GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
voda
Definiton

Definition is not available.

Scope note

Scope note is not available.

Concepts
 • absorbent olja
 • adsorpcija
 • aerobne razmere
 • aerobno čiščenje
 • aktivno blato
 • aktivno blato
 • akumulacija/zadrževalnik
 • akumulacijski jez
 • akvakultura
 • akvedukt
 • amoniak
 • amonifikacija
 • anaerobna presnova, gnitje
 • anaerobne razmere
 • anaerobno čiščenje
 • analiza ostankov
 • analiza vode
 • bazen za odpadne vode
 • bazen za usedanje blata
 • beljenje
 • bentoško območje
 • bentos, organizmi na morskem dnu
 • biologija morja
 • biologija sladkih voda
 • biološka potreba po kisiku
 • biološki monitoring
 • biološki morski viri
 • biološko čiščenje odpadnih vod
 • biološko čiščenje odpadnih vod
 • bioreaktor
 • blatna ravnica
 • blato
 • blato čistilnih naprav
 • blato s čistilne naprave
 • brakična voda
 • breg
 • čer
 • cev
 • čezmejno onesnaženje
 • čezmerno gnojenje
 • čiščenje odpadne vode
 • čiščenje odpadne vode
 • čiščenje odpadne vode na lokaciji
 • čiščenje pitne vode
 • čiščenje skozi tla
 • čiščenje vode
 • čiščenje vode
 • čiščenje z laguno
 • čistilna naprava
 • čistilna naprava
 • čistilna naprava
 • čistilna naprava
 • čolnarjenje
 • črpalka
 • črpanje
 • črpanje nafte v globokem morju
 • črpanje podtalnice
 • črpanje podtalnice
 • črpanje vode
 • cvetenje alg
 • dekantiranje
 • dekantiranje
 • delta
 • demineralizacija vode
 • denitrifikacija
 • deponijske izcedne vode
 • destilacija
 • dezinfekcija
 • dializa
 • dodatno čiščenje
 • določanje cen vode
 • dotok meteorne vode (kanalizacija)
 • drenažni ali osuševalni sistem
 • drenažni sistem
 • državno ribolovno območje
 • dviganje morske gladine
 • dvig morske gladine
 • ekologija morja
 • elektrarna na plimovanje
 • emisija odpadne toplote
 • emisije v vodo
 • energija plimovanja
 • energija valovanja
 • evtrofikacija
 • fekalna bakterija
 • filtriranje
 • fitoplankton
 • fizikalna obdelava
 • fizikalno-kemično čiščenje
 • fizikalno-kemijska obdelava
 • flokulacija
 • flotacija
 • fluidika
 • fosfat
 • gladina podtalnice
 • globoko morje
 • globokomorsko nahajališče
 • gnilišče
 • gospodarjenje s porečji
 • gospodarjenje s površinskimi vodami
 • gospodarjenje z rekami
 • gospodarjenje z vodnimi viri
 • gospodinjski aparat
 • gravitacijska voda
 • greznica
 • hidravlika
 • hidrobiologija
 • hidroelektrarna
 • hidroenergija
 • hidroenergija, vodna energija
 • hidrografija
 • hidrografska mreža
 • hidrologija
 • hidrologija
 • hidrološka nesreča, hudourniška katastrofa
 • hidrološke značilnosti območja
 • hidrološki cikel
 • hidrološko ravnovesje
 • hidrometrija
 • hidrosfera
 • hidrotehnika
 • hladilna voda
 • hladilni stolp
 • individualni povzročitelj odpadkov
 • industrijska odpadna voda
 • industrijske odplake
 • interakcija zrak-voda
 • ionska izmenjava
 • ionski izmenjevalec
 • izboljšanje kakovosti vode
 • izhlapevanje, evaporacija
 • izkoriščanje morskega dna
 • izkoriščanje oceanov
 • izkoriščanje/uporaba odpadne toplote
 • izpiranje
 • izpiranje tal/prsti
 • izpust odpadnih voda
 • izsuševanje
 • iztok iz čistilne naprave
 • iztok v morje
