GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
ekonomija
Definiton

Definition is not available.

Scope note

Scope note is not available.

Concepts
 • agrarna ekonomika
 • agroživilska industrija
 • aktivno kmečko prebivalstvo
 • analiza pripravljenosti plačati
 • analiza procesa
 • analiza stroškov in koristi
 • analiza tveganja in koristi
 • avtomobilska industrija
 • bančništvo, bančno poslovanje
 • barvanje
 • barvna metalurgija
 • beleženje zmanjšanja emisij (trgovanje z emisijami)
 • blaginja, napredek
 • blago in storitve
 • blago, izdelki
 • blago/izdelki za široko porabo
 • borza odpadkov, borza odpadnih materialov
 • brezposelnost
 • bruto domači proizvod
 • bruto nacionalni/narodni proizvod
 • carinska tarifa
 • carinske dajatve
 • carinski predpis
 • časovna neusklajenost
 • celulozna industrija
 • cementna industrija
 • cena
 • cena kmetijskega proizvoda/storitve
 • cena odlaganja odpadkov
 • cena odpadnega materiala
 • cena prevzema odpadkov
 • cenovna politika
 • čezmerna poraba
 • čezmerno izkoriščanje (črpanje)
 • cilj podjetja
 • (človeška) moč, delovna sila/delavci
 • črna metalurgija
 • dajatev na obremenjevanje s hrupom
 • davčna politika
 • davčna spodbuda
 • davčna zakonodaja
 • davčni sistem
 • davek na dohodek, dohodnina
 • davek na kapital
 • davek na ogljikov dioksid
 • davek na porabo
 • davek, taksa
 • dejavnosti za varstvo okolja
 • dekomisija elektrarne
 • delo
 • delo mladih
 • delovna razmerja, odnosi med delavci in delodajalci
 • delovna sila
 • delovne razmere
 • delovni čas
 • delovno mesto
 • denarna sredstva Evropske unije
 • denarna sredstva, finance, denarno gospodarstvo/poslovanje
 • denarni/monetarni odnosi
 • denarni trg
 • denarno/blagovno gospodarstvo
 • denarno nadomestilo za odstopljene pravice
 • deregulacija
 • dezinvestiranje
 • diferenciacija davkov
 • dobiček
 • dodelitev, razporeditev, razporejanje
 • dohodek, prihodek
 • dolg
 • dolgovi držav v razvoju
 • določanje cen vode
 • določanje velikosti, sortiranje
 • domača poraba snovi
 • donos (ekonomija)
 • družbena cena
 • družbena/socialna vrednota
 • družbenogospodarski dejavnik
 • družbenogospodarski vidik naselij
 • družbenogospodarski vpliv biotehnologije
 • država v razvoju
 • državni gozd
 • državni/proračunski izdatki za okolje
 • državno okoljsko računovodstvo
 • dualno gospodarstvo
 • dvojni sistem ravnanja z odpadno embalažo
 • ekološka oznaka EU
 • ekološko knjigovodstvo
 • ekološko trgovanje
 • ekonalepka
 • ekonomija
 • ekonomska analiza
 • ekonomska geografija
 • ekonomska koncentracija
 • ekonomska podpora
 • ekonomska teorija
 • ekonomske/gospodarske pravice
 • ekonomski inštrument
 • ekonomski podatki
 • ekonomsko coniranje
 • ekonomsko-ekološka učinkovitost
 • ekonomsko predvidevanje
 • ekonomsko vrednotenje/ocena (na področju varstva okolja)
 • ekstraktivna industrija
 • elektrotehnična industrija
 • emisija odpadne toplote
 • energetika
 • energetika
 • energetske potrebe
 • energetski trg
 • Evropski denarni sistem
 • faktor za podporo okolju
 • farmacevtska industrija
 • fiksen cenik storitev
 • financiranje
 • finančna podpora, finančna pomoč
 • finančni inštrument
 • finančni inštrumenti za zmanjševanje onesnaževanja
 • finančni prispevek
 • finančni sklad
 • finančni trg
 • finančno gospodarjenje
 • finančno nadomestilo, finančna izravnava/kompenzacija
