GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
raziskovanje
Definiton

Definition is not available.

Scope note

Scope note is not available.

Concepts
 • agrometeorologija
 • akustika
 • analitična kemija
 • analitična metoda
 • analiza
 • analiza ekosistema
 • analiza naravnega tveganja
 • analiza občutljivosti
 • analiza onesnaževal
 • analiza ostankov
 • analiza podatkov
 • analiza procesa
 • analiza tal/prsti
 • analiza tveganja
 • analiza tveganja in koristi
 • analiza varnosti
 • analiza vode
 • anatomija
 • anketa, pregled, raziskava
 • anorganska kemija
 • aplikativna raziskava
 • aplikativna/uporabna znanost
 • arheologija
 • arhitektura
 • astronavtika
 • astronomija
 • atmosferska fizika
 • atmosferski popravek
 • avtomatska detekcija
 • bakteriologija
 • barvna sestava
 • beleženje snovi
 • bioetika
 • biofizika
 • biogeografija
 • biogeokemija
 • biokemija
 • biokemijska metoda
 • bioklimatologija
 • biologija
 • biologija človeka
 • biologija morja
 • biologija rastlin
 • biologija rečnih ustij
 • biologija sladkih voda
 • biologija tal/prsti
 • biološki monitoring
 • biološki preskus
 • biološko inženirstvo
 • biotehnologija za zdravje
 • čas, obdobje
 • celovit nadzor in preprečevanje onesnaževanja
 • center za daljinsko zaznavanje
 • center za jedrske raziskave
 • cestnoprometni inženiring
 • črta
 • daljinsko zaznavanje, zaznavanje na daljavo
 • datiranje
 • demografija
 • detekcija, odkritje, preiskava
 • digitalna tehnika obdelave slik
 • digitalni model reliefa
 • dokaznost, nazornost
 • dolgoročna težnja/usmeritev, dolgoročni trend
 • dolgoročni monitoring
 • dolgoročno napovedovanje, dolgoročna napoved/ocena
 • dolgotrajni poskus/eksperiment, dolgoročni poskus/eksperiment
 • določitev kemične sestave snovi
 • dopustna meja izpostavljenosti
 • družbena analiza
 • družbene vede
 • edafologija
 • ekofiziologija
 • ekologija
 • ekologija človeka
 • ekologija gozda
 • ekologija kmetijstva
 • ekologija kopnega
 • ekologija morja
 • ekologija rastlin
 • ekološka civilizacija
 • ekološki parameter
 • ekonomija
 • ekonomska analiza
 • ekonomska geografija
 • ekonomska teorija
 • ekopediatrija
 • ekotoksikologija
 • eksaktna veda/znanost
 • eksperimentalna študija/raziskava
 • ekspertni sistem
 • elektroinženiring
 • elektrokinetika
 • elektronika
 • elektronska oglasna deska
 • endokrinologija
 • epidemiologija
 • ergonomija
 • estetika
 • etika, morala
 • etnologija
 • farmakokinetika
 • farmakologija
 • filozofija
 • fitopatologija
 • fitosociologija
 • fizična geografija
 • fizična oceanografija
 • fizika
 • fizikalna kemija
 • fizikalne meritve onesnaženosti
 • fizikalne vede
 • fizikalnokemična analiza
 • fizika sevanja
 • fiziologija
 • fiziologija človeka
 • fiziologija rastlin
 • fiziologija živali
 • fotografija
 • fotogrametrija
 • genetika rastlin
 • genetika živali
 • genska banka
 • gensko inženirstvo
 • geodezija
 • geofizika
 • geografija
 • geologija
 • geologija morja
 • geologija nafte
 • geometrični popravek
 • geomorfologija
 • geotehnika
 • geotehnologija
 • glaciologija
 • globalni/svetovni model
 • gradbeništvo
 • granulometrija
 • hematologija
 • hidravlika
 • hidrobiologija
 • hidrogeologija
 • hidrografija
 • hidrologija
 • hidrologija
 • hidrometeorologija
 • hidrometrija