 • izvir (hidrologija, tla)
 • izvirska voda
 • izvir, vrelec
 • jarek
 • javna voda
 • javne vode
 • javno kopališče
 • javno morje
 • jez
 • jezero
 • jezerska kotanja
 • kakovost odpadne vode
 • kakovost okolja
 • kakovost podtalnice
 • kakovost vode
 • kalnost, motnost
 • kalužna voda
 • kanal
 • kanalizacija, kanalizacijski sistem
 • kanalizacija za meteorno vodo
 • kazalec/indikator onesnaženja
 • kemična obdelava
 • kemična potreba po kisiku
 • kisle padavine
 • kloriranje
 • kodeks Medvladne svetovalne organizacije za pomorstvo
 • koloid
 • kombinirani sistem kanalizacije
 • komunalna odpadna voda
 • koncentracija žvepla
 • kopalne morske vode
 • kopalne vode
 • kopane sladke vode
 • koralni greben
 • korozivnost vode
 • košnja obrežnih površin
 • kriterij kakovosti okolja
 • kritična vrednost
 • križarjenje
 • krovna plast
 • kroženje morske vode
 • kroženje vode v oceanih
 • ladijska nesreča
 • ladijski odpadki
 • ladijsko strojništvo, ladijska strojegradnja
 • ladjedelništvo
 • laguna
 • laguna za koralnim grebenom
 • lebdeči delci v fluidu
 • led
 • ledena gora
 • limnologija
 • ločeni sistem kanalizacije
 • maksimalna obremenitev, nosilnost
 • marina, majhno pristanišče
 • mehčanje
 • mešane odpadne vode (komunalne, industrijske, meteorne)
 • mestna odpadna voda
 • mestna voda
 • mikrofiltracija
 • mineralna voda
 • mlaka
 • mlin
 • mobilizacija sedimentov, transport sedimentov
 • monitoring morja (spremljanje onesnaženosti morja)
 • morje
 • morska favna
 • morska gladina
 • morska obala
 • morska voda
 • morski ekosistem
 • morski organizem
 • morski rezervat
 • morski sesalec
 • morski val
 • morski vir
 • morsko dno
 • morsko rastlinje
 • morsko zavarovano območje
 • mrtvi valovi
 • mulj
 • načrtovanje rabe vodnih virov
 • nadomeščanje fosfatov
 • nadomestek za fosfate
 • naftni madež
 • namakalni kanal
 • namakalno kmetijstvo
 • naprava za prečiščevanje pitne vode
 • naravni rečni sistem
 • nasip
 • navigacija
 • nenadna obremenitev
 • neprečiščena voda
 • nevarnost za plovbo
 • nevtralizacija
 • nitrat
 • nitrifikacija
 • nizek vodostaj
 • nizko barje
 • notranja plovba
 • notranji sistem zbiranja, obdelave in ponovne rabe odpade vode
 • obalni ekosistem
 • obalno morje
 • obalno območje
 • obalno okolje
 • občinsko gospodarjenje z vodo
 • obdelava blata čistilnih naprav
 • območje plavajočega/skladastega ledu na morski gladini
 • območje plimovanja
 • območje plimovanja, litoral
 • območje varovanja pitne vode, vodovarstveno območje
 • območje visoke podtalnice
 • obmorsko letovišče
 • obnavljanje vode
 • obraščanje (ladijskih trupov)
 • obratna termična plastovitost (limnologija)
 • obrat za razsoljevanje
 • obremenitev s težkimi kovinami
 • obremenitev z odpadno vodo
 • obremenjenost zaradi onesnaženja
 • obrežno območje, obrežje
 • ocean
 • oceanografija
 • oceanski tok
 • odlaganje/izpuščanje v reke
 • odlaganje odpadkov na/v zemljo
 • odlaganje odpadkov v oceane
 • odlaganje v globoko morje
 • odpadek iz kmetijstva
 • odpadna toplota
 • odpadna voda
 • odpadna voda
 • odpadna voda iz gospodinjstev
 • odpadne vode iz trgovinske dejavnosti
 • odpadno olje v podladju
 • odplaka
