GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
kemija
Definiton

Definition is not available.

Scope note

Scope note is not available.

Concepts
 • absorbent olja
 • absorpcija
 • adheziv, lepilo
 • adicija
 • aditiv, dodatek živilom
 • adsorpcija
 • aerobni proces
 • agrokemično sredstvo
 • aktinidi
 • aktinij
 • aktivno oglje
 • alergen, dražilo
 • aliciklična spojina
 • aliciklični ogljikovodik
 • alifatska spojina
 • alifatski ogljikovodik
 • alkan
 • alkilna spojina
 • alkohol
 • aluminij
 • aluminijev oksid, boksit
 • amalgam
 • Amesov preskus
 • amin
 • aminokislina
 • amoniak
 • amonifikacija
 • amonij
 • anaerobni proces
 • analitična kemija
 • analitična metoda
 • analitična oprema
 • analiza odpadkov
 • analiza odpadnih plinov
 • analiza ostankov
 • analiza tal/prsti
 • anion
 • anorganska kemija
 • anorganska snov
 • anorgansko gnojilo
 • anorgansko onesnaževalo
 • antagonizem (nasprotno delovanje)
 • antibiotik
 • apno
 • aromatična spojina
 • aromatični ogljikovodik
 • arzen
 • atmosferska kemija
 • atmosferski ozon
 • atrazin
 • azbest
 • azbestna malta
 • baker
 • baktericid
 • barij
 • barvna kovina
 • baza
 • bazičnost
 • beleženje snovi
 • belilo
 • beljakovina, protein
 • beljenje
 • bencin
 • benzen
 • benzopiren
 • berilij
 • bioakumulacija
 • biocid
 • biokemična snov
 • biokemija
 • biokemijska metoda
 • biokemijski proces
 • biološka potreba po kisiku
 • biološki vpliv/učinek onesnaženja
 • biološko nerazgradljivo onesnaževalo
 • biorazgradljivo onesnaževalo
 • biorazgradljivost
 • biorazgradnja
 • biosinteza
 • bor
 • brom
 • celuloza
 • celulozna industrija
 • cev
 • cezij
 • cianat
 • cianid
 • cink
 • DDT (dikloro-difenil-trikloretan)
 • dekloriranje
 • dekontaminacija
 • delno halogeniran klorofluoroogljikovodik
 • demineralizacija vode
 • denitrifikacija
 • denitrifikacija odpadnih plinov
 • desorpcija
 • destilacija
 • detergent, čistilno sredstvo
 • dezinfekcijsko sredstvo
 • dializa
 • dioksin
 • disperzija
 • dodatek gnojilu
 • dodatek gorivu
 • dopustna dnevna doza
 • dopustna meja izpostavljenosti
 • doza
 • doziranje, odmerjanje količin
 • dušik
 • dušikova spojina
 • dušikov dioksid
 • dušikovi oksidi
 • dušikov monoksid
 • dušikovo gnojilo
 • dušikov oksid
 • ekotoksičnost
 • elektroliza
 • element 1. skupine (alkalijske kovine)
 • element 2. skupine (zemljoalkalijske kovine)
 • element 3. skupine
 • element 4. skupine
 • element 5. skupine
 • element 6. skupine
 • element 7. skupine
 • element skupine 0
 • emisijski vir
 • emulgiranje
 • encim
 • etanol
 • eter
 • faktor biokoncentracije
 • faktor škodljivosti za ozon
 • farmacevtska industrija
 • farmacevtski odpadki
 • farmakokinetika
 • fenol
 • fermentacija
 • feromon
 • filtriranje
 • fizikalna kemija
 • fizikalnokemična analiza
 • fizikalno-kemični proces
 • flokulacija
 • flokulant
 • flotacija
 • fluor
 • fluoriranje
 • fosfat
 • fosfatno gnojilo
 • fosfor
 • fotokemična reakcija
 • fotokemični agens
 • fotokemični oksidant
 • fotokemični produkt