 • fleksibilen pristop k varstvu okolja
 • gibanje storilnosti
 • gospodarjenje z naravnimi viri
 • gospodarjenje z viri
 • gospodarjenje z vodnimi viri
 • gospodarjenje z zalogami
 • gospodarska dejavnost
 • gospodarska/ekonomska regija
 • gospodarska konkurenca
 • gospodarska politika
 • gospodarska rast
 • gospodarska spodbuda
 • gospodarska struktura in infrastruktura
 • gospodarske razmere
 • gospodarski/ekonomski sistem
 • gospodarski načrt
 • gospodarski razvoj
 • gospodarski sektor
 • gospodarski trend, gospodarsko gibanje
 • gospodarsko načrtovanje
 • gospodarstvo, ekonomija
 • gospodinjski predmeti, gospodinjske potrebščine, gospodinjska oprema
 • gozdarska ekonomija
 • gozdarstvo
 • gradbeništvo
 • gumarska industrija
 • hladilna industrija
 • hotelska dejavnost
 • industrija
 • industrija električnih izdelkov
 • industrija gradbenega materiala
 • industrija maščob in olj
 • industrija motornih vozil
 • industrija motornih vozil
 • industrija oblačil, konfekcijska industrija
 • industrija/proizvodnja kovinskih izdelkov, kovinska industrija
 • industrija sintetičnih materialov
 • industrija sintetičnih vlaken
 • industrija sladkorja
 • industrija steklenih izdelkov
 • industrijska dejavnost
 • industrijska družba
 • industrijska proizvodnja
 • industrijska proizvodnja
 • industrijska združba
 • industrijsko gospodarstvo
 • informacije o izdelku
 • informacijska tehnologija (dejavnost)
 • inštrument ekonomskega upravljanja
 • inštrument okoljske politike
 • internalizacija okoljskih stroškov
 • internalizacija zunanjih stroškov
 • intervencijski sklad
 • izdatek, odhodek, (s stroški povezana) poraba
 • izguba, propadanje
 • izguba (v poslovanju)
 • izravnava, bilanca, saldo, stanje
 • izredni davek, izredna dajatev
 • izvoz
 • izvoz nevarnih kemikalij
 • izvoz nevarnih odpadkov
 • izvozno dovoljenje
 • izvoz odpadkov
 • javna dela
 • javna/družbena lastnina, dobrine v splošni rabi
 • javna poraba
 • javne finance
 • javne nabave
 • javne vode
 • javni dolg
 • javni sektor
 • javno financiranje
 • javno morje
 • kemična industrija
 • kemična tovarna
 • keramična industrija
 • klasifikacija podjetij
 • knjigovodstvo
 • komercializacija
 • komercialni ribolov
 • komercialno sadjarstvo in vrtnarstvo
 • kompenzacijska politika (trgovanje z emisijami)
 • kompenzacijski davek
 • komunalna služba/podjetje
 • komunikacije (dejavnost)
 • koncentracija (proces)
 • konkurenčnost, konkurenčna sposobnost
 • kozmetična industrija
 • kreditna politika
 • kreditna pomoč
 • kriterij učinkovitosti
 • lokalne finance
 • majhna in srednje velika podjetja
 • makroekonomija
 • makroekonomski cilj
 • manj razvita država
 • mednarodna delitev dela
 • mednarodna konkurenčnost
 • mednarodna trgovina
 • mednarodni ekonomski odnosi
 • mednarodni gospodarski zakon
 • metalurgija, kovinarstvo
 • migracije/preseljevanje ljudi
 • migracijska delovna sila
 • monopol
 • motenje konkurence, izkrivljanje konkurenčnosti
 • načelo "onesnaževalec plača"
 • načelo, po katerem plača skupnost
 • način poslovanja
 • nacionalizacija
 • nacionalno/narodno gospodarstvo
 • načrtovanje prometnih poti
 • nadomestitveni stroški
 • naftna industrija
 • nagrada za zmanjševanje onesnaževanja
 • naklonjenost potrošnikov
 • nakup
 • naložba, investicija
 • naložba za preprečevanje onesnaževanja ali za izboljšanje okolja
 • naravna vrednota
