomestljivost (kemija)
 • naftni madež
 • nagrada za zmanjševanje onesnaževanja
 • najvišja dopustna koncentracija
 • naključno sproščanje GS organizmov
 • naknadno zgorevanje
 • naložba za preprečevanje onesnaževanja ali za izboljšanje okolja
 • nastajanje onesnaževal
 • nenadna obremenitev
 • neosvinčeni bencin
 • neuporabno industrijsko zemljišče
 • neurejeno odlagališče odpadkov
 • nevarna opuščena lokacija
 • nevarni odpadki
 • nevarnost zaradi onesnaževal
 • nitrat
 • nizek polet
 • normativ onesnaženja
 • notranji sistem zbiranja, obdelave in ponovne rabe odpade vode
 • obnavljanje vode
 • obogatitev
 • obraščanje (ladijskih trupov)
 • obremenitev s težkimi kovinami
 • obremenitev tal
 • obremenitev z imisijami, imisijska obremenitev
 • obremenitev z odpadno vodo
 • obremenjenost zaradi onesnaženja
 • obremenjenost z onesnaževali
 • obremenjevanje s hrupom
 • obremenjevanje s smradom
 • obsežnejši poseg v krajino
 • obstojno organsko onesnaževalo
 • obstojnost pesticidov
 • ocena/presoja onesnaževal
 • odgovornost za onesnaženje
 • odlagališče komunalnih odpadkov
 • odlagališče nevarnih odpadkov
 • odlagališče odpadkov
 • odlagališče rudniških odpadkov
 • odlaganje baterij
 • odlaganje/izpuščanje v reke
 • odlaganje odpadkov
 • odlaganje odpadkov na/v zemljo
 • odlaganje odpadkov v oceane
 • odlaganje radioaktivnih odpadkov
 • odlaganje v globoko morje
 • odpadanje listja/iglic, defoliacija
 • odpadek iz kmetijstva
 • odpadna toplota
 • odpadna voda
 • odpadna voda
 • odpadna voda iz gospodinjstev
 • odpadni plin
 • odpadni zrak
 • odpadno olje v podladju
 • odplaka
 • odplake
 • odplinjevanje deponije
 • odstranjevanje fosfatov
 • odstranjevanje hranilnih snovi
 • odstranjevanje ladijskih odpadkov
 • odstranjevanje odpadkov
 • odstranjevanje odplak
 • odstranjevanje onesnaževal
 • odstranjevanje vojnega materiala
 • ogrožanje podtalnice
 • ogrožanje vode
 • okoljska/ekološka vojna
 • okoljska posledica
 • okoljski odtis
 • okoljsko tveganje
 • omejevanje emisij
 • onesnažena snov
 • onesnažena tla
 • onesnaženje
 • onesnaženje
 • onesnaženje iz gospodinjstev
 • onesnaženje iz kmetijstva
 • onesnaženje jezer
 • onesnaženje morja
 • onesnaženje obale
 • onesnaženje ob nesrečah
 • onesnaženje okolja
 • onesnaženje podtalnice
 • onesnaženje rečnih ustij
 • onesnaženje rek
 • onesnaženje s kadmijem
 • onesnaženje sladke vode
 • onesnaženje s strupenimi snovmi
 • onesnaženje s svincem
 • onesnaženje tal
 • onesnaženje tal
 • onesnaženje v mestih
 • onesnaženje vode
 • onesnaženje z nafto
 • onesnaženje zraka
 • onesnaženje zraka
 • onesnaženje zraka v zaprtih prostorih
 • onesnaženje z živim srebrom
 • onesnaženost odpadnih voda
 • onesnažen predel
 • onesnaževalec z neposrednim izpustom
 • onesnaževalo
 • onesnaževalo tal
 • onesnaževalo vode
 • onesnaževalo živil
 • onesnaževanje iz motornih vozil
 • onesnaževanje morja s kopnega
 • onesnaževanje v rudarstvu
 • opazovalna postaja