 • hidrotehnika
 • hitri preskus
 • hitrost
 • hitrost, stopnja
 • identifikacija onesnaževal
 • identifikacija vira onesnaženja
 • imunologija
 • imunološki preskus
 • indeks, kazalo
 • indikator
 • informatika
 • interdisciplinarno raziskovanje, interdisciplinarna raziskava
 • interpolacija
 • inventar, seznam, popis
 • inženirstvo
 • inženirstvo precizne tehnike
 • izbor tehnologije
 • izračunavanje, preračunavanje, izračun
 • izračun razpršitve
 • izrazje, terminologija
 • javnomnenjska raziskava
 • jedrska fizika
 • jedrski poskus
 • kalibracija
 • kalibracija merilne opreme
 • kardiologija
 • karta hrupa
 • kartiranje
 • kartiranje lišajev
 • kartografija
 • kazalec, indikator
 • kazalec/indikator ravnanja z okoljem
 • kemična/kemijska oceanografija
 • kemične meritve onesnaženosti
 • kemija
 • kemija tal
 • kemijska analiza
 • kemijsko inženirstvo
 • klimatologija
 • kmetijsko inženirstvo
 • knjižnica
 • kolorimetrija
 • komunalni inženiring
 • koordinatni sistem
 • Kratica za "raven brez opaznih vplivov"
 • kristalografija
 • kriterij monitoringa
 • kriterij za onesnaženje
 • kritična koncentracija
 • kritična obremenitev
 • kritična vrednost
 • kromatografija
 • kromatografska analiza
 • laboratorij
 • laboratorijska raziskava
 • laboratorijska tehnika
 • laboratorijski poskus
 • laboratorijski poskus, laboratorijska analiza
 • laboratorijski preskus
 • ladijsko strojništvo, ladijska strojegradnja
 • letalska fotografija
 • limnologija
 • literarna študija
 • ljubiteljska znanost
 • maksimalna koncentracija imisij
 • matematična analiza
 • matematična metoda
 • medicina
 • medicina dela
 • medicina dela
 • medicina (znanost)
 • medlaboratorijska primerjava
 • mejna vrednost
 • merilna metoda
 • merilni instrument
 • meritev, merjenje
 • meritve onesnaženja
 • meritve vodnega toka
 • meteorologija, vremenoslovje
 • meteorološka raziskava
 • metoda
 • metoda določanja
 • metoda interpretacije
 • metoda izračunavanja
 • metoda okoljskega odtisa izdelka
 • metoda okoljskega odtisa organizacije
 • metoda preskušanja
 • metoda vrednotenja
 • metodologija
 • metrologija, meroslovje
 • mikologija
 • mikrobiologija
 • mikrobiološka analiza
 • mikroelektronika
 • mikroklimatologija
 • mikroskopija
 • mineralogija
 • mineralogija tal
 • model
 • modeliranje
 • molekularna biologija
 • monitoring hrupa
 • monitoring kakovosti zraka
 • monitoring, monitorstvo, spremljanje, opazovanje
 • monitoring morja (spremljanje onesnaženosti morja)
 • monitoring onesnaženja
 • monitoring prometa
 • monitoring sevanja
 • monitoring (spremljanje, opazovanje) onesnaževanja
 • morfologija
 • mreža
 • mreža opazovalnih postaj
 • nadmorska višina
 • najvišja dopustna koncentracija
 • napovedovanje vremena
 • napovedovanje vremena
 • naravoslovje
 • navodilo za preskušanje
 • nepovratnost
 • novost, inovacija
 • oceanografija
 • oceanografija rečnih ustij
 • okoljska analiza
 • okoljska kemija
 • okoljska psihologija
 • okoljska raziskava/študija
 • okoljska zgodovina
 • okoljska znanost
 • okoljsko inženirstvo
 • onkologija
 • opazovalna postaja
 • opazovalni satelit
 • opazovanje/monitoring vode, spremljanje stanja vode
 • opazovanje Zemlje
 • operativni podatki
 • oprema za omejevanje onesnaževanja
 • organska kemija
 • orografija