 • odplake
 • odprto morje
 • odstranjevanje fosfatov
 • odstranjevanje hranilnih snovi
 • odstranjevanje ladijskih odpadkov
 • odstranjevanje odplak
 • odstranjevanje vojnega materiala
 • odtok
 • odtok, odvodnja
 • odvzem vode
 • ogrožanje podtalnice
 • ogrožanje vode
 • ohranjanje sladkovodnih virov
 • okus vode
 • omejevanje emisij
 • onesnaženje jezer
 • onesnaženje morja
 • onesnaženje obale
 • onesnaženje podtalnice
 • onesnaženje rečnih ustij
 • onesnaženje rek
 • onesnaženje sladke vode
 • onesnaženje vode
 • onesnaženje z nafto
 • onesnaženost odpadnih voda
 • onesnaževalec z neposrednim izpustom
 • onesnaževalo vode
 • onesnaževanje morja s kopnega
 • opazovanje/monitoring vode, spremljanje stanja vode
 • organska odpadna voda
 • organska snov
 • organski ogljik
 • oskrba s pitno vodo
 • oskrba z vodo
 • oskrba z vodo
 • oskrba z vodo na podeželju
 • ostanki odpadnega blata
 • ozonizacija
 • padavinska voda
 • peščena plitvina
 • pitna voda
 • plankton
 • plastovitost
 • plavajoči lovilec nafte
 • plima
 • plimovanje
 • plovilo za lovljenje nafte
 • plovilo z dvojnim dnom
 • podtalnica
 • podvodni izpust
 • podzemna odvodnja
 • poglabljanje (morskega, rečnega) dna
 • pogrezanje odpadkov
 • polje za čiščenje odpadne vode
 • pomanjkanje kisika
 • pomor rib
 • pomorska plovba
 • pomorski prevoz, pomorski transport
 • pomorsko pravo
 • ponovna uporaba vode
 • poplava
 • poplavljanje
 • poplavna nevarnost
 • poplavna ravnica
 • poplavni odtok
 • poraba vode
 • poslabšanje kakovosti sladke vode
 • posredni/indirektni onesnaževalec
 • potok
 • potreba po vodi
 • potresni morski val
 • povodje
 • povodje, porečje
 • površinska voda
 • površinski odtok
 • površinsko spiranje
 • pranje in likanje
 • pravica industrijske lastnine (patenti, zaščiteni modeli, blagovne znamke)
 • precipitacija, usedanje
 • predvidevanje emisij
 • pregnito blato
 • preliv
 • preostala voda
 • prepoved uporabe blata iz čistilne naprave (za kmetijstvo)
 • preprečevanje onesnaževanja vode
 • preprečevanje poplav
 • preprečevanje poplav
 • prepustnost
 • preusmerjanje vodotokov
 • prevoz/transport po notranjih plovnih poteh (rekah, kanalih ali jezerih)
 • prezračevanje vode
 • primarno čiščenje
 • priobalno črpanje nafte
 • pristanišče, luka
 • pronicajoča voda
 • pronicanje
 • pronicanje vode
 • pronicanje vode v tla
 • prostorsko načrtovanje na obalnih območjih
 • raba pesticidov
 • raba vode
 • razbarvanje, deinking
 • razgradnja blata
 • razlitje
 • razlitje nafte
 • razlitje nafte
 • razprševanje
 • razsoljevanje
 • razsoljevanje morske vode
 • razsoljevanje vode
 • raztopljeni kisik
 • raztopljeni organski ogljik
 • razvodnica, razvodje
 • razvoj obrežja
 • rdeča plima
 • rečna struga
 • rečna voda
 • rečni pretok
 • rečni transport
 • rečni vir pitne vode
 • rečno ustje, estuar
 • redni ladijski prevoz
 • regeneracija vode
 • reka
 • renaturacija
 • reverzna osmoza
 • rezervoar za padavinsko vodo
 • ribnik
 • ribolovni rezervat
 • samočiščenje
 • samočistilna sposobnost
 • saproben
 • saprobni indeks
 • sekundarno čiščenje
 • separator
 • sistem čiščenja odplak
 • sistem vodov
 • škoda, ki jo povzroči voda