 • narodnogospodarsko računovodstvo
 • navade, običaji
 • neobstojno blago
 • nepremičninske finance
 • notranja trgovina
 • notranji evropski trg
 • obdavčenje, obdavčitev, pobiranje davkov/dajatev
 • obdavčitev
 • objekt/naprava za obdelavo odpadkov
 • oblika posesti
 • območje s predkupno pravico
 • obresti
 • obstojno blago
 • obveznica podnebne ozaveščenosti
 • obveznica s socialnim učinkom
 • ocenjevanje/vrednotenje izdelkov
 • oddaja nepremičnine v najem
 • odnos med Severom in Jugom
 • odpis
 • odplačevanje dolga
 • odškodnina, nadomestilo za škodo
 • odstranjevanje odpadkov
 • od vil do vilic
 • oglaševanje
 • ogljično intenzivno sredstvo
 • ohranjanje naravnih virov
 • ohranjanje/varovanje virov
 • okoljska bilanca
 • okoljska borza
 • okoljska ekonomija/ekonomika
 • okoljska ekonomika podjetij
 • okoljska naložba
 • okoljska ocena (okoljski pregled)
 • okoljska spodbuda
 • okoljska subvencija
 • okoljski davčni inštrument
 • okoljski davek
 • okoljski pregled
 • okoljski sklad
 • okoljski stroški
 • okoljski trg
 • okoljskogospodarska vprašanja
 • okoljsko računovodstvo
 • okolju neprilagojeno podjetje
 • omejevanje konkurence
 • omejevanje trgovine, omejevanje konkurence
 • omejitev proizvodnje
 • osnova za pokritje stroškov
 • ovrednotenje finančnega premoženja
 • označevanje izdelkov
 • oznaka EU za zelene obveznice
 • papirna industrija
 • parcelacija
 • patrimonialno upravljanje
 • petrokemična industrija
 • plačilna politika
 • plačilo za rabljeno embalažo
 • plačilo (za storitev), honorar
 • plačni sistem
 • plinarna
 • podcenjevanje kmetijstva
 • podjetje, firma
 • podjetje za okoljsko svetovanje
 • podjetje za proizvodnjo in distribucijo električne energije
 • podnebna referenčna vrednost
 • podnebno nevtralno gospodarstvo
 • pogodba
 • pogrebni zavod
 • pohištvena industrija, industrija pohištva
 • politika določanja cen naravnih virov
 • politika mehurčka (trgovanje z emisijami)
 • politika mreženja (trgovanje z emisijami)
 • politika podjetja/družbe
 • polizdelki
 • pomoč/podpora javnosti
 • ponudba in povpraševanje
 • ponudba (trgovina)
 • popisovanje zalog
 • popravljalne storitve
 • poraba, potrošnja
 • poraba surovin
 • posebni račun
 • posel/delo, dejavnost/poklic, podjetje/firma
 • posel, kupčija
 • poslovna dejavnost
 • poslovna ekonomija/ekonomika
 • poslovna organizacija
 • poslovna politika
 • posojilo, kredit
 • pospeševanje trgovine in industrije
 • posredni davek, trošarina
 • potreba
 • potreba po vodi
 • potrošniška skupina
 • potrošniške informacije
 • povpraševanje
 • predelava odpadkov
 • predelava odpadkov
 • predelava železa in jekla
 • predkup, predkupna pravica
 • prednost uporabnika
 • predpis EU o okoljskem upravljanju in pregledih v podjetjih
 • pregled (finančnega poslovanja), revizija
 • prehod na nizkoogljično gospodarstvo
 • prehrambna industrija
 • premogovništvo
 • prenosljiva pristojbina/taksa
 • prenos tehnologije
 • presežek
 • prevozni stroški
 • prevozništvo
 • pridobivanje nekovinskih mineralnih surovin
 • prihranki
 • primarni sektor
 • primerjava izdelkov
 • primerjava sistemov
 • priprava za vstop na trg
 • pripravljenost plačati
 • privatizacija
 • prodaja in potrošnja
 • produktivnost virov
 • proizvodna dejavnost
 • proizvodna politika
 • proizvodnja betonskih izdelkov
 • proizvodnja električne energije
 • proizvodnja embalaže