 • ovrednoteni element ekosistema
 • ozadje
 • paleoekologija
 • paleoklimatologija
 • paleontologija
 • parameter
 • parazitologija
 • patologija
 • patologija človeka
 • pedagogika
 • pedologija
 • pilotni projekt
 • plinska kromatografija
 • podatki na prebivalca
 • podatki o emisijah
 • podatki o okolju
 • podatki o stanju okolja
 • podatki, pridobljeni z monitoringom
 • podeželska arhitektura
 • podnebni poskus/eksperiment
 • pokrajinska ekologija
 • poligon, mnogokotnik
 • popis prebivalstva
 • popis škode v gozdu
 • populacijska ekologija
 • poskus, eksperiment
 • poskus na živali
 • poskus v telesu
 • pravo
 • pravo
 • predvidevanje emisij
 • predvidevanje imisij
 • preizkus, preskus, test
 • preskušanje materialov
 • preskušanje naključno izbranih vzorcev, naključni preskus
 • preskušanje sredstev za zaščito rastlin
 • preskusna žival
 • preskusni organizem
 • presoja vplivov na okolje
 • preučevanje obnašanja organizmov
 • preučevanje vplivov
 • pridobivanje podatkov
 • primerjalni preskus
 • primerjava
 • primerjava sistemov
 • proces odločanja
 • prognostični podatki
 • program analize
 • program meritev/merjenja
 • prometno načrtovanje
 • prostorska razporeditev
 • psihologija
 • radar
 • raziskava
 • raziskovalni projekt
 • raziskovalno središče
 • raziskovanje ekosistemov
 • razmerje doza-učinek
 • razpolovna doba
 • razpoznavanje vzorcev
 • reflektometrija
 • register emisij
 • rudarska geologija
 • rudarsko inženirstvo
 • samočistilna sposobnost
 • samoopazovanje
 • sedimentologija
 • seizmično/potresno inženirstvo
 • senzor
 • simulacija
 • sinekologija
 • sinergizem
 • sistem monitoring
 • sistemska analiza
 • sistemska teorija
 • sistemsko razmišljanje
 • skupinski parameter
 • sledilna snov, sledilo
 • socialna medicina
 • socialna psihologija
 • socialnoekonomska struktura
 • sociologija
 • spektroskopija
 • splošna kemija
 • spremljanje stanja sladke vode
 • statistična analiza
 • statistična vrsta
 • statistični podatki
 • statistični podatki o odpadkih
 • statistični podatki o odpadni vodi
 • statistični podatki o okolju
 • statistični podatki o prostoživečih živalih in rastlinah
 • statistični podatki o vodi
 • statistika
 • stranski učinek
 • strojništvo
 • študija varnosti
 • tehnika monitoringa
 • tehnika radioaktivnih sledil
 • tehnika vzorčenja
 • tektonika
 • telemetrija
 • teoretična raziskava/študija
 • (teoretično) pojmovanje okolja
 • terenska študija
 • terenski poskus, poskus na terenu
 • termodinamika
 • teza
 • točka
 • tokovni diagram
 • toksikologija
 • trend, smer razvoja
 • ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti
 • urbana ekologija
 • urbanizem
 • veda o gradivih
 • veda o živilih
 • vede o človeku
 • vede o Zemlji
 • vede o živih organizmih, biološke vede
 • vesoljska raziskava
 • veterinarstvo, veterina
 • virologija
 • vrednotenje
 • vrednotenje tehnologije
 • vulkanologija
 • vzorčenje, jemanje vzorcev
 • zemljepisna/geografska dolžina
 • zemljepisna/geografska širina
 • zgodovina
 • zgodovinska raziskava
 • znanost, veda
 • znanstvena ekologija
 • znanstvena komisija
 • znanstvena raziskava
 • znanstvena razprava
 • znanstveno sodelovanje
 • zoologija
 • zveza med kemično strukturo in rakotvornostjo
Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/theme/30