GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
socialni vidiki, prebivalstvo
Definiton

Definition is not available.

Scope note

Scope note is not available.

Concepts
 • aktivna udeležba
 • aktivno kmečko prebivalstvo
 • aktivno prebivalstvo
 • antropološki rezervat, antropološko zavarovano območje
 • arboretum
 • arheološko najdišče
 • arhitektura
 • avdiovizualna oprema
 • avdiovizualna sredstva
 • begunec
 • bioetika
 • biološka dediščina
 • bivališče
 • bivalno okolje
 • blaginja, napredek
 • blago/izdelki za široko porabo
 • bolnišnica, klinika
 • botanični vrt
 • brezposelnost
 • časovni načrt
 • cena
 • cenovna politika
 • cerkev
 • cestni promet
 • čezmerna poraba
 • ciljna skupina
 • človek
 • človekova dejavnost
 • človekove pravice
 • človekov habitat
 • (človeška) moč, delovna sila/delavci
 • davek na dohodek, dohodnina
 • davek na porabo
 • delo
 • delo izven konic
 • delo mladih
 • delovanje v imenu javnosti
 • delovna razmerja, odnosi med delavci in delodajalci
 • delovna sila
 • delovna skupina
 • delovna zakonodaja
 • delovne razmere
 • delovni čas
 • delovno mesto
 • demografija
 • demografski razvoj
 • demografski razvoj
 • demografski trend
 • denarna sredstva Evropske unije
 • didaktika
 • dnevna migracija
 • dnevna migracija izven konic
 • dnevna migracija (v službo, šolo itd.)
 • dohodek, prihodek
 • dokumentarni film
 • določanje površin za gospodarsko dejavnost
 • domača poraba snovi
 • domača tehnologija
 • dopust iz socialnih razlogov
 • dopust, počitnice, praznik, (dela) prost dan
 • dostop do informacij, dostop do podatkov
 • dostop do sredstev javnega obveščanja
 • društvo za varstvo okolja
 • družba
 • družbena analiza
 • družbena analiza/raziskava
 • družbena cena
 • družbena dinamika
 • družbena pravila
 • družbena skupina
 • družbena/socialna vrednota
 • družbena udeležba
 • družbene vede
 • družbeni indikator/kazalec
 • družbeni objekt
 • družbeni okvir
 • družbeni proces
 • družbeni sistem
 • družbeno gibanje
 • družbenogospodarski dejavnik
 • družbenogospodarski vidik naselij
 • družbenogospodarski vpliv biotehnologije
 • družbenoizobraževalna dejavnost
 • družbeno-kulturna skupina
 • družbenopolitični vidik
 • družbeno usmerjeno vedenje
 • družina
 • država v razvoju
 • državljan, meščan, občan
 • državljanska pobuda
 • državljanske pravice
 • ekologija človeka
 • ekološka neenakost
 • ekološko gibanje
 • ekomuzej
 • ekonomske/gospodarske pravice
 • ekonomski podatki
 • emancipacija
 • enciklopedija
 • energetske potrebe
 • enodružinska hiša
 • ergonomija
 • estetika
 • etika, morala
 • etnologija
 • film
 • film
 • filozofija
 • folklora
 • geografska razporeditev prebivalstva
 • gibanje prebivalstva
 • glasba
 • gneča
 • gospodarske razmere
 • gospodinjski aparat
 • gospodinjski odpadki
 • gospodinjski odpadki
 • gospodinjski predmeti, gospodinjske potrebščine, gospodinjska oprema
 • gospodinjstvo
 • gospodinjstvo
 • gostota prebivalstva
 • gostota stanovanj
 • govor, nagovor
 • hišni vrt
 • hladilnik
 • hrup cestnega prometa
 • hrup iz gospodinjstev
 • hrup okolice
 • ideologija
 • industrijska družba
 • industrijska združba
 • informacija, informacije, podatki
 • interesna skupina
 • interesna skupina, lobi
 • invalid
 • izbira/izbor lokacije
 • izbirni preskus
 • izguba, propadanje
 • izobraževalna organizacija
 • izobraževalna politika
 • izobraževalni sistem
 • izobraževalno središče
 • izobraževanje
 • izobraževanje odraslih
 • izobraževanje, usposabljanje
 • izraba prostega časa
 • javna dela
 • javna/družbena lastnina, dobrine v splošni rabi
 • javna poraba
 • javna razprava
 • javna služba
 • javna zgradba/oprema/storitev
 • javne informacije
 • javni park
 • javno kopališče
 • javno mnenje
 • javnomnenjska raziskava
 • javnomnenjska raziskava
