GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
katastrofe, nesreče, tveganje
Definiton

Definition is not available.

Scope note

Scope note is not available.

Concepts
 • analiza naravnega tveganja
 • analiza nevarnosti
 • analiza tveganja
 • analiza varnosti
 • biološka varnost
 • biotehnološka nevarnost
 • ekološka katastrofa
 • eksplozija
 • geološka katastrofa
 • gozdni požar
 • hidrološka nesreča, hudourniška katastrofa
 • hudo tveganje
 • industrijska varnost, varnost industrijskih objektov in naprav
 • invazija škodljivcev
 • izmenjava informacij o okoljskem tveganju
 • izpostavljenost tveganju
 • iztekanje (tekočine), uhajanje (plina), pronicanje
 • izvoz nevarnih kemikalij
 • izvoz nevarnih odpadkov
 • jedrska eksplozija (nesreča)
 • jedrska nesreča
 • jedrska nevarnost
 • jedrska varnost
 • jedrski poskus
 • jedrsko tveganje
 • katastrofa
 • katastrofa v kmetijstvu
 • kemično tveganje
 • krizno upravljanje
 • ladijska nesreča
 • mednarodna varnost
 • načrt izpostavljenosti tveganju
 • načrt opozarjanja
 • načrt ravnanja ob nesreči/katastrofi
 • načrt ravnanja v izrednih razmerah
 • načrt ravnanja v primeru ekoloških nesreč
 • nadzor/kontrola prometa
 • nadzor nad nameščanjem
 • naftni madež
 • napovedovanje poplav
 • naprave/objekti z visoko stopnjo tveganja
 • naravna nesreča/katastrofa
 • naravno tveganje
 • nastanitev v izrednih/kriznih razmerah
 • nesreča, katastrofa
 • nesreča/katastrofa, ki jo povzroči človek
 • nesreča pri delu
 • nevarna snov
 • nevarna snov
 • nevarne naprave/objekti
 • nevarni odpadki
 • nevarno blago
 • nevarnost
 • nevarnost naravnih nesreč
 • nevarnost za plovbo
 • nevarnost zaradi onesnaževal
 • nezgoda, nesreča
 • območje katastrofe/nesreče
 • območje tveganja
 • obvladovanje tveganja poplav
 • ocena okoljskega tveganja
 • ocena tveganja
 • ocena tveganja glede trajnosti
 • ocenitev škode
 • odgovornost za pomorske nesreče
 • odgovornost za povzročitev jedrske škode
 • odpravljanje posledic nesreč
 • odškodnina, nadomestilo za škodo
 • ogenj, požar
 • okoljska/ekološka vojna
 • okoljska nezgoda/nesreča
 • okoljska varnost
 • okoljsko tveganje
 • okoljsko tveganje
 • okolju nevarna snov
 • omilitveni ukrep
 • opozorilo o onesnaženosti s smogom
 • pilotiranje
 • plavajoči lovilec nafte
 • plovilo za lovljenje nafte
 • plovilo z dvojnim dnom
 • pogrezanje tal
 • pomoč v izrednih razmerah
 • poškodba
 • potresni monitoring (zbiranje potresnih podatkov)
 • požarna služba
 • požarna varnost
 • predhodno obvestilo o prevozu nevarnih odpadkov
 • preostalo tveganje
 • preplah, alarm
 • preprečevalni ukrep
 • preprečevanje erozije
 • preprečevanje gozdnih požarov
 • preprečevanje naravnih nesreč
 • preprečevanje nesreč
 • preprečevanje poplav
 • preprečevanje škode
 • preventivne informacije
 • prevoz nevarnih snovi
 • pripravljenost v primeru nesreč
 • prometna nesreča
 • protipožarni varnostni ukrepi
 • razlitje nafte
 • razlitje nafte
 • reaktorska varnost
 • reševalna služba
 • reševalni sistem
 • reševanje ladje in tovora
 • rezervoar za padavinsko vodo
 • sanacija posledic nesreče/katastrofe
 • sistem opozarjanja
 • sistem varovanja
 • sistem zgodnjega opozarjanja
 • škoda
 • škoda, ki jo povzročijo vojaški manevri
 • škoda, ki jo povzroči voda
 • škodno zavarovanje
 • služba za varstvo pred nesrečami
 • sprememba na podlagi ocene tveganja
 • sprememba oborožitve/vojaške opreme
 • strupena kovina
 • strupena/toksična snov
 • strupeni/toksični izdelek
 • strupeni/toksični odpadki
 • študija varnosti
 • taljenje jedra
 • tehnološka nesreča
 • tehnološko tveganje
 • traviščni požar
 • tveganje
 • tveganje nesreč
 • tveganje obolelosti za rakom
 • tveganje onesnaženja
 • ukrepi za preprečevanje okoljskih nesreč
 • ukrepi za varnost v zraku
 • ukrepi za zmanjševanje posledic suše
 • ukrep nudenja pomoči v izrednih razmerah
 • varnost
 • varnost ljudi
 • varnostni predpis
 • varnostni sistem
 • varnostni standard/normativ
 • varnostni ukrep
 • varnost strojev in naprav
 • varnost v cestnem prometu, prometna varnost
 • varovanje sluha
 • varstvo pred hrupom
 • varstvo pred nesrečami
 • varstvo pred poplavami
 • varstvo pred požari
 • varstvo pri delu
 • velika/huda nezgoda, katastrofa
 • vnetljiva snov
 • vojaške dejavnosti/aktivnosti
 • vojna
 • vremenska ujma
 • vzrok nesreče
 • zadrževalni hram (jedrski reaktor)
 • zakonodajni postopek
 • zaščita civilnega prebivalstva
 • zaščita pred plazovi
 • zaščita pred sevanjem
 • zaščitni ukrep
 • zavarovalniško kritje
 • zavarovalništvo
 • zavarovanje
 • zavarovanje za primer onesnaženja
 • zavest o tveganju
 • zmanjševanje tveganja
Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/theme/32