 • opazovanje/monitoring vode, spremljanje stanja vode
 • opozorilo o onesnaženosti s smogom
 • oprema za omejevanje onesnaževanja
 • oprema za zmanjševanje onesnaženja
 • opuščena industrijska lokacija
 • opuščeno vojaško območje
 • organska odpadna voda
 • organska snov
 • organsko onesnaženje
 • organsko onesnaževalo
 • osebno vozilo
 • ostanki obdelave odpadkov
 • ostanki pesticidov
 • ostanki pri sežigu odpadkov
 • perifiton
 • plavajoči lovilec nafte
 • ploskovni vir onesnaženja
 • plovilo za lovljenje nafte
 • plovilo z dvojnim dnom
 • podatki o emisijah
 • podnebne spremembe, ki jih povzroča človek
 • pogrezanje odpadkov
 • politika mreženja (trgovanje z emisijami)
 • polje za čiščenje odpadne vode
 • pomor rib
 • ponor
 • ponovna mobilizacija onesnaževal
 • ponovna uporaba odpadkov
 • porazdelitev onesnaževal
 • posebni industrijski odpadki
 • posebni odpadki
 • poslabšanje/uničenje ekosistema
 • potencialno onesnaženo območje
 • pot izstrelka, trajektorija
 • pot onesnaževala
 • pot pesticidov
 • površinsko spiranje
 • prah
 • pranje in likanje
 • prašne usedline
 • precipitacija, usedanje
 • prečiščevanje, čiščenje
 • prečiščevanje odpadnega zraka
 • predpis o omejevanju onesnaževanja
 • predvidevanje imisij
 • pregnito blato
 • prekritje deponije
 • preliv
 • preobremenjeno območje
 • preprečevanje onesnaževanja
 • preprečevanje onesnaževanja vode
 • preskus za rakotvornost
 • previsoki dimniki
 • prezračevanje vode
 • primarno čiščenje
 • prisotnost kemikalij v okolju
 • proces širjenja
 • produkt razgradnje
 • prometni hrup
 • promet/transport težkih tovornjakov
 • pronicajoča voda
 • pronicanje vode
 • propadanje gozdov
 • prostorska razporeditev
 • raba pesticidov
 • radioaktivna dekontaminacija
 • radioaktivna kontaminacija
 • radioaktivne emisije, emisije radioaktivnih snovi
 • radioaktivne padavine/usedline
 • radioaktivni odpadki
 • radioaktivno onesnaževalo
 • rakotvoren
 • ravni emisij
 • razbarvanje, deinking
 • razgradnja
 • razgradnja blata
 • razgradnja onesnaževal
 • razlitje
 • razlitje nafte
 • razpršeni vir
 • razpršeno onesnaženje
 • razsoljevanje
 • razvoj onesnaževala
 • razžvepljevanje dimnih plinov
 • razžvepljevanje, odžvepljevanje
 • razžvepljevanje/odžvepljevanje goriva
 • rdeča plima
 • register emisij
 • rekuperacija topil
 • reverzna osmoza
 • saje
 • samočiščenje
 • samočistilna sposobnost
 • sanacija tal v gorskih območjih
 • sanacija tal za rabo
 • saprobni indeks
 • sekundarno čiščenje
 • sežigalnica odpadkov
 • sežiganje
 • sežiganje odpadkov
 • sežig blata čistilnih naprav
 • sežig odpadnih plinov
 • shranjevanje/skladiščenje odpadkov
 • sindrom bolnih zgradb
 • sinergijski učinek
 • širjenje onesnaženja
 • širjenje onesnaževal
 • širjenje puščavskih razmer, širjenje puščav
 • sistem čiščenja odplak
 • sistem EU za trgovanje z emisijami
 • sistem rekuperacije plinov
 • sistem trgovanja z emisijami
 • škoda na polju
 • škoda, povzročena v okolju, okoljska škoda