 • fotokemični učinek / vpliv
 • fotokemično onesnaženje
 • fotorazgradljivost
 • fotosinteza
 • freon
 • fungicid
 • funkcionalna snov
 • furan
 • galvanizacija
 • genotoksičnost
 • gorljivost
 • gostota
 • gumarska industrija
 • haloform
 • halogenirana spojina
 • halogeniran bifenil
 • halogeniran fenol
 • halogeniran ogljikovodik
 • halogenirano onesnaževalo
 • halogeniran terfenil
 • herbicid
 • heterociklična spojina
 • hidroliza
 • hlapna snov
 • hlapnost
 • imisije onesnaževal
 • impregnacijska snov
 • indikator
 • inhibitor korozije
 • insekticid
 • ion
 • ionska izmenjava
 • ionski izmenjevalec
 • izlužitev, ekstrakcija
 • izomer
 • izotop
 • izpiranje
 • izpostavljenost onesnaževalom
 • izsuševanje
 • izvoz nevarnih kemikalij
 • jedkanje
 • jedka snov, jedkovina
 • jeklo
 • jod
 • kadmij
 • kalcij
 • kalijevo gnojilo
 • karbonat
 • kataliza
 • kation
 • katran
 • kazalec, indikator
 • kemična dekontaminacija
 • kemična industrija
 • kemična kontaminacija
 • kemična lastnost
 • kemična obdelava
 • kemična potreba po kisiku
 • kemična redukcija
 • kemična sestava
 • kemična sestava goriva
 • kemična struktura
 • kemična tovarna
 • kemične meritve onesnaženosti
 • kemični element
 • kemični izdelek
 • kemični odpadki
 • kemično čiščenje
 • kemično onesnaženje
 • kemično onesnaževalo
 • kemično orožje
 • kemično tveganje
 • kemija
 • kemija tal
 • kemijska adsorpcija
 • kemijska analiza
 • kemijska politika
 • kemijska razgradnja
 • kemijska reakcija
 • kemijski proces
 • kemikalija
 • kemikalija za uporabo v gospodinjstvu
 • kisik
 • kislina
 • kislost
 • klor
 • klorid
 • klorirani ogljikovodik
 • kloriranje
 • kloroetilen
 • klorofenol
 • klorofil
 • klorofluoroogljikovodik, CFC
 • kobalt
 • kolorimetrija
 • koncentracija (proces)
 • koncentracija (vrednost)
 • koncentracija žvepla
 • korozija
 • korozivnost
 • korozivnost vode
 • kositer (element)
 • kosmičenje
 • kovina
 • kovinski mineral
 • kovinski oksid
 • kozmetična industrija
 • Kratica za "raven brez opaznih vplivov"
 • kreda
 • kristalizacija
 • kritična vrednost
 • krom
 • kromatografija
 • kromatografska analiza
 • laboratorijska raziskava
 • laboratorijski poskus, laboratorijska analiza
 • lahkohlapna organska spojina
 • linijski vir (onesnaženja)
 • lipid
 • lipofilna snov
 • lovilec olj
 • maksimalna koncentracija imisij
 • marmor
 • medlaboratorijska primerjava
 • mehčalo
 • mehčanje
 • mejna vrednost
 • mešljivost
 • metabolit, produkt presnove
 • metabolizem pesticidov
 • metan
 • metoda določanja
 • metoda okoljskega odtisa izdelka
 • metoda okoljskega odtisa organizacije
 • mikrofiltracija
 • mineral
 • mineralizacija
 • mineralna snov
 • mineralni viri, mineralne zaloge
 • mineralogija tal
 • močna kislost
 • molekularna biologija
 • monitoring onesnaženja
 • monitoring (spremljanje, opazovanje) onesnaževanja
 • mutagen
 • mutagena snov
 • mutagenost
 • nadomeščanje halogeniranih spojin
 • nadomestek za fosfate
 • nadomestljivost (kemija)