 • skupinski parameter
 • skupni organski ogljik
 • skupno čiščenje odpadne vode
 • sladka voda
 • sladkovodni ekosistem
 • sladkovodni organizem
 • sladkovodni vir
 • slana voda
 • slano močvirje
 • slanost vode
 • slap
 • smernica/direktiva EU o varstvu vode
 • smernica/direktiva o kakovosti vode
 • smernica/direktiva o varstvu vode
 • snovni pretok
 • somornice
 • sorpcija
 • spremljanje stanja sladke vode
 • sproščanje/vnos mutiranih mikroorganizmov
 • stabilizacija blata
 • stabilizacijski bazen
 • staro odlagališče odpadkov
 • statistični podatki o odpadni vodi
 • statistični podatki o vodi
 • stik med oceani in ozračjem
 • stopnja zasoljenosti
 • stroški oskrbe z vodo
 • taksa za odpadne vode
 • tanker (ladja)
 • tanker za prevoz nafte
 • tanker z dvojnim krovom
 • tehnološka voda
 • tekoča voda
 • temperatura oceanske vode
 • terciarno čiščenje
 • termalna voda
 • tesnenje odlagališčnega dna
 • tesnilo
 • tok
 • tokovni diagram
 • tokovno polje
 • toplotna moč morja
 • toplotno onesnaženje
 • transport (fizika)
 • transport po cevovodu
 • transport sedimentov
 • trdni delec
 • trdota vode
 • trofični nivo
 • ukrepi za zmanjšanje onesnaženja z nafto
 • ultrafiltracija
 • umetno jezero
 • umetno namakanje
 • uprava za vode
 • usedalni bazen
 • usedalnik
 • usedanje
 • usedanje (industrijski proces)
 • usedanje na oceansko dno
 • usedlina, sediment
 • utrjevanje nasipov
 • varčevanje z vodo
 • varovanje vode
 • varstvo morske vode
 • varstvo obale
 • varstvo/ohranjanje vodnih virov
 • varstvo podtalnice
 • varstvo podtalnice, varovanje podtalnice
 • varstvo porečja
 • varstvo pred poplavami
 • varstvo vode
 • voda (geografija)
 • voda pod vplivom plimovanja
 • voda (snov)
 • voda za porabo
 • voda za rabo v kmetijstvu
 • vode na kopnem
 • vodna akumulacija
 • vodna rastlina
 • vodna žival
 • vodni ekosistem
 • vodni organizem
 • vodni park
 • vodni promet
 • vodni transport
 • vodni vir
 • (vodni) zbiralnik
 • vodni zbiralnik, vodna akumulacija
 • vodnjak
 • vodnjak
 • vodno dno
 • vodnogospodarski objekt
 • vodno gospodarstvo, gospodarjenje z vodo
 • vodno okolje
 • vodno telo
 • vodonosnik
 • vodostaj
 • vodotok
 • vodotok
 • vodovarstveno območje
 • vodovod
 • vpliv akvakulture na okolje
 • vpliv ribištva na okolje
 • vrednost AOX (vrednost adsorbljivih organskih halogenov)
 • vroča voda
 • vsebnost hranilnih snovi
 • vsebnost kalcija
 • vsebnost kisika
 • vsebnost soli
 • Waddenovo morje
 • zadrževalnik
 • zagotavljanje kakovostne pitne vode
 • zagotavljanje zadostnih količin pitne vode
 • zakonodaja o odpadni vodi
 • zakonodaja o varstvu vode
 • zakonodaja s področja vodnih virov
 • zakon o zmanjševanju imisij
 • zalivček
 • zaliv, rokav
 • zamuljevanje
 • zapornica
 • zapornica
 • zapornica
 • zasebna voda
 • zasoljevanje vode
 • zatesnitev
 • zavarovano morsko območje
 • zavarovano območje rečnega ustja
 • zbiranje in odstranjevanje odpadnih voda
 • zbiranje vode
 • zbirno območje
 • zelena plima
 • zgoščevanje
 • zmanjšanje emisij
 • zmanjševanje količin odpadne vode
 • zmogljivost
 • zmogljivost asimiliranja odpadkov
 • zračenje
Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/theme/40