 • škoda zaradi imisij
 • skupni organski ogljik
 • skupno čiščenje odpadne vode
 • slanost tal
 • smernica/direktiva EU o biocidih
 • smrad
 • snovni pretok
 • sprejemljiva raven tveganja
 • spremembe v okolju
 • sproščanje/vnos mutiranih mikroorganizmov
 • stabilizacija in zgostitev odpadkov
 • stalna obremenitev
 • stanje na področju emisij
 • staro odlagališče odpadkov
 • statistični podatki o odpadni vodi
 • stopnja zasoljenosti
 • stroški onesnaženja
 • strup
 • strupeni/toksični odpadki
 • strupenost rib
 • suho usedanje
 • taksa za odpadne vode
 • tanjšanje ozonske plasti
 • tanjšanje stratosferske ozonske plasti
 • tehnologija za zmanjševanje onesnaževanja
 • teratogena snov
 • terciarno čiščenje
 • terensko vozilo
 • termoselektivni proces
 • tesnenje odlagališčnega dna
 • tesnenje površja
 • tesnilna plast
 • tesnilo
 • težko razgradljiva snov
 • točkovni vir onesnaženja
 • toksični učinek
 • toksikološka ocena/presoja
 • toksikološko preskušanje
 • toplogredni plin
 • toplotna obdelava
 • toplotno onesnaženje
 • transport sedimentov
 • trdni delec
 • trofični nivo
 • tveganje onesnaženja
 • učinek prenosa
 • ukrepanje na kopnem
 • ukrepi za zmanjšanje onesnaženja z nafto
 • ukrepi za zmanjševanje imisij
 • ukrepi za zmanjševanje onesnaženja
 • ukrep za preprečevanje onesnaževanja
 • ultrafiltracija
 • umetna snov v organizmu
 • uničenje biotopa
 • uničenje habitata
 • uničenje silhuete mesta
 • uničevanje gozdov
 • usedanje
 • usedanje
 • usedanje delcev
 • usedanje onesnaževal
 • usedanje prašnih delcev
 • ustanovitev/registracija (družbe, firme)
 • varstvo pred dimom
 • vedenje onesnaževal
 • vir hrupa
 • vir onesnaženja
 • vir vplivov (na okolje)
 • višina dimnika
 • vnos/naselitev organizmov
 • vodnik o evidenci emisij osnaževal zraka
 • vpliv akvakulture na okolje
 • vpliv energetike na okolje
 • vpliv industrije na okolje
 • vpliv kmetijstva na okolje
 • vpliv na okolje
 • vpliv na okolje
 • vpliv onesnaženja
 • vpliv prometa na okolje
 • vrednost AOX (vrednost adsorbljivih organskih halogenov)
 • vrsta onesnaženja
 • vsebnost hranilnih snovi
 • vsebnost soli
 • vsebnost svinca v krvi
 • začasno uskladiščenje
 • zakisovanje tal
 • zakonodaja, ki ureja prisotnost kemikalij v okolju
 • zakonodaja o onesnaževanju okolja
 • zakon o zmanjševanju imisij
 • zasoljevanje
 • zasoljevanje tal
 • zasoljevanje vode
 • zasteklitev
 • zastrupitev hrane
 • zastrupljanje/kontaminacija krme
 • zatesnitev
 • zavarovanje za primer onesnaženja
 • zbiranje in odstranjevanje odpadnih voda
 • zelena plima
 • zmanjšanje emisij
 • zmanjševanje odpadnih plinov
 • zmanjševanje onesnaženja
 • zmanjševanje onesnaženja
 • zmogljivost
 • zmogljivost asimiliranja odpadkov
 • zračni prevoz/transport
 • zračno plovilo
 • zunaj lokacije
 • zunanje okolje
 • zveza med kemično strukturo in rakotvornostjo
 • zvočna emisija
 • zvočna imisija
Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/theme/26