 • najvišja dopustna koncentracija
 • nehlapna snov
 • nekovina
 • nekovinski mineral
 • neosvinčeni bencin
 • neprečiščena voda
 • netopna snov
 • nevarna snov
 • nevarno blago
 • nevarnost zaradi onesnaževal
 • nevrotoksičnost
 • nevtralizacija
 • nikelj
 • nitrat
 • nitrifikacija
 • nitrit
 • nitrozamin
 • normativ onesnaženja
 • nukleinska kislina
 • obogatitev
 • obrat kemične proizvodnje
 • obremenitev s težkimi kovinami
 • obstoječa kemikalija
 • obstojnost
 • obstojnost pesticidov
 • odstranjevanje fosfatov
 • ogljično nevtralen
 • ogljik
 • ogljikov dioksid
 • ogljikov hidrat
 • ogljikov monoksid
 • ogljikovodik
 • ohranjanje gozdov
 • okisičenje, oksigenacija
 • okoljska kemija
 • okoljski odtis
 • okoljsko tveganje
 • okolju nevarna snov
 • oksid
 • oksidacija
 • oksidacija-redukcija
 • oksidant
 • onesnaženje s strupenimi snovmi
 • onesnaženje z živim srebrom
 • onesnaževalo vode
 • onesnaževalo živil
 • onesnaževanje v rudarstvu
 • opna, membrana
 • oprema za zmanjševanje onesnaženja
 • organodušikova spojina
 • organofosforjeva spojina
 • organohalogena spojina
 • organokisikova spojina
 • organoklorova spojina
 • organokositrova spojina
 • organokovinska spojina
 • organoleptična lastnost
 • organosilicijeva spojina
 • organožveplova spojina
 • organska kemija
 • organska snov
 • organski dušik
 • organski ogljik
 • organsko onesnaževalo
 • organsko topilo
 • osmoza
 • ostanki pesticidov
 • ozon
 • ozonizacija
 • parni tlak
 • patogen
 • penilo
 • pentaklorofenol
 • pepelika
 • perkloroetilen
 • peroksiacetilnitrat, PAN
 • pesticid
 • petrokemična industrija
 • petrokemični proizvod
 • pH vrednost
 • piralen
 • piroliza
 • platina
 • plinska kromatografija
 • ploskovni vir onesnaženja
 • plutonij
 • pogonski alkohol
 • polibromirani bifenil
 • policiklični aromatski ogljikovodik, PAH
 • policiklični ogljikovodik
 • polietilen tereftalat (PET)
 • poliklordibenzo - p - dioksin
 • poliklorirani bifenil, PCB
 • poliklorirani dibenzofuran
 • poliklorirani terfenil
 • polimer
 • polimerizacija
 • polimer, ki nastane pri polimerizacijski reakciji-adiciji alkenov
 • polivinil klorid
 • polizdelek
 • polkovina
 • pomanjkanje kisika
 • ponor
 • poraba umetnih gnojil
 • posebna kemikalija
 • poskus v telesu
 • površinsko aktivna snov
 • površinsko aktivna spojina
 • precipitacija, usedanje
 • predpis EU o obstoječih kemikalijah
 • predpis o nevarnem blagu
 • prehodni element
 • preprečevanje onesnaževanja
 • prepustnost
 • preskušanje kemikalij
 • preskušanje mutagenosti
 • preskušanje sredstev za zaščito rastlin
 • preskus za rakotvornost
 • prevoz nevarnih snovi
 • pridobivanje metana
 • prisotnost kemikalij v okolju
 • produkt razgradnje
 • purin
 • radioaktivna snov
 • radioaktivni element
 • radioaktivno sledilo
 • radionuklid
 • radon
 • rafinerija
 • rafinerija nafte
 • rafiniranje premoga
 • rakotvoren
 • razgradljivost
 • razgradnja
 • razkroj, raztopitev
 • razkuževanje semen
 • razmerje doza-učinek
 • razpad
 • razpadni produkt
 • razpolovna doba