 • javnost
 • jedrsko tveganje
 • kajenje
 • kakovost življenja
 • kamp
 • kampanja ozaveščanja javnosti
 • knjiga
 • književnost, literatura
 • knjižnica
 • komunikacije
 • komunikacije (dejavnost)
 • komunikacijska sredstva
 • komunikacijski sistem
 • koncentracija mestnega prebivalstva
 • koncentracija poselitve
 • kontracepcija, nadzorovanje rojstev
 • kopalne morske vode
 • kopane sladke vode
 • krajevni potniški promet
 • kultura, civilizacija (družb)
 • kulturna dediščina
 • kulturna ustanova
 • kulturne dobrine
 • kulturni indikator/kazalec
 • kulturni razvoj
 • lakota
 • leksikon, slovar
 • literarna ocena/kritika
 • ljudski običaji
 • lokalna rekreacija
 • lokalni razvoj
 • majhen otrok
 • manj razvita država
 • manjšina
 • medicina dela
 • medicina dela
 • medkrajevni promet
 • mednarodna delitev dela
 • mestna skupnost
 • mestno naselje
 • mestno prebivalstvo
 • metoda poučevanja
 • migracije/preseljevanje ljudi
 • migracijska delovna sila
 • mit
 • mladič
 • mladost, mladina
 • mnenje, stališče
 • množična rekreacija
 • mobilno bivališče
 • modra rast
 • moralno prepričevanje
 • muzej
 • načrt izpostavljenosti hrupu
 • načrtovanje družine
 • načrtovanje izobraževanja
 • naklonjenost potrošnikov
 • naravna dediščina
 • naselitev ozemlja/objekta brez lastnika
 • naselje
 • nastanitev v izrednih/kriznih razmerah
 • navade, običaji
 • nesreča pri delu
 • nomad
 • nomenklatura
 • notranje migracije
 • nova/nadomestna stanovanjska gradnja
 • nova skupnost
 • občinska okoljska politika
 • občinski okoljski načrt
 • občinsko gospodarjenje z vodo
 • območje svetovne dediščine
 • območje v razvoju
 • območna (lokalna) skupnost
 • obnova, restavriranje zgradb
 • ocena naravne dediščine
 • oddaja nepremičnine v najem
 • odgovorno vedenje do okolja
 • odlagališče komunalnih odpadkov
 • odnosi med rasami
 • odnos med človekom in naravo
 • odnos med Severom in Jugom
 • odnos "ne na mojem dvorišču"
 • odpadna voda iz gospodinjstev
 • odpravljanje posledic nesreč
 • odrasla oseba
 • odstranjevanje trupel
 • od vil do vilic
 • oglas, reklama
 • ohranjanje spomenikov
 • okoljska etika
 • okoljska kultura
 • okoljska ozaveščenost
 • okoljski vandalizem
 • okoljski vidik naselij
 • okoljsko državljanstvo
 • okoljsko izobraževanje
 • okoljsko izobraževanje
 • okoljsko usposabljanje, usposabljanja na področju varstva okolja
 • onesnaženje iz gospodinjstev
 • onesnaženje zraka v zaprtih prostorih
 • organizacija dela
 • osnovno šolstvo
 • otrok
 • ozaveščenost državljanov
 • pedagogika
 • plačilna politika
 • plačni sistem
 • podatki na prebivalca
 • podatki o okolju
 • podeželski habitat
 • podeželsko naselje
 • podeželsko prebivalstvo
 • poklicna bolezen
 • poklic na področju varstva okolja
 • poklicna skupina
 • poklicno izpopolnjevanje
 • politična ideologija
 • poraba nafte
 • poraba, potrošnja
 • poraba primarne energije
 • poraba vode
 • potreba
 • potreba po stanovanjih
 • potreba po vodi
 • potrošniška skupina
 • potrošniške informacije
 • potrošniški izdelek
 • poučevanje
 • povpraševanje
 • poznavanje lokalnih razmer
 • pravica do informacij
 • pravice
 • pravice posameznika
 • pravice prihodnjih generacij
 • pravice živali
 • prebivalci, prebivalstvo
 • prebivalec
 • predpisi o varstvu pri delu
 • predstava, predstavitev, razstava
 • pregnanec, razseljena oseba
 • preiskava o javnem interesu
 • preiskava o javnem interesu
 • prenaseljenost
 • prenehanje delovnega razmerja
 • prenos tehnologije
 • prenova mest
 • prestolnica, glavno mesto, metropola
 • prestopništvo
 • preučevanje obnašanja organizmov
 • preventivne informacije
 • prevladujoče mnenje
 • prihranki
 • problematika enakosti spolov
 • prodaja in potrošnja
 • program razvoja mestne četrti/soseske
 • programska oprema, softver
