GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
tla
Definiton

Definition is not available.

Scope note

Scope note is not available.

Concepts
 • absorbent olja
 • adsorpcija
 • alkalna tla
 • aluvialna ravnica
 • amonifikacija
 • analiza ostankov
 • analiza tal/prsti
 • anorgansko gnojilo
 • apnenec
 • apno
 • azbest
 • bentoško območje
 • biogeokemijski cikel
 • biologija tal/prsti
 • biološko čiščenje odpadnih vod
 • bioreaktor
 • bitumen
 • bituminozni pesek
 • blato
 • blato
 • čezmerno gnojenje
 • čiščenje skozi tla
 • čista tehnologija
 • čistilna naprava
 • čistilna naprava
 • degradacija okolja
 • degradacija tal
 • degradacija tal
 • dekontaminacija tal
 • delovanje/učinkovanje tal/prsti
 • denitrifikacija
 • deponijske izcedne vode
 • dezinfekcija
 • drenažni ali osuševalni sistem
 • edafologija
 • ekologija kopnega
 • erozija
 • erozija tal/prsti
 • evidentirano zavarovano območje
 • fizikalna obdelava
 • fizikalno-kemijska obdelava
 • fosfat
 • geologija
 • geološki proces
 • geomorfologija
 • geomorfološki proces
 • gladina podtalnice
 • glina
 • globokomorsko nahajališče
 • gnojenje tal
 • gradbišče
 • gravitacijska voda
 • hidrološke značilnosti območja
 • horizont B, srednji horizont
 • humus
 • izboljševanje tal
 • izguba ledu
 • (izkopana) jama
 • izkopavanje, izkop (proces)
 • izpiranje
 • izpiranje tal/prsti
 • kakovost okolja
 • kakovost tal
 • kamen
 • kamnina
 • karta tal
 • kazalec/indikator onesnaženja
 • kemična obdelava
 • kemija tal
 • kisle padavine
 • koloid
 • kovinski mineral
 • kreda
 • kriterij kakovosti okolja
 • krovna plast
 • lebdeči delci v fluidu
 • litosfera
 • lizimetrija
 • marmor
 • mehanika tal
 • melioracija
 • melioracija
 • mesto izkopa
 • mineral
 • mineralna snov
 • mineralni viri, mineralne zaloge
 • mineralno nahajališče
 • mineralno sredstvo za izboljšanje lastnosti tal
 • mineralogija
 • mineralogija tal
 • morska usedlina, sediment
 • morsko dno
 • mulčenje
 • mulj
 • naftna vrtina
 • naftni skrilavec
 • na lokaciji
 • naravno gnojilo
 • nastajanje tal/prsti
 • nekovinski mineral
 • neurejeno odlagališče odpadkov
 • nevarna opuščena lokacija
 • nitrat
 • nitrifikacija
 • nosilna zmogljivost območja
 • obdelovanje zemlje
 • oblikovanje površja
 • območje alkalnih tal
 • območje visoke podtalnice
 • obremenitev s težkimi kovinami
 • obremenitev tal
 • obremenjenost zaradi onesnaženja
 • obstojnost pesticidov
 • odlagališče komunalnih odpadkov
 • odlagališče kovinskih odpadkov
 • odlagališče odpadkov
 • odlagališče odpadkov, deponija
 • odlagališče rudniških odpadkov
 • odlaganje odpadkov
 • odlaganje odpadkov na/v zemljo
 • odstranjevanje vojnega materiala
 • odtok
 • odtok, odvodnja
 • ognjeniški izbruh
 • ognjeniško/vulkansko območje
 • ogrožanje podtalnice
 • ohranjanje/varovanje tal
 • omejevanje emisij
 • onesnažena tla
 • onesnaženje tal
 • onesnaženje tal
 • onesnaženje z nafto
 • onesnaževalo tal
 • organizem v tleh
 • organska snov
 • organsko sredstvo za izboljšanje tal
 • parcelacija
 • pedologija
 • pedosfera
 • pesek
 • plastovitost
 • podorina
 • podtalnica
 • podzemna odvodnja
 • podzemni kamnolom
 • podzemno odlaganje odpadkov
 • podzemno skladišče
 • poglabljanje (morskega, rečnega) dna
 • pogrezanje tal
 • poledica
 • polje za čiščenje odpadne vode
 • poltekoči gnoj
 • poplava
 • posedanje
 • poškodbe tal
 • potencialno onesnaženo območje
 • površinski odtok
 • površinsko spiranje
 • prečiščevanje, čiščenje
 • predkup, predkupna pravica
 • predpis o rudarski dejavnosti
 • prelom
 • preprečevanje erozije
 • prepustnost
 • pridobivanje gramoza
 • pridobivanje mineralov
 • pridobivanje šote
 • primernost/ustreznost tal
 • proces v tleh
 • prod, gramoz
 • pronicajoča voda
 • pronicanje
 • pronicanje vode
 • pronicanje vode v tla
 • raba pesticidov
 • raba tal
 • raba tal
 • razlitje
 • razlitje nafte
 • razlitje nafte
 • razporeditev prebivalstva
 • razprševanje
 • rečna struga
 • rečni pretok
 • rečni vir pitne vode
 • režim vlažnosti tal
 • rodovitnost tal/prsti
 • rudarsko območje
 • samočiščenje
 • samočistilna sposobnost
 • sanacija opuščenega rudnika
 • sanacija tal v gorskih območjih
 • sanacija tal za rabo
 • sedimentologija
 • separacija
 • shranjevanje/skladiščenje odpadkov
 • slana
 • slanost tal
 • solni klin/čep
 • sorpcija
 • stabilnost tal
 • stabilnost tal
 • stanje tal
 • staro odlagališče odpadkov
 • sterilizacija (proces)
 • stopnja zasoljenosti
 • struktura tal
 • suho usedanje
 • talna voda
 • talni horizont
 • talni profil
 • talni vir
 • tekstura tal
 • tesnenje odlagališčnega dna
 • tesnenje površja
 • tesnilo
 • tip tal/prsti
 • tla, prst, zemlja
 • transport (fizika)
 • ukrepanje na kopnem
 • ukrepi za zmanjšanje onesnaženja z nafto
 • urejeno odlagališče
 • usedanje
 • usedanje (geologija)
 • usedlina, sediment
 • utrditev tal, kompaktiranje
 • utrjevanje peščenih sipin
 • vezava dušika
 • vlaga
 • vlažnost tal, talna vlažnost
 • vodno dno
 • vodno telo
 • vodonosnik
 • vrtalna naprava
 • vrtanje
 • vsebnost aluminija
 • vsebnost hranilnih snovi
 • vsebnost kalcija
 • vsebnost soli
 • začasno uskladiščenje
 • zakisovanje tal
 • zakonodaja o varovanju tal
 • zakon o rudarstvu
 • zakon o zmanjševanju imisij
 • zasipavanje rudnikov
 • zasoljevanje tal
 • zatesnitev
 • zazidalno območje
 • zazidljivo zemljišče
 • zbiranje ostankov nafte
 • zemeljska skorja
 • zemeljski plaz
 • zemljišče z mejno donosnostjo
 • zgoščevanje, kompaktiranje
 • zgoščevanje tal
 • zrak v tleh
 • zunaj lokacije
Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/theme/35