 • proizvodnja lesa
 • proizvodnja strojev, strojegradnja
 • proračun EU
 • proračun, finančni načrt, predračun
 • proračunska politika
 • prosta trgovina
 • prosti pretok kapitala
 • prostorska mobilnost
 • prosumerizem
 • raba naravnih virov
 • rabljeno blago
 • računovodski sistem
 • računovodstvo
 • računovodstvo
 • razlastitev
 • razvita država
 • razvojni model
 • revščina
 • ribiška industrija
 • ribolovna ekonomija
 • rjavo financiranje
 • rokodelska/obrtna dejavnost
 • rudarstvo
 • rušenje
 • sekundarni sektor, proizvodni sektor (gospodarstvo)
 • širši družbeni interes
 • sistemska teorija
 • sivo sredstvo
 • sklad za spodbude
 • škodno zavarovanje
 • socialnoekonomska struktura
 • socialno skrbstvo, družbena blaginja
 • sodelovalna potrošnja
 • solidarni dolžnik
 • solidarnostna/socialna stanovanja
 • sonaravna preskrba
 • sonaravna rešitev
 • sponzorstvo
 • sposobnost/zmožnost ekonomskega preživetja
 • standard EU za zelene obveznice
 • stanje razvoja
 • statistični podatki o industrijski proizvodnji
 • storilnost, produktivnost
 • storitveni sektor
 • strojna industrija
 • strošek, proizvodni stroški
 • stroški gospodinjstva
 • stroški in koristi
 • stroški nacionalnega gospodarstva
 • stroški odstranjevanja odpadkov
 • stroški onesnaženja
 • stroški oskrbe z vodo
 • stroški potovanja
 • stroški proizvodnje električne energije
 • stroški varstva okolja
 • struktura industrije
 • struktura podjetja
 • struktura trga
 • subvencija
 • svetovna razporeditev
 • Svetovni sklad za okolje
 • taksa za odpadne vode
 • tarifa, carina, carinska tarifa
 • tekstilna industrija
 • teorija denarja
 • teorija države blaginje
 • termoelektrarna-toplarna
 • trajnostna raba
 • trajnostno bančništvo
 • trajnostno financiranje
 • trg delovne sile
 • trg odpadnega materiala
 • trgovanje z rastlinami
 • trgovina med Vzhodom in Zahodom
 • trgovina na debelo
 • trgovina na drobno
 • trgovina, prodajna dejavnost
 • trgovina s hrano
 • trgovina, trgovanje (ekonomija)
 • trgovina za namen proizvodnje
 • trgovinska ovira
 • trgovinska politika
 • trgovinske omejitve
 • trgovinski odnosi
 • trgovinski promet
 • trg, tržišče
 • trženje, marketing
 • tržljivo dovoljenje
 • tržna cena
 • tržna ekonomija, blagovno-denarno gospodarstvo
 • tržna raziskava
 • tržna raziskava
 • tržni dejavnik
 • turizem
 • turizem na kmetiji
 • učinek stopnje zaposlenosti
 • učinkovita raba materialnih virov
 • usnjarska industrija
 • uvoz
 • uvozna dajatev glede na emisije ogljikovega dioksida
 • vakuumska industrija
 • večnacionalna družba, multinacionalka
 • vedenje potrošnika/kupca
 • veliki kmetijski obrati
 • velikost podjetja
 • vrednost zemljišča
 • vrsta dejavnosti
 • vrsta podjetja
 • vzorec/model porabe
 • zagotavljanje surovin
 • zakonodaja s področja odlaganja odpadkov
 • zaloga
 • zaloge virov
 • zaposlenost in okolje
 • zaposlitev, služba
 • zaposlitvena struktura
 • zasebna voda
 • zasebni gozd
 • zasebni sektor
 • zaseg dobička
 • (zavarovalna) premija
 • zavarovalniško kritje
 • zavarovalništvo
 • zavarovanje
 • zavarovanje za primer onesnaženja
 • zelena dejavnost
 • zeleno gospodarstvo
 • zemljiška knjiga, kataster
 • zemljiški davek
 • živilskopredelovalna industrija
 • znižanje stroškov
 • zunanja trgovina/menjava
 • zunanji stroški
 • zvišanje stroškov
Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/theme/9