 • propadanje mestnega predela
 • proračun EU
 • prosti čas
 • prostočasna dejavnost, dejavnost/aktivnost v prostem času, hobi
 • prostorska mobilnost
 • prostorski razvoj
 • prostovoljno delo
 • prosumerizem
 • raba vode
 • radio
 • rastlinska dediščina
 • rast prebivalstva
 • raziskovalno središče
 • razporeditev časa
 • razprave o jedrski energiji
 • razumnost
 • razvita država
 • razvoj mest
 • razvojni vzorec
 • razvoj podeželja
 • rekreacija
 • rekreacijsko območje
 • revščina
 • sanitarna oprema, sanitarije
 • sestava prebivalstva
 • sezonska migracija
 • sindikat
 • širjenje urbanih območij
 • sistemska sprememba
 • skupinsko vedenje
 • slovar
 • smrtnost, umrljivost
 • smrtnost/umrljivost dojenčkov
 • socialna diferenciacija, razlikovanje
 • socialna/družbena struktura
 • socialna medicina
 • socialna neenakost
 • socialna politika
 • socialna pomoč/podpora
 • socialna psihologija
 • socialna storitev, socialna ustanova
 • socialna varnost
 • socialna zaščita
 • socialne razmere
 • socialni/družbeni problem
 • socialni/družbeni razvoj
 • socialno/družbeno vedenje
 • socialnoekonomska struktura
 • socialno skrbstvo, družbena blaginja
 • sociologija
 • sociološka analiza/raziskava
 • sodelovalna potrošnja
 • šola
 • šolanje
 • solidarnostna/socialna stanovanja
 • šolsko življenje
 • somestje, konurbacija
 • splošna izobrazba
 • spomenik
 • šport
 • sprejetje tehnologije
 • sprememba vrednosti
 • srednješolsko izobraževanje
 • sredstva javnega obveščanja
 • stalno/permanentno izobraževanje
 • stanje razvoja
 • stanovanje, namestitev, oddajanje sob
 • stanovanje, prebivališče
 • stanovanjska obnova
 • stanovanjsko naselje/območje
 • stanovanjsko območje s hitrostnimi ovirami
 • starejša oseba
 • starost
 • statistični podatki o industrijski proizvodnji
 • status ženske
 • sterilizacija
 • stopnja izobrazbe
 • stres
 • strokovna skupnost
 • stroški gospodinjstva
 • struktura mesta
 • struktura prebivalstva
 • subvencija
 • svoboda
 • tarifa, carina, carinska tarifa
 • tehnični napotki, tehnična navodila
 • telekomunikacije
 • televizija
 • teorija države blaginje
 • teorija o okolju
 • tisk
 • tradicionalna kultura
 • trg delovne sile
 • trgovina, trgovanje
 • turistični obisk
 • turizem
 • turizem na kmetiji
 • učinek stopnje zaposlenosti
 • učna pot
 • učni pripomoček
 • učno gradivo
 • udeležba
 • udeležba javnosti
 • udeležba javnosti
 • udeležba skupnosti
 • umetnost
 • urbanistični načrt
 • urbanistični prostorski načrt
 • urbanistično načrtovanje
 • urbani stres
 • urbanizacija
 • vandalizem
 • varčevanje z vodo
 • varovanje zdravja na delovnem mestu
 • varstvo potrošnikov
 • varstvo pri delu
 • varstvo/varovanje podatkov
 • varstvo živali
 • vedenje potrošnika/kupca
 • vede o človeku
 • vera, religija
 • verižno upravljanje
 • višje in visokošolsko izobraževanje
 • vpliv gospodinjstev na okolje
 • vrnitev k naravi
 • vzgoja
 • vzorec/model izkoriščanja energije
 • vzorec/model porabe
 • začasno bivališče
 • začetno izobraževanje
 • zakonski stan
 • zaposlenost in okolje
 • zaposlitev, poklic
 • zaposlitev, služba
 • zaposlitvena struktura
 • zaposlitveni status
 • zapostavljeni ljudje
 • zaščita pred sosedi
 • zaskrbljenost zaradi stanja okolja
 • zatočišče/zavetišče za ljudi v izrednih razmerah
 • zavest o naravi
 • zaznavanje okolja
 • zdravje na delovnem mestu
 • zelena revolucija
 • ženska
 • zgodovina
 • zgodovinski kraj
 • zgodovinski razvoj
 • zgodovinski spomenik
 • zimsko letovišče
 • živalska dediščina
 • živalski vrt
 • življenjepis
 • življenjske razmere, življenjski pogoji
 • življenjski prostor
 • življenjski slog/stil
 • življenjski standard
 • žrtev vojne
 • zunanji stroški
 • zveza, združenje
Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/theme/34