 • razpršeni vir
 • razredčena kislina
 • razsoljevanje
 • razsoljevanje vode
 • razstrelivo, eksploziv
 • raztopljeni kisik
 • raztopljeni organski ogljik
 • razžvepljevanje dimnih plinov
 • razžvepljevanje, odžvepljevanje
 • razžvepljevanje/odžvepljevanje goriva
 • reakcijska kinetika
 • reaktivnost snovi
 • reaktor
 • reverzna osmoza
 • sadra
 • saje
 • selen
 • sestavina zraka
 • silicij
 • sinergijski učinek
 • sinergijski učinek strupenih snovi
 • sinergizem
 • škoda zaradi imisij
 • škrob
 • skupinski parameter
 • skupni organski ogljik
 • slana voda
 • slanost vode
 • sledilna snov, sledilo
 • sledni element
 • smernica/direktiva EU o biocidih
 • smrad
 • snov, sposobna tvoriti kompleks
 • sol
 • solna kislina
 • solvent, topilo
 • sorpcija
 • spektroskopija
 • splošna kemija
 • sprejemljiva raven tveganja
 • srebro
 • sredstvo proti obraščanju
 • sredstvo za zaščito rastlin
 • standard za nadzor nad pesticidi
 • steroid
 • stopnja kislosti
 • stranski učinek
 • stranski učinek zdravil
 • stroncij
 • strup
 • strupena kovina
 • strupena/toksična snov
 • strupeni/toksični izdelek
 • strupeni/toksični odpadki
 • strupenost rib
 • strupenost, toksičnost
 • sulfat
 • sulfid
 • svinčeva spojina
 • svinec
 • talij
 • tanin
 • tanjšanje ozonskega plašča
 • tehnični predpisi za ravnanje z nevarnimi snovmi
 • teratogena snov
 • teratogena snov
 • teratogenost
 • termodinamika
 • težka kovina
 • težko razgradljiva snov
 • titan
 • titanov dioksid
 • točkovni vir onesnaženja
 • toksični učinek
 • toksikološka ocena/presoja
 • toksikološko preskušanje
 • toksin
 • topnost
 • trdota vode
 • triazin
 • tritij
 • troposferski ozon
 • tvorba kompleksa
 • ukrepi za zmanjševanje imisij
 • ukrepi za zmanjševanje onesnaženja
 • ukrep za preprečevanje onesnaževanja
 • ultrafiltracija
 • umetna snov v organizmu
 • umetno gnojilo
 • umetno gnojilo
 • uničevalec alg, algicid
 • uplinjanje premoga
 • uran
 • usedanje
 • usedanje delcev
 • utekočinjanje premoga
 • vanadij
 • vezava dušika
 • vir onesnaženja
 • viskoznost
 • vitamin
 • vnetljiva snov
 • voda (snov)
 • vodik
 • vodikov sulfid
 • vpijanje
 • vrednost AOX (vrednost adsorbljivih organskih halogenov)
 • vrelišče
 • vsebnost aluminija
 • vsebnost hranilnih snovi
 • vsebnost kalcija
 • vsebnost kisika
 • vsebnost soli
 • vsebnost svinca v krvi
 • vzajemno delovanje pesticidov, interakcija pesticidov
 • zakisovanje
 • zakisovanje tal
 • zakonodaja, ki ureja prisotnost kemikalij v okolju
 • zakonodaja o najvišjih dopustnih mejah
 • zakonodaja o nevarnih snoveh
 • zakon o kemikalijah
 • zakon o nevarnem blagu
 • zakon o vsebnosti svinca v bencinu
 • zastrupitev
 • zastrupitev hrane
 • zastrupljanje/kontaminacija krme
 • zbiranje ostankov nafte
 • železo
 • živo srebro
 • zlitina
 • zmanjševanje onesnaženja
 • žveplo
 • žveplova kislina
 • žveplov dioksid
 • žveplov monoksid
 • žveplov oksid
 • zveza med kemično strukturo in rakotvornostjo
Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/theme/6